ဆၧအဂ့ၩႇဆၧလ့ၩထၪ့လ့ၩထီၫလဖၪနီၪ အီၪဂဲၫလၧကဆါယွၩအအီၪလီၫႉ

ဆၧအ့ၪလဖ့ၪလၫ့ ဘၪဝ့ၫလၧမူၭခိၪလခီၫနီၪႇ ၦလဂၩဂၩန့ဘၪ ဆၧၥ့ၪနးမံၩ့အ့ၬ.

ဎြံၬဖိၪၥံၪထီၩ့လၧဆၧဆူနဲၩအဖၧၩ့ႇ ဆူနဲၩကဆါယွၩႇ အဲၪကွံၩကဆါယွၩႇ အဲၪကွံၩအနဲၩ့အဎီၩ့ၦၡၩၥံၪလဖၪႇ ဆၧနီၫလဖၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧကဆါယွၩအခိးအတၩအကၠီၩ့နီ

Add new comment

15 + 2 =