ဆၧလဖၪလၧအမၩစံၪစၪၦၡၩ

အဝ့ၫဒၪကိၭန့ ၦခမျၧးထီးအလူၬလၧအအီၪတၭ စံၭအဝ့ၫၥံၪ ခိၭနၪယလူတၭနၪၥ့ၪနၥံၪဝ့ၫကိၭဂၩဒ့ၭ

ဆံၭ.- ဆၧအီၪလၧခီၫ့တၭလ့ၩနုၬဝ့ၫလၧၦၡၩအဖၧၩ့ နီၪမၩစံၪစၪဝ့ၫၥ့ၪနးမံၩ့အ့ၬ. အ့ၪမွဲဆၧလၧအဂဲၫထၪ့

လၧအဖၧၩ့နီၪမၩစံၪစၪၦၡၩလီၫ.- ၦအ့ၪအီၪလၧအနါ လၧအနါဂၧၫ့ဆၧလဂၩဂၩနီၪ မွဲအနါဂၧၫ့ဒၪဝ့ၫဆံၭ.

ထီးအစဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫလၧၦခမျၧး အအီၪလ့ၩနုၬဝ့ၫ လၧဂံၪ့ဖၧၩ့နီၪ အထံၩအဖျဲၥံၪအၪ့စၪ့အဝ့ၫ လၧဆၧ

ချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့အဂဲးလီၫ.- အဝ့ၫဒၪစံၭၦလဖၪနီၪဆၧန့ၫ နီၪမွဲနၥံၪနၪလၥ့ၪဒံၭဘၪဧၪ. လၧကယဲဆၧအီၪလၧခီၫ့ တၭ

လ့ၩနုၬဝ့ၫလၧၦၡၩအဖၧၩ့ မၩစံၪစၪဝ့ၫလၥ့ၪဘၪနီၪမွဲနၥံၪလၥ့ၪယၫဘၪဧၪ.-

အဂဲးဘဲၫယီၩမွဲအ လ့ၩနုၬဝ့ၫလၧအၥၭခံဖၧၩ့အ့ၬ. မွဲလၧအဂူၭဖိၫ့ဖၧၩ့ တၭလၩ့ခွံၬဝ့ၫလၧဆၧလ့ၩဂၭလိၫအလးနီၪ

 မၩဆံၫ့ထၪ့ကယဲဆၧအၪ့ဆၧအီၩထီးအလူၬလီၫ.- အဝ့ၫဒၪ စံၭဝ့ၫ ဆၧလၧအဂဲၫထၪ့လၧၦၡၩအဖၧၩ့နီၪ မွဲအမၩ

စံၪစၪၦၡၩလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩဆၧကိၪ့ဆၧဖၭ လၧ အအၧၩ့ ဆၧအဲၪဘိၩ့အဲၪဖၬဆၧမၩမၪမုၪမၩမၪခွၫ

ဆၧမၩၥံၫၦၡၩ- ဒဲဆၧအၪ့ဂူၪဆၧ ဆၧလီၫ့ကီၩ့ၥၭ ကွံၩဆၧဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့ဆၧအၪ့လံၬအၪ့လီၫ ဆၧ လၨၪဖၬ

ဆၧအမ့ၬအၧၩ့ ဆၧဒုၪဒွ့ၪ ဆၧအီၪက့ၪထၪ့ ထီၫအၥၭဆၧကိၪ့လၥ့ၪဘၪလဖၪနီၪ ဂဲၫထၪ့ဝ့ၫလၧ

ၦၡၩအၥၭခံဖၧၩ့လီၫ.- ကယဲဆၧအအၧၩ့လဖၪထီး အလူၬယီၩ ဂဲၫထၪ့လၧအၥၭခံဖၧၩ့တၭ မၩစံၪစၪ ၦၡၩလီၫ.

Add new comment

16 + 0 =