ဆၧမၩလိၪဘၪဆဲၫ့လၧၥံၪ့ချိၪ့ဒိၩ့

အဝ့ၫဒၪလီၩဘၪအဝ့ၫၥံၪလၧဆၧချဲၩ့အဒီၩ့း ချိၪ့ဒိၩ့အထံၭ, ဒဲၥံၪ့ထီးအလူၬနီၪ, ယိအဝ့ၫၥံၪဆံၭ.- ထီး အလၪအ့ၪဒိၭထၪ့နီၪ, နၥံၪဒၪဘၪတၭ, နၥံၪၥ့ၪယၫဒၪနၥံၪဝ့ၫလၧဆၧခိအထီ မိဘၪဝ့ၫဘူၭယူၭလီၫ.- ဘဲၫနီၪအၥိၭ ထီးနၥံၪအ့ၪဒၪဘၪဆၧလဖၪနီၪ မၩအၥၭတၭ, ၥ့ၪယၫနၥံၪဝ့ၫ လၧယွၩအဘၩ့အမုး အီၪဘူၭမၬဝ့ၫလီၫ.- ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩ ၦၡၩလဆၨၩယီၩ လချႃၭဖီၩ့ခွံၬဒံၭဘၪတၭ, ဆၧလဖၪနီၪ မိမၩအၥၭထီးအလူၬလီၫ.- မူၭခိၪဒဲဂၪ့ခိၪမိဒံၩခွံၬဒံၩဖျိၭဝ့ၫလီၫ. အ့ၪမွဲယဆၧချဲၩ့လဖၪ, ဒံၩခွံၬဝ့ၫအ့ၬ.

Add new comment

3 + 2 =