ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ဘၪဆဲၫ့ၦမၩကၩလၧစဘံၭလးဖၧၩ့.

ခိၭနၪဆၧချဲၩ့အဒီၩ့လၧအဂူၫဂၩနးထံၪဘီၪ. ဂံၪ့ကဆါလဂၩ ၥုၪ့လၩ့စဘံၭအလးလလးတၭႇ မၩဖီၩ့ထၬဝ့ၫတၭႇ ခုၪ့လၩ့ဆၧဖၧၩ့လၧအဖၧၩ့တၭႇ မၩတၨၭခိၭဆၧလဖျိၪ့လီၫ. ဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫလၧၦမၩကၩၥံၪ အစူၪဖၧၩ့တၭႇ စဲၪ့ထၪ့လ့ၩဝ့ၫလၧထံၫယဲၩ့ခးယဲၩ့လီၫ.-

ထီးအဘူၭထၪ့လၧဆၧၥၪထၪ့အဆၧၫ့အထီ ဘဲၫအမိန့ဘၪဆၧၥၪအၥိၭတၭႇ အၪ့မၧၫ့အဎီးအၡၩလဖၪ လ့ၩလၧၦမၩကၩၥံၪအအီၪလီၫ.- ၦမၩကၩလဖၪနီၪ ဖီၪ့ထၬန့အဎီးအၡၩတၭး ဒိၪဝ့ၫထးဝ့ၫလဂၩတၭႇ မၩၥံၫဝ့ၫလဂၩဒၪတၭႇ ခွံၬဝ့ၫလၧလိးလဂၩဒၪလီၫ.

မၩဒီၭလဖၧၫ့ႇ အဝ့ၫဒၪအၪ့မၧၫ့ အဎီးအၡၩဂူၫဂၩ အၪနဲၪ့လၧအခၪ့ထံၭဒံၭတၭႇ မွဲအမၩအဝ့ၫၥံၪဘဲၫလးလးလီၫ.

 လၧခဲၫ့ထုၬလဖၧၫ့နီၪႇ မွဲအအၪ့မၧၫ့အဖိၪခွၫ လ့ၩလၧအအီၪတၭႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ အဝ့ၫၥံၪမိယူၭယၪ့ ယဖိၪခွၫလီၫ.- အ့ၪမွဲထီးၦမၩကၩလဖၪဒၪဘၪအဖိၪခွၫနီၪႇ စံၭလိၬအၥၭႇ အယီၩလဂၩ မွဲၦန့ၥၫဆၧလီၫ. ဂဲၫမၩၥံၫၡီၩ့ဘီၪး ပမိမၩန့အဆၧန့ၥၫလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪဖီၪ့ထၬဝ့ၫတၭႇ နၫ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫလၧ စဘံၭအလး လၧခီၫ့နီၪမၩၥံၫခွံၬဝ့ၫလီၫ.

 မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭႇ ထီးစဘံၭလးအကဆါအ့ၪဂဲၫထဲၩ့ဝ့ၫတၭႇ မွဲအမိမၩၦမၩကၩလဖၪနီၪ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ.- အဝ့ၫၥံၪစံၭႇ မိမၩဂၭဂီၩ့ခွံၬၦအအၧၩ့လဖၪနီၪနၭမၬလီၫ. မိဖ့ၪလၫ့စဘံၭအလး လၧၦမၩ ကၩၥံၪအဂူၫဂၩ လၧအမိဖ့ၪလၫ့ထဲၩ့ဆၧၥၪ လၧအဆၧၫ့အထီဘၪလီၫ.-

ယ့ၫရှူၬစံၭအဝ့ၫၥံၪႇ လိးလၧၦမၩဂံၪ့လဖၪခွံၬၡိၭဝ့ၫလဖျိၪ့နီၪႇ ကဲၪထၪ့ဝ့ၫလၧဆၧအနိၪ့အခိၪစီၪ့တၭး အယီၩဂဲၫလၧကဆါတၭႇ မွဲဆၧလၩ့လၭလၧပမ့ၬၥၪဖၧၩ့လီၫ. ဆၧနီၪမွဲနၥံၪဖီဘၪ လၧဆၧကွ့ၭအၥၭအဖၧၩ့ နးဆိၭအ့ၬဧၪ.

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭႇ ယလီၩဘၪနၥံၪလၧဆၧ မိမၩန့ယွၩအဘၩ့အမုး လၧနၥံၪအအီၪတၭႇ မိဖ့ၪ လၫ့ဝ့ၫလၧၦဆၨၩ လၧအမိၥၪထၪ့ဝ့ၫ လၧဘၩ့မုးအဆၧၥၪလဖၪနီၪလီၫ. ၦလၧအလၩ့ထံၩဖါဝ့ၫလၧလိးယီၩအလီၩ့ႇ မိခါဝ့ၫလီၫ. အ့ၪမွဲထီးဒၪၦလၧအလၩ့ထ့ၬဝ့ၫလၧအလီၩ့ လဂၩဂၩနီၪႇ မွဲအမိမၩလၩ့ဘျ့ၭအဝ့ၫလီၫ.

ၦလုဆၧအဒိၪႇ ဒဲၦဖၫရစံၫၥံၪ နါဂၧၫ့ဆၧချဲၩ့အဒီၩ့လဖၪနီၪႇ ၥ့ၪယၫလၧအဝ့ၫနီၪ ချဲၩ့ဝ့ၫလၧအဝ့ၫၥံၪအဂဲးအကၠီၪ့လီၫ.- အဝ့ၫၥံၪအၪ့ဎၬဖီၪ့ထၬဝ့ၫလါနၫ့တၭႇ ၥၭမဲၪၦခမျၧးနီၪး အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪအီၪက့ၪအဝ့ၫဒၪ ဘဲၫမီၪလဂၩအၥိၭလီၫ.

 

Add new comment

11 + 3 =