ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ဘၪဆဲၫ့ၦဖၫရစံၫ ဒဲၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့.

ၦစံၭလၩ့အၥၭလၧအမွဲၦအတီၩတၭႇ လယူၭလယၪ့ဘၪၦဂူၫဂၩလနၩ့နၩ့နီၪႇ အဝ့ၫဒၪလီၩဘၪအဝ့ၫၥံၪ လၧဆၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ယီၩႇ- ၦနံၫဂၩလ့ၩထၪ့ဘၩဆိၪ ဖၪဆၧလၧဆၧလုဂံၪ့အဖၧၩ့လီၫ. အလဂၩမွဲၦဖၫရစံၫတၭႇ အဝ့ၫလဂၩမွဲၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့လီၫ.- 
ၦဖၫရစံၫလဂၩဆၧၫ့ထုၪ့တၭႇ အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫဘၩဆိၪဖၪဆၧဘဲၫယီၩႇ ယွၩဧ့ႇ ယစံၭထၪ့အၪ့အူၭနၧၩလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ယလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪၦဂူၫဂၩႇ ၦအၪ့ဂူၬဆီၪ့ဆၧ ၦလတီၩလလီၩ့ဘၪႇ ၦမၩမၪၦမုၪၦမၧၩ့ႇ ဒဲၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့လဂၩယီၩဒၪလ့ၬလီၫ.- နွ့ၫနံၩအထးဖၧၩ့ ယဒုၪဆၧ အၪ့ဆၧအီၩနံၫနံၩလီၫ. ထီးဒၪယန့ဆၧထီးအလူၬနီၪႇ ဆံၫပိၩ့ယမၩဘိၪ့လပိၩ့လီၫ.- 
ၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့လဂၩ အီၪဆၧၫ့ထုၪ့ဝ့ၫယဲၩ့ယိၬတၭႇ လယိထၪ့ဘၪလၧမူၭခိၪနီၪႇ ဒဲၩလၩ့အၥၭနၫၡါတၭစံၭဝ့ၫႇ ယွၩဧ့ႇ ယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭ ၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪယၧၩယီၩဆံၭ.- 
ယလီၩဘၪနၥံၪႇ အယီၩလဂၩဆၧအီၪက့ၪဝ့ၫလၧအတီၩတၭႇ ထဲၩ့ လၩ့ဝ့ၫလၧအဂံၪ့လီၫ. အ့ၪမွဲအဝ့ၫဒၪလဂၩနီၪ မွဲအ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ကယဲၦလၧအအီၪက့ၪထၪ့ထီၫအၥၭ ဒၪဝ့ၫလဂၩလါလါနီၪႇ မိဘၪဆၧဆၪ့လၩ့ဝ့ၫလီၫ. ၦလၧအဆၪ့လၩ့အၥၭဒၪဝ့ၫလဂၩလါလါနီၪႇ မိဘၪဆၧအီၪက့ၪထၪ့ထီၫဝ့ၫလီၫ.
 

Add new comment

3 + 9 =