ဆၧကၪဆၧဂဲၩဒဲဆၧမၩၡၪ့မၩနၭလဖၪ.

တၭၦလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫ, လၧဆၧလုအဂံၪ့အဂဲး, လၧ အဘၪဆၧကယၧၩ့အၥၭလၧလိးဂ့ၩ, ဒဲလၧဆၧမၩဘိၪ့လဖၪတၭ, အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ,- ဆၧလၧနၥံၪဒၪဘၪလဖၪယီၩ, အနံၩအၥၫ့မိဘၪဝ့ၫ လၧလိးအီၪဒၩ့ဒိၭလိၬအၥၭနီၪ လလၩ့ဎီးခွံၬဘၪတၭ, အီၪလၩ့ထးဘၪနးဖျိၪ့အ့ၬ.

တၭအဝ့ၫၥံၪအၪ့စၪ့ဆၧ, စံၭဝ့ၫ ဆရၫဧ့, ဆၧနီၪ လဖၪမိမၩအၥၭဆံၭယံၬခိၬလဲၪ. ထီးအမိမၩအၥၭဘူၭထၪ့နီၪ, ဆၧလၩ့လၭမိမၩအၥၭ လၧဆၧနီၪလမံၩ့လဲၪ.

တၭအဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ, ဘဲၫၥိၭၦထီးအၪ့လီၫန့နၥံၪလဂ့ၩနီၪ, ထီးလၩ့နၥံၪအၥၭဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦမိဂဲၫထၪ့ဝ့ၫလၧယမံၩ့အၪဂၩတၭ, မိစံၭဝ့ၫ, ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယမွဲအဝ့ၫလီၫ. တၭအမုအလၩနီၪ မိဘူၭယူၭဝ့ၫလီၫ.

 မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, နၥံၪထီးဖိၬအခဲၫ့လဂ့ၩ.- ထီးနၥံၪအ့ၪနါဂၧၫ့ ဆၧဒုၭၥုၭဒုၭၥ့ၪလဖၪ,ဒဲဆၧတုၩ့ထၪ့တုၩ့လၩ့အဂဲးတၭ, ၥၭမဲၪဆၧလဂ့ၩ, အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧနီၪလဖၪဘၪမၩဆိၫအၥၭလီၫ. မွဲလါနၫ့ဘိၩအ ထုၬအီၪဒံၭချဲၫ့ဝါဒံၭအ့ၬ.

ထီးနီၪလဖၧၫ့ စံၭအဝ့ၫၥံၪ, ၦၡၩလဆၨၩမိထၫ့ဒုၪ ဒၩ ၦၡၩလဆၨၩဒၪတၭ, ဘၩ့မုးမိထၫ့ဒုၪဒၩဘၩ့မုးလီၫ.- တၭဂၪ့ခိၪမိဝၭၡိၩ့ၡိၬဝ့ၫ နၭနၭလ့ၬလၧအံၩလစီၪ့ လၧအိၩလစီၪ့, ဒဲဆၧအီၪဝံအီၪဆံၩ့, ဒဲဆၧဆၫၥံၫချဲၫ့မိအီၪထၪ့ဝ့ၫလီၫ. တၭဆၧလၩ့လၭဖၭဒိၪ အီၪလၧဆၧၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့နီၪ, မိအီၪထၪ့ဝ့ၫ လၧမူၭဖိၭဖၫ့လီၫ.

 

Add new comment

7 + 4 =