စပံတၧၫလီၩဖျီၪထၪ့ဘၪဆဲၫ့ဎရံၬအဂဲး.

ယ့ၫရှူၬလ့ၩဝ့ၫထီၩ့ လၧစ့ၭစရံအၫဖံလံၭ အခးတၭ အၪ့စၪ့အထံၩအဖျဲၥံၪ စံၭဝ့ၫဒၪ ၦၡၩအဖိၪခွၫယၧၩယီၩ ၦၡၩၥံၪ စံၭလၧယမွဲပလၫလဂၩလဲၪ.- အဝ့ၫၥံၪစံၭဝ့ၫဒၪ ၦလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫ မွဲၦဘၭတံၫဇၫ့ဆၧ စယီဟၫ့တၭ အဂူၫဂၩလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫ စအံၫလဲယၫ တၭ အဂူၫဂၩလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫ စယ့ၫရမဲအၫ အ့ၪလမွဲဘၪတၭ မွဲမီၪလဂၩဂၩလီၫ.

အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ အ့ၪမွဲနၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪစံၭလၧ ယမွဲပလၫလဂၩလဲၪ.- စစဲမၧၫ့ပံတၧၫချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧ တၭ စံၭဝ့ၫဒၪ နဝ့ၫဒၪယီၩနမွဲဎရံၬနီၪ  ယွၩလၧအမၧၫ့ဝ့ၫလဂၩအဖိၪခွၫလီၫ.-

ယ့ၫရှူၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ စဲမၧၫ့ဘၫယိနၫဧ့ နဘၪဆိၪဂ့ၩ နဝ့ၫဒၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧယၪဒဲဆၧၥွံၪနီၪ မၩဖျီၪထၪ့ဝ့ၫ လၧနၧၩလမွဲဘၪ အ့ၪမွဲယဖါအီၪလၧမူၭခိၪလီၫ.- ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယလီၩဘၪနၧၩ လၧနမွဲပံတၧၫတၭ ယမိအီၪက့ၪလၩ့ ယဆၧအီၪကီၪ့ လၧလိးယီၩအလီၩ့တၭ ဖျႃဖၧၩ့အတရၫ့လဖၪ မၩနၧၩ့မၩစၪဘၪဝ့ၫအ့ၬ.- ယမိဖ့ၪလၫ့နၧၩ လၧမူၭခိၪအဘၩ့အမုး အနိၪဝံၬတၭ ထီးဒၪနစၧၩ့ထၬ ဆၧလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့လမံၩ့မံၩ့ယီၩ မိဘၪဆၧစၧၩ့ထၬဝ့ၫ လၧမူၭခိၪအဖၧၩ့တၭ ထီးဒၪနကွဲၪလၩ့ဆၧ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့လမံၩ့မံၩ့ယီၩ  မိဘၪဆၧကွဲၪလၩ့ဝ့ၫ လၧမူၭခိၪအဖၧၩ့လီၫ.

 

Add new comment

10 + 0 =

Please wait while the page is loading