စပံတၧၫလီၩဖျီၪထၪ့ဘၪဆဲၫ့ဎရံၬအဂဲး

ယ့ၫရှူၬလ့ၩဝ့ၫ ထီၩ့လၧစ့ၭစရံအၫဖံလံၭအခးတၭႇ အၪ့စၪ့အထံၩအဖျဲၥံၪႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ ၦၡၩအဖိၪခွၫယၧၩယီၩႇ ၦၡၩၥံၪစံၭလၧ ယမွဲပလၫလဂၩလဲၪ.- အဝ့ၫၥံၪစံၭဝ့ၫဒၪႇ ၦလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫႇ မွဲၦဘၭတံၫဇၫ့ဆၧ စယီဟၫ့တၭႇ အဂူၫဂၩလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫႇ စအံၫလဲယၫတၭႇ အဂူၫဂၩလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫႇ စယ့ၫရမဲအၫႇ အ့ၪလမွဲဘၪတၭႇ မွဲမီၪလဂၩဂၩလီၫ.

အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫႇ အ့ၪမွဲနၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪစံၭလၧယမွဲပလၫလဂၩလဲၪ.- စစဲမၧၫ့ပံတၧၫချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ နဝ့ၫဒၪယီၩနမွဲဎရံၬနီၪႇ ယွၩလၧအမၧၫ့ဝ့ၫလဂၩအဖိၪခွၫလီၫ.-

ယ့ၫရှူၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ စဲမၧၫ့ဘၫယိနၫဧ့ႇ နဘၪဆိၪဂ့ၩနဝ့ၫဒၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧယၪဒဲဆၧၥွံၪနီၪ မၩဖျီၪထၪ့ဝ့ၫ လၧနၧၩလမွဲဘၪႇ အ့ၪမွဲယဖါအီၪလၧမူၭခိၪလီၫ.- ယဝ့ၫဒၪယီၩႇ ယလီၩဘၪနၧၩလၧ နမွဲပံတၧၫတၭႇ ယမိအီၪက့ၪလၩ့ ယဆၧအီၪကီၪ့လၧ လိးယီၩအလီၩ့တၭႇ ဖျႃဖၧၩ့အတရၫ့လဖၪ မၩနၧၩ့မၩစၪဘၪဝ့ၫအ့ၬ.- ယမိဖ့ၪလၫ့နၧၩ လၧမူၭခိၪအဘၩ့အမုး အနိၪဝံၬတၭႇ ထီးဒၪနစၧၩ့ထၬဆၧ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့လမံၩ့မံၩ့ယီၩႇ မိဘၪဆၧစၧၩ့ထၬဝ့ၫ လၧမူၭခိၪအဖၧၩ့တၭႇ ထီးဒၪနကွဲၪလၩ့ဆၧ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့လမံၩ့မံၩ့ယီၩႇ မိဘၪဆၧကွဲၪလၩ့ဝ့ၫ လၧမူၭခိၪအဖၧၩ့လီၫ.

 

Add new comment

5 + 0 =