ဂၪ့ခိၪအဆၧၥၭဂဲၫ့.

ဂၪ့ခိၪဖိၪအ့ၪမ့ၬလဲၩနၥံၪနီၪ, ၥ့ၪယၫနၥံၪဝ့ၫလၧ အလချႃၭမ့ၬလဲၩဒံၭဘၪနၥံၪနီၪ, မ့ၬလဲၩဆိၫယၧၩယီၩလီၫ.- နၥံၪအ့ၪဘၪဆဲၫ့ လၧဂၪ့ခိၪဖိၪနီၪ ဂၪ့ခိၪဖိၪမိအဲၪအဆၧဒၪဝ့ၫလီၫ. အ့ၪမွဲနၥံၪဝ့ၫယီၩ နၥံၪလဘၪဆဲၫ့ဘၪလၧဂၪ့ခိၪဖိၪတၭ, ယရွံန့ခွံၬနၥံၪလၧဂၪ့ခိၪဖိၪ ၥံၪအကျၩအကၠီၩ့နီၪ ဂၪ့ခိၪဖိၪမ့ၬလဲၩနၥံၪလီၫ.

နၪ့ထၪ့ထဲၩ့ဆၧချဲၩ့လၧယလီၩဘၪနၥံၪနီၪ, အဎီးအၡၩဒိၪနဲၪ့အကဆါအ့ၬ. အဝ့ၫၥံၪအ့ၪမၩအၧၩ့ယၧၩ တၭ မိမၩအၧၩ့နၥံၪဆ့လီၫ. အ့ၪထီးန့ဖံၭထၬယလူတၭ, မိထီးန့ဖံၭထၬနၥံၪအလူဆ့လီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩ အဝ့ၫၥံၪမိမၩနၥံၪလၧဆၧနီၪလဖၪ ထီးအလူၬလၧယမံၩ့အကၠီၩ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦလၧအအၪ့မၧၫ့လၩ့ န့ယၧၩနီၪ အဝ့ၫၥံၪၥ့ၪယၫဝ့ၫအ့ၬ.

 

Add new comment

1 + 0 =