ဂဲၫထဲၩ့လၧယအီၪဆံၭ. ယမိဒုၭအီၪပွံၭနၥံၪလီၫ.

ၦလၧအယိၭဆၧဎၧၫ့ ဒဲဆၧပွံၭအၥၭထီးအလူၬၥံၪ ဧ့,ဂဲၫထဲၩ့လၧယအီၪဆံၭ. ယမိဒုၭအီၪပွံၭနၥံၪ လီၫ.-မၩန့ထၪ့ယနိၪယိၭဘီၩ့လၧနၥံၪအလီၩ့တၭ, မၩလိၪ ဆၧလၧယၧၩယီၩဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ယၥၭ ဆၧၩ့ဒဲယဆၪ့လၩ့ယၥၭတၭ, နၥံၪမိဒၪန့ဆၧအီၪ ပွံၭလၧနၥံၪအၥၭၡီၩ့အဂးလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ယ နိၪယိၭဘီၩ့မွဲအယီၫ,ဒဲယဆၧယိၭ မွဲအဎွံၫခိၬလီၫ.

Add new comment

10 + 0 =