ကဆါယ့ၫၡူၬအဆၧဘၩဆိၪဖၪ

ထီးနအ့ၪဘၩဆိၪဖၪဆၧနီၪႇ ထီးစံၭဂီၩ့စံၭထဲၩ့ႇ စံၭဂီၩ့စံၭထဲၩ့ပျီၩပျီၩႇ ဘဲၫၦဆၨၩလဖၪ အၥိၭနီၪလဂ့ၩ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪဆီၫ့မီၪ့ လၧအချဲၩ့ဆၧအၪအကၠီၩ့တၭႇ ဆၧမိခိၭနၪဝ့ၫလီၫ.- အခိးမွဲဘဲၫနီၪတၭႇ ထီးမၩဒီၩ့အဝ့ၫၥံၪလဂ့ၩး အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧလၧနၥံၪ န့ဘၪဝ့ၫအလးအီၪလဖၪနီၪႇ နၥံၪအဖါၥ့ၪယၫဝ့ၫ လၧနၥံၪလချႃၭအၪ့ကံၩ့ဒံၭဘၪလီၫ.

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭႇ ဘၩဆိၪဖၪဘဲၫယီၩး

အီၪလၧမူၭခိၪပဖါဧ့ႇ မွဲနမံၩ့အီၪဆံၫ့ဎံၪဒၪဝ့ၫဆံၭ.

 နဘၩ့နမုးနီၪ,မွဲအထီၩ့ထဲၩ့ဒၪဝ့ၫဆံၭ.

မွဲနၥၭလၧၫ့ထၪ့ ဎွ့ၩထၪ့ထဲၩ့ဒၪဝ့ၫထီးဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ဘဲၫလၧမူၭခိၪအၥိၭနီၪဆံၭ.-

ဆၧအၪ့လၧလနံၩအဂး လနံၩအဂးနီၪဖ့ၪလၫ့လါပၧၩလနံၩယီၩဆံၭ.-

ကွဲၪဖျါခွံၬလါပဒ့ၪ ပမါဘဲၫပကွဲၪဖျါခွံၬယူၭ ၦၡၩအဒ့ၪအမါလၧအအီၪလၧပၧၩအၥိၭနီၪဆံၭ.-

ထီးဒုၭလ့ၩနုၬပၧၩ လၧဆၧကျဲၩ့ဖစီၩ့အဖၧၩ့နီၪလဂ့ၩး ထုၭထၪ့ခွံၬလါပၧၩလၧ ဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့အဖၧၩ့နီၪဆံၭ.

[အဂဲးဘဲၫယီၩ ဘၩ့ၥံၪမုးၥံၪႇ ဒဲဆၧစီၩ့ဆၧမၩ့ႇ ဒဲဆၧအလၩအဖၩ့နီၪ မွဲ နဝ့ၫအဆိၩဆိၩအကၠၪကၠၪလီၫ. အၩမံၩ့ႉ]

အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪအ့ၪကွဲၪဖျါခွံၬ ၦၡၩအဆၧၥူၭဆၧမၪတၭႇ နၥံၪအဖါအီၪလၧမူၭခိၪနီၪ မိကွဲၪဖျါခွံၬနၥံၪ အဆၧၥူၭဆၧမၪဆ့လီၫ.- အ့ၪမွဲနၥံၪအ့ၪလကွဲၪဖျါခွံၬဘၪ ၦၡၩအဆၧၥူၭဆၧမၪတၭႇ နၥံၪအဖါကွဲၪဖျါ ခွံၬ နၥံၪအဆၧၥူၭဆၧမၪဆ့အ့ၬ.

 

Add new comment

3 + 13 =