ၦမုၪနၩ့ၥံၫ့ဆ့ၬနးမၫရံၫယၩဘၪဆၧဆိၬထၪ့လၧမူၭခိၪဖၧၩ့ အဘိၪ့မုနံၩ

ၥၫ့ဎွၩဒိၪ ပံၫအူၩ ၁၂ ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧထံၫထံၫကျၩကျၩ လၧအဆၧလီၩဆိၩလၩဆိၩလံၬစီၩ့အဖၧၩ့နီၪ ၥီၪ့ၥၫ့ထၬဝ့ၫဒၪ မိမၫရံၫယၩၥံၫခွံၬဝ့ၫဂီၩ့ကကၠၪ အနးခီၫ့ဒဲအနးၥၭနံၫမံၩ့လူၬ ဘၪဆၧဆိၬထၪ့ဝ့ၫဒၪလၧမူၭခိၪဘၩ့မုနီၪလီၫႉ

မိမၫရံၫယၩနီၪ မွဲအနးခီၫ့ဒဲအနးၥၭနံၫမံၩ့လူၬအီၪဝ့ၫဒၪ လၧမူၭခိၪတၭ ၦၡၩၥံၪထီးလူၬအဂး လၧဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအဖၧၩ့ အၪ့ကံၩ့အ့ၪပၧၩဆၧမၩဆၧၩ့လၧ ကဆါယွၩအအီၪနီၪလီၫႉ

ပဝ့ၫၥံၪလဖၪ ဘဲၫၥိၭပကထီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧမူၭခိၪဘၩ့မုး ဒဲပကလ့ၩဝ့ၫဒၪလၧမူၭခိၪဘၩ့မုးကၥ့ၪဝ့ၫအဂး မိမၫရံၫယၩအဆၧမၩဆၧၩ့နီၪ မွဲအစီၩ့အမၩ့ဒိၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ

မိမၫရံၫယၩအီၪလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့အထီ ဘၪထိးဆၧၡၪ့ဆၧနၭႇ ဆၧနိၫ့ဆၧနၭဒိၪနၭမၬလ့ၬလါနၫ့ ထီၩ့လၧမူၭခိၪဘၩ့မုးအခၫ ဒိၭန့ခိၪဖၭအကၠီၩ့ နဲၪဖျီၪထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

5 + 6 =