ကဆါဎြံၬအယၪဒဲအၥွံၪအဘိၪ့မုနံၩ

လၧမုအီၪပွံၭနံၩကနံၩယီၩအဂး လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ဖၧၩ့နီၪႇ  ပနါဂၧၫ့ဘၪ ယ့ၫၡုၬ အၪ့ဎိၭလၩ့ဘိၪ့လ့ၩဖၭ လၧမုဂၪဆၧအၪ့ အလးခဲၫ့ထုၬကဘျၩ လၧအထံၩအဖျဲၥံၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့အထီႇ မၩကဲၪထၪ့ဘိၪ့ဆံၫ့စၫကြၫမဲၩတူၩအဂဲးနီၪလီၫႉ 

ကဆါဎြံၬစံၭထၬဝ့ၫႇ ယကအီၪလၧနၥံၪအၥိၭ ထီးဂၪ့ခိၪယီၩအထုၬလီၫႉ ကဆါယ့ၫၡူၬထဲၩ့ထၪ့ထဲၩ့ လၧမူၭခိၪလါနၫ့ဂ့ၩႇ အဝ့ၫလၧလချုၭထဲၩ့ထၪ့ဒံၭဘၪ လၧအဖါယွၩအအီၪနီၪႇ မၩကဲၪထၪ့ထၬ စၫကြၫမဲၩတူၭလဖၪ လၧပဂးနီၪလီၫႉ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧႇ အီၪက့ၪထးအ့ၪပၧၩႇ ဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪစၫကြၫမဲၩတူၩလီၫႉ ကဆါဎြံၬအီၪလၧပၥိၭ ၥ့ၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪႇ

ကဆါဎြံၬ အီၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪ လၧအစူၭကီၪ့ၥၭ လၧအနၫ့ဆါအမံၩ့ႇ ကဆါဎြံၬအီၪ ဆၧဖီလၩ့ ယွၩအလူအထၫအထီႇ လၩ့ဆၫ့ဒၪဆၧႇ အီၪလၧကိၪဒဲစဘံၭထံၪအဖၫ့လၬႇ ကိၪစဘံၭထံၪလၧဘၪဆၧအၪ့လဲၩထၪ့ၥၭ လၧဎြံၬအယၪဒဲအၥွံၪ ဘဲၫဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪအၥိၭနီၪလီၫႉ

ကဆါယွၩအီၪလၩ့အီၪဖၩ့ဝ့ၫလၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ အယၪဒဲအၥွံၪႇ အနးခီၫ့မိၡါထီးလူၬနီၪလီၫႉ ကဆါယွၩအီၪလၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ ပဒၪလၧပမ့ၬၥၪမွဲလၥ့ၪဘၪလါနၫ့ အဝ့ၫအီၪလၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့အဖၧၩ့ လၧဆၧဒိၪစီၩ့ဒိၪမၩ့အဂဲး ပကဘၪဆူနဲၩဝ့ၫဒၪလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭနီၪလီၫႉ

 

ဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪ မန့လဲၪႉ  မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧအၪ့ဘိၪ့ကမံၩ့လီၫႉ  မွဲဝ့ၫဒၪ ယ့ၫၡူၬဒဲအထံၩအဖျဲၥံၪအမုဂၫဆၧအၪ့ အလးခဲၫ့ထုၬလီၫႉ  လၧမုဂၫဆၧအၪ့အဖၧၩ့ႇ ယ့ၫၡူၬမၩကဲၪထၪ့ ဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪ လၧအလူအထၫစီၩ့မၩ့ဎိၩဖၧၩ့ႇ အဝ့ၫမၩန့ကိၪတၭ စံၭဝ့ၫဒၪႇ မၩန့အၪ့ဆၧအယီၩလါဆံၭႉ ဆၧအီၪမွဲယမိၡါလၧအဘၪ ဆၧဖ့ၪလၫ့ခွံၬဝ့ၫ လၧနၥံၪအဂးလီၫႉ ဒဲအဝ့ၫမၩ ဆၧဘံၭထံၪအလိၫ့ႇ စံၭဝ့ၫႇ မၩန့အီၩဆၧယီၩလါဆံၭႉ ဆၧယီၩမွဲယၥွံၪအလိၫ့လီၫႉ

ကဆါဎြံၬအီၪလၧ ဂၪ့ခိၪချိၫ့အထီဒၪအိၩႇ မၩဖျီၪထၪ့အဆၧအဲၪ လၧၦၡၩအဂး လၧဆၧအၪ့ဎိၭလၩ့ဆၧအဖၧၩ့လီၫႉ  မၩဖျီၪထၪ့ အဆၧအဲၪ လၧၦဘၪဆၧအီၪပဲၩ့ခွံၬထၬလဖၪႇ ၦလၧအလဒိၭန့ဘၪ ဆၧအဲၪလဖၪလီၫႉ လၧၦယုဒၫဖိၪၥံၪအဂးႇ ဆၧအၪ့ဎိၭလၩ့ ဆၧအၪ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧထိးဆၧၫ့ ဒဲ ဆၧဖံၭၥိၭႇ ဆၧမၩထံၩမၩၥိၭ အဆၧနဲၪ့ကမံၩ့လီၫႉ

ယ့ၫၡူၬအၪ့ဎိၭလၩ့ ဆၧအၪ့ လၧၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့ဒဲ ၦဆၧဒဲၩဖိၪလဖၪႇ အဲၪကွံၩယူၭယၪ့အဝ့ၫၥံၪႇ ယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭႇ ဒဲကိၭဖံၭၥိၭအဝ့ၫၥံၪ  လၧယွၩအအီၪနီၪလီၫႉ

Add new comment

6 + 11 =