ၦမုၪနၩ့ဆံၫဂၩ

ထီးနီၪလဖၧၫ့ မူၭခိၪအဘၩ့အမုး မိဘၪဆၧဒီၩ့လၩ့ ဝ့ၫဘဲၫၦမုၪနၩ့ဆံၫဂၩလၧအမၩန့အမ့ၪဒိၩ့ၥံၪတၭ လ့ၩထၪ့ဝ့ၫဘဲၫအမိအၪ့ဂၬဘၪ တလၭမူၭအခွၫအၥိၭနီၪလီၫ.- ၦကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪအီၪဝ့ၫယဲဂၩတၭးအဂီၩ့အီၪဝ့ၫယဲဂၩလီၫ.- ၦအဂီၩ့လဖၪနီၪမၩန့အမ့ၪဒိၩ့တၭမၩန့ၥိၪလၧအၥိၭအ့ၬ.- အ့ၪမွဲၦကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪ လဖၪနီၪ မၩန့ၥိၪလၧကီၩ့ဖၧၩ့ လၧအမ့ၪဒိၩ့အၥိၭလီၫ.- တလၭမူၭအခွၫ မၩယံၬမၩနးအၥၭအဘိၩ့ဘၭ နီၪအဝ့ၫၥံၪ မံၫခံၫ့ဝ့ၫတၭ မံၫမၪဝ့ၫဒၪကိၭဂၩဒ့ၭလီၫ.-

လၧဖိၭဖၫ့မုနီၪဆၧကိၭၡၭထၪ့ဝ့ၫယိခွါတ လၭမူၭအခွၫဂဲၫထၪ့ဖီၩၬ လ့ၩထၪ့နၥံၪဝ့ၫအၪ့ဂၬအဝ့ၫဆံၭ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ၦမုၪနၩ့လဖၪနီၪ နၪ့ထၪ့အၥၭထီးအလူၬတၭမၩဂ့ၩထၪ့ထဲၩ့အမ့ၪဒိၩ့လီၫ.- အဂီၩ့ လဖၪစံၭၦလၧအကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလဖၪနီၪ ဖ့ၪလၫ့ပၧၩ လၧနၥံၪအၥိၪဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩပမ့ၪဒိၩ့လၩ့ဖံၬခွံၬဝ့ၫဒၪလီၫ.- ၦလၧအကိၪ့ဘၪကိၪ့ၥ့ၪလဖၪ ချဲၩ့ဆၧၫ့ ဆၧတၭ စံၭဝ့ၫဒၪမွဲအ့ၬလၧပဂးဒဲလၧနၥံၪအဂးယီၩ ဘၪလဘၪၥိၪလလၧၫ့ဘၪတၭ လ့ၩဒၪခလူၬလၧၦ အၪ့ဆၫဆၧအအီၪတၭ ဎွ့ၩဆၧလၧနၥံၪအဂးဒၪနၥံၪဝ့ၫဆံၭ.-

အဝ့ၫၥံၪလ့ၩဎွ့ၩဆၧအဘိၩ့အဘၭနီၪတ လၭမူၭအခွၫဂဲၫဝ့ၫဒၪတၭ ၦလၧအတဲၩ့ဝဲၩအၥၭနီၪ လ့ၩနုၬဝ့ၫလၧမူၭဖၧၩ့ လၧအၥိၭတၭ ဆၧကၭဘံၭထၬတရၫ့လီၫ.- လၧခဲၫ့ထဲၩ့တၭ ၦမုၪနၩ့အီၪလၩ့ ထးဝ့ၫလဖၪနီၪဂဲၫထဲၩ့ဝ့ၫစံၭဝ့ၫဒၪကဆါဧ့ကဆါဧ့ဝဲထၪ့န့ပဂးဘီၪ.- အဝ့ၫနီၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭစံၭဝ့ၫ ဒၪယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩ ယၥ့ၪယၫနၥံၪအ့ၬ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ အီၪခိၭဆံၭ.အဂဲးဘဲၫ ယီၩဎၦၡၩအဖိၪခွၫမိဂဲၫဝ့ၫၭ အနံၩအၥၫ့နီၫလဲၪ အ နၩရံၩနီၫလဲၪနီၪ နၥံၪၥ့ၪယၫအ့ၬ. 

Add new comment

10 + 0 =