ၦဆံၫ့ဎံၪဖိၪၥံၪလဖၪအဘိၪ့မုနံၩ

ဆၧဘၪဆိၪဂ့ၩအမွဲအတီၩ

 အဝ့ၫဒၪအၩ့ထၪ့အနိၭတၭ ၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪ စံၭဝ့ၫဒၪ

 ၦၥၭၡၪ့လဖၪနီၪအီၪမုၬဝ့ၫဒၪး အဂဲးဘဲၫယီၩမူၭခိၪ အဘၩ့အမုး မွဲအဝ့ၫၥံၪအဆၧလီၫ.

 ၦၥုၪ့ခါၥၭလၩ့လဖၪနီၪ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪး အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪမိဘၪ ဆၧမၩမုၬမၩၡုၪဝ့ၫလီၫ.

 ၦၥၭဆၧၩ့လဖၪနီၪ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪး အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪမိန့ၥၫထံၫၥံၪခးၥံၪလီၫ.

 ၦၥၭဝံအၥၭဒဲၥူၫအီၩအၥၭလၧ ဆၧတီၩဆၧလီၩ့လ ဖၪနီၪ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪး အဂဲးဘဲၫယီၩအဝ့ၫၥံၪ မိဘျဲၩအၪ့ ဘျဲၩအီၩဝ့ၫလီၫ.

 ၦယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭဆၧလဖၪနီၪအီၪမုၬဝ့ၫဒၪး အဂဲး ဘဲၫယီၩအဝ့ၫၥံၪမိဘၪ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭဝ့ၫiလီၫ.

 ၦၥၭဆံၫ့ဎံၪလဖၪနီၪ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪး အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪ မိဒၪဘၪယွၩလီၫ.

 ၦမၩဘၪလိၬထဲၩ့ဆၧလဖၪနီၪ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪး အ ဂဲးဘဲၫယီၩအဝ့ၫၥံၪ မိဘၪဆၧကိၭဝ့ၫလၧယွၩအဖိၪခွၫ ၥံၪလီၫ.

၁၀ ၦဘၪဆၧမၩအၧၩ့မၩနၭဝ့ၫ လၧဆၧတီၩဆၧလီၩ့ အ ကၠီၩ့လဖၪနီၪ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪး အဂဲးဘဲၫယီၩ မူၭခိၪအ ဘၩ့အမုးမွဲအဝ့ၫၥံၪအဆၧလီၫ.

၁၁ ထီးၦဒုၪဒွ့ၪနၥံၪဒဲ မၩအၧၩ့မၩနၭနၥံၪတၭ စံၭအၧၩ့ စံၭၥၫ့နၥံၪလၧဆၧကိၭမံၩ့ဒ့ၭ လတီၩဘၪလၧယကၠီၩ့

၁၂ တၭ,နၥံၪမိအီၪမုၬဝ့ၫဒၪလီၫ.- ၥုၪ့ထိၬၥၭထိၬ ဒဲၥုၪ့ ဎွံၫၥၭယီၫဖၭဒိၪဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪအခိးအတၩ အီၪဝ့ၫလၧမူၭခိၪဒိၪမၬလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩအဝ့ၫၥံၪမၩ အၧၩ့မၩနၭမီၪလဖၪလၧနၥံၪလချႃၭအီၪဒံၭဘၪ ဘဲၫနီၪ အၥိၭဆ့လီၫ.

Add new comment

2 + 7 =