အီၪတဲၩ့ဝဲၩကဆါဎြံၬကဂဲၫလၩ့အဆၧၫ့အထီ မုနွ့ၫ(၂)

လၧပဆၧၥၭမၧၫ့မုကိၭနံၩဒ့ၭအထီယီၩ ပဝ့ၫဒၪၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭယီၩ မွဲဆၧဒဲၩဘၭဖိၪၥံၪအကၠီၩ့တၭႇ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့လၧနီၫ့ယါလၩ့ၥၭအလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭအဖၧၩ့အကၠီၩ့ႇ ၦဘၭတံၫဇၫ့ဆၧစယီဟၫ့ ကိၭဖံၭၥိၭပၧၩ လၧကနံၩဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့အဖၧၩ့လီၫႉ 
ကဆါဎြံၬလၧအဂဲၫလၩ့ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩနီၪ ၦၡၩခမျၧးၥံၪ ကၥ့ၪယၫ ဒဲကကြၨၭထိးဆၧၫ့ဘၪ ယွၩအဖိၪခွၫယ့ၫၡူၬအဂးႇ ၦဆံၫ့ဎံၪစယီဟၫ့ဘၭတံစတၩ တဲၩ့ဝဲၩအဝ့ၫၥံၪႇ ၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪ ဆၧနီၫ့ယါလၩ့ၥၭ လၧဒိၭန့ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪအဖၧၩ့လီၫႉ စယီၩၥီၪ့ၥၫ့အဝ့ၫၥံၪ မွဲန့လၧအဆၧချဲၩ့လၧၫ့လကၭလၧၩ့ႇ မွဲလၧဆၧအဒီၩ့အထ့ၭအဂ့ၩအဖၧၩ့လီၫႉ 
နီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့နၥံၪအၥၭဆံၭး အဂဲးဘဲၫယီၩ မူၭခိၪအဘၩ့အမုးနီၪဘူၭထၪ့ယူၭလီၫ.-တဲၩ့ဝဲၩကဆါအဖၧၩ့ၥၭနီၪဆံၭႇ မၩလီၩ့အဖၧၩ့မုလဖၪနီၪဆံၭႉ 
စယီဟၫ့အကီၩ့အၥိၭ မွဲကလအူၭအဆီၪ့ႇ ခဲးထူၬအယးဒံၩ့လၧခၧၩ့ယးဆၧဖံၭႇ အဆၧအၪ့ဆၧအီၩ မွဲထွ့ႇ ဒဲန့ၫမံၩ့အစၩ့လီၫႉ 
အခီၫပယီၫနီၪ မွဲပဒဲၩဘၭဆၧကွဲၪဖျါန့အဂဲး ႇ ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ လၧဆၧနီၫ့ယါလၩ့ၥၭႇ လၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭႇ လၧဆၧထိးနိၫ့ထိးနၭႇ ဆၧၡၪ့ဆၧယၬအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ
ပဝ့ၫဒၪၦၡၩကိၭဂၭဒ့ၭယီၩႇ အၪဒၪဆၧ ပအဲၪဒိၭ ဆၧအဂ့ၩအဘၪႇ ဆၧအအွံၪအဆၧၫ့ႇ ဆၧအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪလဖၪလီၫႉ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪနီၪ ပအဲၪဒိၭနးအ့ၬႉ ပၥၭမၧၫ့မုကိၭဒ့ၭအဖၧၩ့ႇ အ့ၪပလ့ၩဆၧထဲၩ့ လၧလဲၪ့ၥိၪမွဲဂ့ၩႇ လဲၪ့မ့ၪမွဲဂ့ၩႇ ပမၩန့လးဆၧၫ့နၩ့ လၧအမ့ၬလၧဂ့ၩလၧပဂးနီၪလီၫႉ လၧပဆၧအၪ့ဆၧအီၩအဂး ပလီၩ့ရွံန့ဆၧအၪ့ဆၧအီၩ လၧအအွံၪထုၬႇ ဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭ လၧအမံၩ့ဎိၩ ဒဲအနံၫ့ခၩလဖၪနီၪလီၫႉ 
အ့ၪပယိဆီၫ့မီၪ့ထၪ့ ကဆါယ့ၫၡူၬ ဒဲၦဆံၫ့ဎံၪၥံၪလဖၪ အဆၧၥၭမၧၫ့စွါဘိၩ ပကဒၪဘၪလၧ အဝ့ၫၥံၪ အီၪၥၭမၧၫ့ ဆၧၡၪ့ဆၧယၬအဖၧၩ့တၭႇ အဝ့ၫၥံၪအဲၪဒိၭထိး ဆၧနိၫ့ဆၧနၭႇ ဆၧစူၭဆၧဆၫႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩ လၧၥုၪ့မုၬၥၭဎွံၫအဖၧၩ့လီၫႉ 
ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ လၧပၥၭမၧၫ့ဒံၭအထီႇ ဆၧအီၪတဲၩ့ဝဲၭၥၭအထီယီၩႇ ပကဘၪယိဒီၩ့ကဆါဎြံၬ ဒဲၦဆံၫ့ဎံၪၥံၪလဖၪ အဆၧဒီၩ့အထ့ၬအဂ့ၩလဖၪနီၪလီၫႉ လၧပဆၧဒဲၩဘၩအဂး ပဘၪဒၪခီၩ့ဆၧၫ့ယၫ ဆၧၡၪ့ဆၧယၬႇ ဆၧနိၫ့ဆၧနၭႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩႇ ဆၧစူၭဆၧဆၫလဖၪ ပထိးကန့ဝ့ၫအဂး ပကဘၪအ့ၪကံၩ့ထၪ့အခိးအတၩယွၩအီၪကိၭနံၩဒ့ၭလီၫႉ 
 

Add new comment

2 + 1 =