ယ့ၫၡူၬအၥၭဆံၫ့ဎံၪအဘိၪ့မုနံၩ

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ အီၪဂဲၫထၪ့အထံၭခလဲၪႉ ပအၪ့ဎါပၥ့ၪယၫဘူၪဘူၪယီၫယီၫၥ့ၪအ့ၬႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ပၥၭလၭဖၧၩ့ယီၩ ပၥ့ၪယၫဘၪဆၧအဲၪဆၧကွံၩႇ ဆၧမ့ၬလဲၩၥၭခိၥၭဆၫ ဂဲၫကဲၪထၪ့ၥ့ၪႇ ၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩဂဲၫကဲၪထၪ့ၥ့ၪႇ ၥုၪ့လဂ့ၩၥၭလဘွၩဘၪဂဲၫထၪ့ၥ့ၪဒၪဝ့ၫဆ့လီၫႉ

ပၥုၪ့ပၥၭလဂ့ၩဘၪ ပဆၧဖံၭဆၧမၩဂ့ၩၥ့ၪအ့ၬႉ ပၥုၪ့ပၥၭလဂ့ၩဘၪပမ့ၬပနၪဂ့ၩၥ့ၪအ့ၬႉ  ၦလၧအၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩနီၪ အမ့ၬအနၫဖၩ့ထၪ့ဂီၩ့ အဆၧဖံၭဆၧမၩတီၩလီၩ့ဝ့ၫၥ့ၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ

ယ့ၫၡူၬၥၭဆံၫ့ဎံၪနီၪ ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫလၧၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩလီၫႉ ယ့ၫၡူၬၥၭဆံၫ့ဎံၪနီၪ ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫလၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩလီၫႉ ၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩဒဲဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ လ့ၩဖၧၩ့ၥၭကဘီၩ့လီၫႉ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩအီၪအလးနီၪ ၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩအီၪႇ ဘဲၫနီၪအၥိၭႇ ၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩအီၪအလးနီၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩအီၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ

ကဆါယ့ၫၡူၬၥၭဆံၫ့ဎံၪနီၪ အဲၪၦဂၪ့ခိၪဖိၪအၪမၬအကၠီၩ့ အၥၭနီၪ ခဲၩထၪ့ဖၩ့ထၪ့မီၪ့ဎီၩ့မ့ၪအၧၩ့ကဖျိၪ့လီၫႉ ပၥၭမၧၫ့ဒံၭအခၫယီၩ ပဘၪလိၫဆၧအဲၪဆၧကွံၩ ဂီၩ့ပဘၪဖ့ၪလၫ့ၦဂူၫဂၩပဆၧအဲၪဆၧကွံၩအကၠီၩ့လီၫႉ အနီၫမၬ ပဆၧၥၭမၧၫ့ယီၩ အခီၫပယီၫအီၪၥ့ၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ ဘဲၫနီၫအကၠီၩ့ ပၥၫ့ဎွၩယီဟၫ့ပီလူၫ(၂) လီၩဝ့ၫႇ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩအ့ၪလအီၪဘၪ ပၥၭမၧၫ့ၥ့ၪအ့ၬအကၠီၩ့နီၪလီၫႉႉႉ

Add new comment

6 + 12 =