ယ့ၫၡူၬဎြံၬစဎွၩအဘိၪ့မုနံၩ

ကနံၩယီၩ ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့ႇ ယ့ၫၡူၬဎြံၬစဎွၩအဘိၪ့မုနံၩ   ႇ မုနွ့ၫအလးခဲၫ့ထုၬ မုအီၪပွံၭနံၩလီၫႉ ...

ကဆါယွၩနီၪ လၧဂၪ့ခိၪအဆၧကၪဆၧဂဲၩႇ အဆၧနိၫ့ထိးနၭႇ ဆၧစူၭဆၧဆၫလဖၪနီၪ မွဲကထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ပၧၩကိၭကၠၪအ့ၬႉ ခၫ့ဖျီၫ့လၧ အဆၧနိၫ့ဆၧနၭႇ ဆၧၡၪ့ဆၧယၬႇ အဆၧထိးၥံၫၥၭလၧထုၪ့စူၪယၫလီၩ့ႇ ထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ပၧၩနီၪလီၫႉ 
ပဝ့ၫဒၪဆၧဒဲၩဘၭဖိၪလဖၪယီၩဆ့ႇ ဘဲၫၥိၭပကဒိၭန့ဘၪ ပနးၥၭအဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့အဂးႇ ဆၧဒဲၩဘၭဆၧကွဲၪဖျါခွံၬကန့အဂးႇ ပကဆံၫ့ထၪ့ဎံၪထၪ့အဂးႇ ပကဘၪထိး ဆၧနိၫ့ဆၧနၭလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩလီၫႉ 
ယ့ၫၡူၬစဎွၩနီၪ လၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫအစီၩ့အမၩဒိၪတၭႇ တဲၩ့လၩ့ဆၧထီးလူၬလါနၫ့ဂ့ၩ မၩဎိၩမၩဒိၪၥၭအ့ၬႇ ဂဲၫလၩ့အီၪဖျဲၪလၧချီးအၪ့အဆၪအလးဖၧၩ့ ဘဲၫၦၡၪ့ဖိၪယၬဖိၪကဂၩအၥိၭႇ  ဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭႇ ၥူၫဝၭအထံၩအဖျဲၥံၪအခၪ့ ဒဲဂဲၫမၩဆၧအခ့ၫအၡၩဆၧမၩ လၧၦခမျၧးၥံၪအဂးလီၫႉ  အဝ့ၫဂဲၫလၩ့ပၧၩ့ၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪအၥုၪ့အၥၭ လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩႇ ဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭ ဒဲဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭအဖၧၩ့လီၫႉ 
ပကဘၪအီၪၥၭမၧၫ့ လၧယ့ၫၡူၬစဎွၩ အဆၧပၧၩ့ဆၧအဖၫ့လၬလီၫႉ အ့ၪပလထိးဆၧၫ့ဘၪ အဝ့ၫအဆၧပၧၩ့ဆၧတၭႇ ဆၧအဂူၫဂၩ ကဂဲၫပၧၩ့ပၧၩလီၫႉ ဆၧဒဲဘၭႇ ဆၧၥၭထၪ့ထီၫႇ ဆၧၥုၪ့လဲးၥၭဘျၪႇ ဆၧၥၭကွံၩဆၧႇ ဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့ႇ ဒဲဆၧလတီၩလလီၩ့ဘၪလဖၪနီၪ ကဂဲၫပၧၩ့ထၬပၧၩလီၫႉ 
အ့ၪပအီၪၥၭမၧၫ့ လၧယ့ၫၡူၬစဎွၩအဆၧပၧၩ့ဆၧအဖၫ့လၬနီၪႇ ပကဘၪထီးန့ဖံၭထၬအဆၧမၪလူၬႇ ပကဘၪခိၭနၪအဝ့ၫလူအထၫႇ ပကဘၪဆၧအခ့ၫအၡၩဆၧမၩ လၧအဝ့ၫဂးႇ ဘဲၫအနၫ့ဆါအၥိၭႇ ပကဘၪယိၭထၪ့ပထုၪ့စူၪယၫႇ ပကဘၪယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭလိၬၥၭႇ ကွဲၪဖျါခွံၬလိၬၥၭႇ ဒဲအဲၪကွံၩလိၬၥၭ ဘဲၫအဝ့ၫယၫ့ၥၭအဲၪကွံၩပၧၩအၥိၭနီၪလီၫႉ 
 

Add new comment

2 + 4 =