ယ့ၫၡုၬဒိၭဘၧၩ့လၩ့အၥၭဒဲဘၪဆၧကျဲၩ့ဖစီၩ့ဝ့ၫ

အဲၪကွံၩယူၭဘၪ ၦခိၭနၪဆၧဖိၪထံၩၥိၭမုၪခွၫထီၩ့ လူၬၥံၪဧ့ အဆိၪထိၬၥၭဎွံၪမုၬမုၬနဲၪ မုကနွ့ၪယီၩနီၪ ဂဲထီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧြဎံၬစမၬအခံၫ့အခၪအလးခဲၫ့ထုၬ မုနွ့ၪကနွ့ၪယုၬနီၪလီၫ လၧမုကနွ့ၪယီၩပကဲၭၥလ့ၬဆၧအီၪကီၪ့မၩလၩမၩဖၧၩ့ဘၪ ကဆါယ့ၫၡူၬန့ဘၪဆၧၥူၪဝၭ ဆံၫ့ဎံၪအဘိၪ့မုနံၩနီၪလီၫ မုကနံၩယီၩ လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ဖၧၩ့ ပနါဂၧၫမန့လဲၫဆွါဘိၩ ကဆါယ့ၫၡူၬဒိၭန့ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪလၧစယိဎၫ့အအီၪအကၠီၩ့ ပနါဂၧၫ့ဘၪနီၪလီၫ ကဆါယ့ၪၡူၬန့ဘၪဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪလၧစယိဎၫ့အကၠီၩ့ မုကနံၩယီၩလီၩ့ထၬဝ့ၫဒၪလၧလံၬဆံၫ့ဎံၪအဆၧၥၭဆိၬအပရၧၫ့အဖၧၩ့နီၪလီၫ မွဲဆၧဘနီ မုကနံၩယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪ အဘိၪ့မုနံၩမုဎိၩနံၩကနံၩနီၪလီၫ အ့ၪဘနီဆွါဘိၩ ပကဘၪ နၪ့ထၪ့ထဲၩ့ပဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪကိၭဂၩဒ့ၭနီၪလီၫ

Add new comment

4 + 10 =