ယ့ၪၡူၬဆၧဎွၩအဘိၪ့မုနံၩ

မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, စပဲလၭထဲၩ့နုၬဒီၭလၧအဆၧ စ့ၩရၫ့ခွးအလးနီၪကိၭထဲၩ့ယ့ၫရှူၬတၭ, စံၭအဝ့ၫ, နဝ့ၫ ဒၪယီၩနမွဲၦယုဒၫဖိၪၥံၪ အစဎွၩနီၪဆ့ဧၪ.- ယ့ၫရှူၬချဲၩ့ ဆၧၫ့အဝ့ၫနီၪ, ထီးနၥၭဒၪနဝ့ၫတၭ,မွဲနစံၭဆၧယီၩဧၪ. အ့ၪလမွဲဘၪဘဲၫနီၪတၭ, မွဲဂူၫဂၩလီၩဘၪနၧၩလၧယဂဲး ဧၪ.- စပဲလၭချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫ,ယဝ့ၫဒၪယီၩယမွဲၦယုဒၫဖိၪ ဆ့ဧၪ.နဆၨၩဒၪနဝ့ၫ, ဒဲၦလုဆၧအဒိၪလဖၪဖ့ၪလၫ့ ခွံၬယူၭနၧၩလၧယစူၪဖၧၩ့ယူၭ. မွဲနမၩဘၪယူၭဆၧနီၪ လမံၩ့လဲၪ.- ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫ,ယဝ့ၫဒၪယီၩယ ဘၩ့ယမုးဘၪဆဲၫ့လၧဂၪ့ခိၪယီၩအ့ၬ.

ယဘၩ့ယမုး အ့ၪဘၪဆဲၫ့လၧဂၪ့ခိၪယီၩတၭ, ဘဲၫၥိၭယထီးထီၩ့လၩ့ လၧၦယုဒၫဖိၪၥံၪအစူၪဖၧၩ့လဂ့ၩနီၪ, ယခ့ၫယၡၩ လဖၪမိဒုၭၥုၭလီၫ.အ့ၪမွဲယဘၩ့ယမုး အီၪထီးယီၩ အ့ၬ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, စပဲလၭစံၭအဝ့ၫ,အ့ၪမွဲ ဘဲၫနီၪတၭ, နမွဲစဎွၩလဂၩဆ့ဧၪ.ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫ, နစံၭဆၧနီၪဘၪယူၭ,ယမွဲစဎွၩလီၫ. ဘဲၫၥိၭယမိထိး ယၥၭလၧဆၧမွဲဆၧတီၩအဂဲးနီၪ, ယအီၪဖျဲၪယူၭ ယဝ့ၫတၭ,ယဂဲၫလၩ့ဘူၭယူၭလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩယူၭ.က ယဲၦလၧအဘၪဆဲၫ့လၧဆၧမွဲဆၧတီၩနီၪမွဲအခိၭနၪ ယလူလီၫ.

Add new comment

3 + 7 =