ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့ မုအီၪပွံၭနံၩ (၃)

နီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့နၥံၪအၥၭဆံၭႉ အဂဲးဘဲၫယီၩ မူၭဆိၪအဘၩ့အမုနီၪ ဘူၭထၪ့ယူၭလီၫႉ ၦၡၩအၪဒၪဆၧနီၪ အၪ့ယိၪခဲၫ့ကံၭဝ့ၫလၧကလၩ့ဆၧနၭအကၠီၩ့ အၪ့န့ထၪ့ဆၧနီၫ့ယါနီၪလီၫႉ ပအၪ့ယိၪခဲၫ့ကံၭလၧပကလၩ့ဆၧနိၫ့ဆၧနၭအကၠီၩ့ ပအၪ့န့ထၪ့ဆၧနီၫ့ယါနီၪ လမွဲဘၪဆၧနီၫ့ယါအတီၩအဘၪတၭႇ အကၧၩ့ဒိၪထုၬနီၪဘိၩႇ လၧအၪ့ယိၪခဲၫ့ကံၭလအီၪဘၪအဖၧၩ့ ပကဘၪၥၭမၧၫ့ လၧဆၧနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့ၥၭအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ 
အ့ၪမွဲပကထဲၩ့ဆုးထဲၩ့အီၪမၧၫ့ပဆၧၥၭမၧၫ့ လၧဆၧနီၫ့ယါအဖၧၩ့နီၪ ဆၧလၧပဘၪဒၪဆၧၫ့ယၫဝ့ၫဒၪ ဆၧကၪဆၧဂဲၩႇ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭကိၭမံၩ့ဒ့ၭ ပထဲၩ့ဎိၭဒီၫကၥ့ၪဝ့ၫဒၪ ဂ့ၩဘၪစဲၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩကဂၩဒဲကဂၩႇ ခရၧၫ့ကရၧၫ့ဒဲကခရၧၫ့ႇ တဝၫ့ကတဝၫ့ဒဲကတဝၫ့ႇ ၥၭလၧဆၧနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့ၥၭလအီၪဘၪအဖၧၩ့ အ့ၪမွဲကဎိၭဎဲၫဝ့ၫဒၪ ဆၧၥၭမၧၫ့အဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪနီၪ ဆၧလၩ့အၪ့ယိၪလဖၪ ကဂဲၫဂုထၪ့အၪထၪ့ဝ့ၫဒၪတၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉ 
အ့ၪမွဲပကအီၪက့ၪထၬ ၥၭလၧအနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့ၥၭနီၪ အဝ့ၫနီၪဘၪမၪႇ ယၧၩနီၪ ယမွဲႇ ယၧၩနီၪယဘၪမၪႇ အဝ့ၫနီၪဘိၩမွဲႇ လမွဲဘၪဘိၩႇ အီၫႇ ပဘၪမၪဝ့ၫဒၪနံၫဂၩလူၬနဲႇ ပအၪ့ဎၬထၪ့ဆၧအၪ့ဎၬယီၩ ကၥ့ၪဝ့ၫဒၪလီၫႉ ပဘၪမၪနံၫခီၫနံၫကဲၩ့ႇ လၧခီၫလါဘၩအဂဲး ပၥ့ၪယၫလၩ့ပၥၭဂီၩ့တၭႇ အ့ၪမွဲပကအၪ့လဲၩထၪ့ပဆၧဘၪမၪလဖၪစွါဘိၩႇ ကကဲၪဝ့ၫဒၪ ဆၧအဂ့ၩထုၬလဖၪတၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉႉႉလၧနးၥၭအဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့နီၪ ပအၪ့လဲၩထၪ့န့ၫပဆၧဘၪလၧၫ့န့ဒံၭအ့ၬႉ ပကဘၪကျ့ၭစၨၭမၩဝ့ၫဒၪ ဆၧအတီၩအဘၪ ဒဲဆၧအဂ့ၩဒိၪထုၬလဖၪ လၧဆၧၥုၪ့ဆီၪ့ၥၭဆီၪ့အဖၧၩ့နီၪလီၫႉႉႉ အ့ၪမွဲပအဲၪဒိၭထီၩ့ဝ့ၫ လၧဆၧအမုၬအၡူၪအလးနီၪ ပကဘၪအၪ့န့ထၪ့ဆၧနီၫ့ယါနီၪလီၫႉ 
ဘဲၫၥိၭပကဒိၭန့ဝ့ၫဒၪ ဆၧအဂ့ၩဒိၪထုၬလဖၪအဂး ပကဘၪၥ့ၪယၫလၩ့ထဲၩ့ ပဆၧဂဲးဆါဘၭဆါလဖၪဂီၩ့ႇ ပကဘၪအၪ့လဲၩထၪ့ထဲၩ့ ပဆၧဂဲးဆါဘၭဆါလဖၪ ဘဲၫဆၧဂဲးဆီၪ့ဘၭဆီၪ့အၥိၭနီၪလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ဘဲၫၥိၭပကဒိၭန့မူၭခိၪဘၩ့မုးဆၧမုၬဆၧၡူၪအဂး အဆိၫထုၬ ပကဘၪအၪ့န့ထၪ့ ဆၧနီၫ့ယါဂီၩ့နီၪႇ ပကဘၪအၪ့လဲၩထၪ့ပၥၭႇ ဂီၩ့နီၪ ပကဘၪမၩဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩ ဒဲပအီၪလၧဆၧၥၭမၧၫ့အဂ့ၩအဖၧၩ့အဂး အကၧၩ့ဒိၪဝ့ၫဒၪတၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉႉႉ
အ့ၪမွဲပမိထီၩ့ဝ့ၫဒၪလၧမူၭခိၪဘၩ့မုးအဖၧၩ့နီၪ ဘဲၫပၥၭအီၪဝ့ၫအၥိၭ ပအီၪန့အ့ၬႉ ဘဲၫပမိလ့ၩအၥိၭပလ့ၩန့အ့ၬႉ ဘဲၫပမိမၩအၥိၭ ပမၩမွဲလန့ဘၪတၭႇ  ပကဘၪအၪ့န့ထၪ့ဆၧနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့ၥၭအတီၩဂီၩ့ႇ ပကဘၪအၪ့လဲၩထၪ့ပဆၧၥၭမၧၫ့ ဒဲပကဘၪဆုးထဲၩ့ကျ့ၭစၨၭၥၭမၧၫ့ထၪ့ဘၪ လၧဆၧၥၭမၧၫ့အတီၩအလီၩ့ႇ အဂ့ၩအဘွၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉႉႉ
 

Add new comment

6 + 4 =