ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့ မုအီၪပွံၭနံၩ မုနွ့ၫ (၂၇)

ပဆၧဆူဆၧနဲၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ပဆၧၥၭမၧၫ့အဂး ဆၧဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭႇ ဆၧဆၪ့ထွ့ၫကမံၩ့နီၪလီၫႉ လၧမုကိၭနံၩဒ့ၭပဆၧၥၭမၧၫ့အဖၧၩ့ ပဘၪဂဲၩဝၭဝ့ၫဒၪတၭႇ ပဆၧဂဲၩထၪ့ဝၭထၪ့လဖၪယီၩ အီၪက့ၪခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့မန့လဲၪလဖၪဂီၩႇ ဘၪဂဲၩထၪ့ဝၭထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလဲၪႉ ပဆုးထဲၩ့အီၪပဆၧၥၭမၧၫ့လၧယၫ ဘဲၫၥိၭကန့ဝ့ၫအဂး ဆၧဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭႇ ဆၧဆၪ့ထွ့ၫဝ့ၫဒၪႇ မွဲအီၪဝ့ၫဒၪကမံၩ့မံၩ့ဧၪႉ ဆၧလၧအဆၪ့ထွ့ၫပၧၩနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪမန့လဲၪလဖၪလဲၪႉ

ၦၡၩကနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫဒၪ အဝ့ၫၥံၪအဆၧၥၭမၧၫ့အဂး ဆၧလၧဆၧဆၪ့ထွ့ၫဆၧနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧယိလါနီၪလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪလဖၪယီၩ အ့ၪပဆၧယိလါလအီၪဘၪနီၪ မွဲပကဘၪၥၭမၧၫ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪလၧမန့လဲၪလဖၪအဂဲးလဲၪႉ ပအီၪမၧၫ့ဝ့ၫဒၪလၧ ဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩအထီ ပဝ့ၫၥံၪလဖၪပၥၭမၧၫ့ဝ့ၫလၧ ဆၧယိလါအဖၧၩ့တၭႇ ဘဲၫပယိလါကလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့အဂး ပကျ့စၨၭခိးဂဲးခိးဘၭဝ့ၫဒၪဒိၪဒိၪလ့ၬနီၪလီၫႉ

ဘဲၫၥိၭပကထီၩ့စိၩဝ့ၫဒၪ လၧဆၧၥၭမၧၫ့အလၧၫ့အဎွ့ၩအဂး ပကဘၪအီၪက့ၪထၭဝ့ၫဒၪဆၧယဲမံၩ့ယီၩ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့အဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

၁ႉ ဆၧဆူနဲၩႇ ၂ႉ ဆၧကျ့စၨၭခိးဂဲးခိးဘၭႇ ဆၧၥၭနၧၩ့ထၧၫ့အစီၩ့အမၩ့ႇ ၃ႉ ဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭႇ ဆၧအီၪက့ၪပၭကၩအစီၩ့အမၩ့ႇ ၄ႉ ဆၧတီၩဆၧလီၩ့အစီၩ့အမၩ့ ၅ႉ ဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪအစီၩ့အမၩ့

ဆၧအစီၩ့အမၩ့ယဲမံၩ့ယီၩ ကဘၪလၧၫ့ဎွ့ၩဝ့ၫဒၪ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ယီၩ ဆၧယိလါအ့ၪအီၪနီၪ ပကထဲၩ့ၥၭမၧၫ့ဘၪလၧ ဆၧၥၭမၧၫ့အဂ့ၩထုၬအဖၧၩ့တၭႇ ပဆူၩနဲၩအ့ၪမွဲအီၪနီၪႇ တခၩဒၪပကဘၪဒၪဆၧနးမံၩ့ ကခၫ့ဂၬခွံၬကန့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ဆၧဆူဆၧနဲၩနီၪ ဘဲၫၥိၭပခၫ့ဂၬခွံၬ ဆၧဆူၪဆၧမဲၪႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩႇ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭ ကန့ဝ့ၫဒၪအဂး ဖ့ၪအ့ၪပၧၩပဂဲးပဘၭႇ ပဆၧၥုၪ့ဒူၩၥၭဒူၩနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪႇ လၧပၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ ၥၭလၧအဂံၩ့ဂၩ့ၥ့ၪဝ့ၫဒၪလဖၪ ဘဲၫၥိၭကလၩ့မါခွံၬဝ့ၫအဂး အကၧၩ့ဒိၪထုၬနီၪ လၧပၥၭခံဖၧၩ့ယီၩ ပကဘၪအီၪက့ၪထၭဝ့ၫဒၪ ဆၧဆူဆၧနဲၩအလၧၫ့အဎွ့ၩနီၪလီၫႉ

Add new comment

5 + 10 =