ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့ မုအီၪပွံၭနံၩ မုနွ့ၫ (၂၅)

အ့ၪပယိထၪ့ထံၫထံၫဆၭဆၭႇ ၦၡၩလၧအမၩအၪ့ဖံၭအၪ့လဖၪႇ ၦလၧအမၩခီၫ့ၡၩဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪနီၪႇ  ဘဲၫၥိၭအဝ့ၫၥံၪကျိၪစ့ၩႇ အစူၪလးခၪ့ခိၪႇ ခီၫ့ၡၩအဂဲးအဘၭကဒိၪထၪ့အၪ့ထၪ့အဂး အဝ့ၫၥံၪခိးဂဲးခိးဘၭဆီၪ့ဆီၪ့လ့ၬႇ လၧဆၧၥုၪ့ဂုးၥၭခၧၫ့ႇ လၧဆၧအွံၪၥၭဆၧၩ့ႇ လၧဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪဒိၪဒိၪလ့ၬအဖၧၩ့အဝ့ၫၥံၪခိးဂဲးခိးဘၭဝ့ၫလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪ ကဘၪမၩလၩ့ဎိၭဆၧမၩလၧၦၡၩအဂူၫဂၩၥံၪႇ ကဘၪလ့ၩဒိၭနဲၩ့ၥၭႇ လ့ၩမၩထံၩမၩၥိၭလၧ ၦဒိၪၦမုအခိၪအနါၥံၪနီၪ မၩဝ့ၫၥ့ၪဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪလီၫႉ

လၧပနးခီၫ့အဂး ပၥ့ၪယၫမၩဆၧဖံၭဆၧမၩ လၧဆၧခိးဂဲးခိးဘၭႇ လၧဆၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧၩ့အဖၧၩ့ႇ လၧဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪအဖၧၩ့အၥိၭႇ လၧပနးၥၭဒဲၦဂူၫဂၩၥံၪအနးၥၭ အခိးအတၩအဂး ပကဘၪခိးဂဲးခိးဘၭ လၧဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪလၧအဂဲၫလၧၥၭမုဆံၫ့ဎံၪကဆါယွၩအအီၪနီၪလီၫႉ

ပနးခီၫ့အဂးႇ ဂၪ့ခိၪ့အဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪနီၪ ပယိဒီၩ့န့ႇ ပမၩလိၪန့ဝ့ၫဒၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ လၧပနးၥၭအဂး ဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪနီၪ အီၪဂဲၫလၧယွၩအအီၪတၭႇ ယွၩအ့ၪလဖ့ၫလၫ့ဘၪပၧၩနီၪ ပန့ဘၪအလးအီၪအ့ၬႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ပကဘၪအၪ့ကံၩ့ထၪ့ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪယွၩအဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့မုကိၭနံၩဒံၭအဂးလီၫႉ 

ကဆါယွၩတဲၩ့လၩ့ထၬပၧၩႇ အီၪက့ၪပၧၩလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ၦယိဆၧလဖၪအၥိၭလီၫႉ ကဆါယွၩတဲၩ့လၩ့ထၬဆၧလဖၪနီၪ အီၪက့ၪဝ့ၫလၧၦၡၩအစူၪအဖၫ့လၬလီၫႉ ဆၧထံၭဆၧဘီၩ့ႇ ၥံၪ့ၥံၪဝၪၥံၪႇ နၪ့ၥံၪမံၩ့ၥံၪႇ ထံၫၥံၪနီၫ့ၥံၪႇ ဆၧဖိၪဆၧလံၩႇ ထိၪၥံၪလံၪၥံၪႇ ဒံၪၥံၪယၪၥံၪ လဖၪနီၪ ယွၩအီၪက့ၪလၧၦၡၩအစူၪအဖၫ့လၬတၭႇ ၦၡၩကဘၪယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ဆၧလဖၪနီၪ လၧဆၧကိၪ့ၥံၪကိၪ့ဘၪဒိၪဒိၪလ့ၬအဖၧၩ့လီၫႉ ဘဲၫၦၡၩအၥၭအီၪဝ့ၫအၥိၭႇ ဘဲၫၦၡၩဘၪၥၭအၥိၭႇ ၦၡၩကြၨၭမၩလူၬဂီၩ့ဆၧလဖၪနီၪအ့ၬႉ ၦၡၩအ့ၪမၩလူၬဂီၩ့ဆၧလဖၪနီၪစွါဘိၩႇ ပဘၪထိးဆၧကၪဆၧဂဲၩလထီဘဲၫယီၩႇ ဒဲကဘၪထိးဆၧစ့ၩရၫ့စၫလၧထီလၧယၫခီၫဆ့လီၫႉ

အဲၪကွံၩႉႉႉလၧလနံၩဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့အဖၧၩ့ ယ့ၫၡူၬစံၭဝ့ၫႇ

ဒုၭကဲၪထၪ့နၥံၪအထံၩအၥိၭလဖၪလၧမၫမၧၫ့လတီၩဘၪအကၠီၩ့နီၪ, ဘဲၫၥိၭထီးဆၧနီၪအ့ၪလူၬတၭ, အဝ့ၫၥံၪမိထိးဆၧၫ့နၥံၪလၧဂံၪ့ၥံၪ လၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪနီၪဆံၭ.

ယ့ၫၡူၬအၪ့မၧၫ့ပၧၩႇ ပကဘၪဒုၭကဲၪထၪ့ပထံၩပၥိၭလၧမၫမၧၫ့နီၪလီၫႉ မၫမၧၫ့ႇ ကျိၪစ့ၩအ့ၪကဲၪထၪ့ပထံၩပၥိၭနီၪႇ မၩဆၧၩ့ပၧၩန့ႇ ကမၩခိးမၩတၩပၧၩန့ဝ့ၫလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ  ကျိၪစ့ၩၥံၪယီၩ အ့ၪကဲၪထၪ့ပကဆါစွါဘိၩ ကမၩဂၭဂီၩ့ပၧၩႇ ကၥိၫ့ပၧၩလၧဆၧၥံၫဆိၩကၠၪအလးနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ဘၪထွ့ၫလၧ ဆၧအၪ့ဎၬ ဒဲဆၧၥိၩ့ထၪ့ စူၪလးခၪ့ခိၪႇ ဒဲကျိၪစ့ၩလဖၪနီၪႇ ပကဘၪအီၪလၧဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭႇ ပကဘၪၥိၩ့ထၪ့ဆၧလၧဖၪနီၪ လၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪ့ဘၪအဖၧၩ့လီၫႉ

ၦဎြံၬဖိၪလဖၪယီၩ ပကြၨၭၥိၩ့ထၪ့ကျိၪစ့ၩ လၧဆၧထိစိၩအတီၩအဘၪဖၧၩ့လီၫႉ မွဲပန့ၫပနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫအဂးႇ ဒဲန့ၫပနးခီၫ့အဂးလၧၫ့ လကၭလၧၩ့ႇ ကဘၪမွဲလၧပနးၥၭႇ ဒဲၦဂူၫဂၩၥံၪအနးၥၭ အဆၧၥၭမၧၫ့ဆိၩကၠၪကန့ဝ့ၫအဂးနီၪလီၫႉ

ဆၧလၧအဎီးအၡၩယီၩ, ကဆါနံၫဂၩအဆၧမၩနီၪ, မၩဝ့ၫဎွ့ၩထၪ့နးဂၩအ့ၬ. မိမ့ၬလဲၩဝ့ၫနးဂၩတၭ, မိအဲၪဝ့ၫနးဂၩလီၫ. အ့ၪလမွဲဘၪတၭ, မိမၩဆၧၩ့ဝ့ၫနးဂၩ,မိမၩကြၩ့ထမးဝ့ၫနးဂၩလီၫ. ယွၩအဆၧမၩ, ဒဲမၫမၧၫ့အဆၧမၩနီၪ, နၥံၪမၩၥ့ၪအ့ၬ.

ပဝ့ၫဒၪလဖၪယီၩ ယွၩတဲၩ့လၩ့ထၬပၧၩႇ ယွၩအီၪက့ၪပၧၩ လၧၦယိဆၧအလးလီၫႉ ဒဲပဝ့ၫဒၪကိၭဂၩဒံၭယီၩႇ ပမွဲယွၩအခ့ၫအၡၩလဖၪဆ့လီၫႉ

ဆၧမၪလူၬ (၁၀) စံၭထၭဝ့ၫႇ

အ့ၪလမွဲဘၪယွၩလဂၩဎးနီၪ ထီးဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဆၧအဂူၫဂၩနးမံၩ့လဂ့ၩႉ

 ကဆါယွၩတဲၩ့လၩ့ထၬပၧၩယီၩ ဘဲၫၥိၭပကမၩအဝ့ၫအဆၧမၩႇ ဒဲပကဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့အဝ့ၫလဂၩကဎးနီၪလီၫႉ ဆၧအဂူၫဂၩလဖၪနီၪ ပအီၪက့ၪဒိၪဘဲၫကဆါယွၩအၥိၭႇ ပဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ဘဲၫယွၩအၥိၭနီၪန့အ့ၬႉ

လါနၫ့ဂ့ၩႇ ပကဲၪၦၡၩလဖၪယီၩ ပအီၪက့ၪဒိၪ ဆၧအဂူၫဂၩအၪနဲၪ့ဒံၭ ပအီၪက့ၪဒိၪကဆါယွၩတၭႇ ပကဲၪထၪ့ ဆၧအဂူၫဂၩအဎီးအၡၩၥ့ၪဝ့ၫလီၫႉ အ့ၪပၥၭကွံၩ ဒဲ အ့ၪပအၪ့ဂူၬမၩန့ထၪ့ န့ၫဂၪ့ခိၪအဆၧမုၬဆၧလၩႇ အစူၪလးခၪ့ခိၪႇ အကျိၪစ့ၩႇ အဆၧလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪလဖၪလၧၫ့စွါဘိၩႇ ဆၧလဖၪနီၪကဖီၪ့ထၬႇ ပၧၩထၬပၧၩတၭႇ ပကဲၪထၪ့ ဆၧလဖၪနီၪ အဎီးအၡၩၥ့ၪဝ့ၫဆ့လီၫႉ

ပဝ့ၫဒၪဎြံၬဖိၪၥံၪယီၩ ကဘၪမၩယွၩအဆၧမၩႇ ပကဘၪအီၪက့ၪဒိၪယွၩႇ ဒဲပကဘၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ယွၩကဂၩဎးလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ပနါဂၧၫ့ယံၩယါႇ ၦၡၩစံၭဝ့ၫႇ  ကျိၪစ့ၩနီၪ ယွၩနံၫဂၩလဂၩလီၫႉ အၡါမၪနီၪ ကျိၪၥံၪစ့ၩႇထီးၥံၪနီၪ မွဲကၠဲၬအ့ၬႉ ကၠဲၬအီၪကဂၩဎးလီၫႉ

မၫမၧၫ့ႇ ကျိၪစ့ၩယီၩ ကြၨၭကဲၪထၪ့ကဆါယွၩအ့ၬႉ ကျိၪစ့ၩနီၪ ဘဲၫယ့ၫၡူၬစံၭထၭဝ့ၫအၥိၭႇ ကဘၪမွဲပထံၩပၥိၭလီၫႉ ကျိၪစ့ၩအ့ၪကဲၪထၪ့ ပကဆါစွါဘိၩႇ  မၩဂၭဂီၩ့ပၧၩၥ့ၪႇ မၩလၩ့မုလၩ့ဖၭပၧၩလၧယွၩၥ့ၪအကၠီၩ့ႇ  ပကဘၪထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭႇ ပကဘၪ ၥိၩ့ထၪ့ ဆၧလဖၪနီၪ ဆၧကိၪ့ၥ့ၪကိၪဘၪအဖၧၩ့လီၫႉ

Add new comment

9 + 0 =