ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့ႇ မုအီၪပွံၭနံၩႇ မုနွ့ၫ(၁၈)

မုကနံၩယီၩ ပကဘၪအၪ့ဎၬလၩ့ထဲၩ့ပၥၭ လၧပၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ယီၩ ပအီၪက့ၪစူၭကီၪ့ထၬ ကျိၪစ့ၩဆၧထူၭဆၧလၧၫ့လဖၪန့ဝ့ၫဒၪဎွ့ပၥ့ၪလဲၪယူၬလဲၪနီၪ အကၧၩ့ဒိၪလမွဲဘၪတၭႇ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့အဖၧၩ့ ပမၩကဲၪထၪ့ဆၧအဂ့ၩမန့ဒၪလဖၪ န့ဝ့ၫဒၪယူၬလဲၪနီၪ ပကဘၪအၪ့စၪ့လၩ့ထဲၩ့ၥၭနီၪလီၫႉႉႉ

လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ ပနးခီၫ့အဂးပအီၪက့ၪဒိၪထၬကျိၪစ့ၩဆၧထူၭဆၧလၧၫ့လဖၪနီၪ ဆၧအဂးအခၧၫ့မွဲလအီၪဘၪတၭႇ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬဆၧလၧအဖ့ၪပၧၩအဂုးအခၧၫ့န့ဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪလီၫႉ အခီၫပယီၫနီၪဘိၩႇ ပအီၪလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩအထီ ပကဘၪအီၪက့ၪစူၭကီၪ့ထၬပနးၥၭအဂး ဆၧလၧအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪအီၪဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪလီၫႉ

ပအီၪလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩအထီ ပမွဲဝ့ၫဒၪၦလၧအလီၩဎွါကျိၪစ့ၩန့ဝ့ၫဒၪကဂၩလါနၫ့ အ့ၪပၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩလအီၪဘၪဒဲၦဂူၫဂၩအဖၫ့ခိၪ အ့ၪပအီၪက့ၪထၬ ဆၧၥုၪ့ကဲၪ့ၥၭကွံၩလဖၪစွါဘိၩႇႉ အ့ၪမွဲပကဲၪၦလၧလအဲၪဒိၭဘၪဆၧတီၩဆၧလီၩ့ႇ ၦလၧယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ဘၪအဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪႇ ၦလၧအအဲၪဒိၭအမံၩ့ဆၧဂၧၫ့ထၪ့ၥၭလၩ့လဖၪစွါဘိၩႇ ကကဲၪဝ့ၫဒၪၦလၧအမီၪ့ဘံၭခွံၬကဆါယွၩအဆၧဆိၫ့လဖၪအၥိၭနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ပကဘၪအီၪက့ၪစူၭကီၪ့ထၬ ဆၧလၧအဖိၬပခဲၫ့န့ဝ့ၫဒၪႇ ဆၧမၩဘိၪ့မၩထးလဖၪႇ ဆၧမၩဆၧၩ့ၦဂူၫဂၩႇ ဆၧၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩႇ ဆၧၥုၪ့ဆံၫ့ၥၭဂ့ၩႇ ဆၧၥုၪ့တီၩၥၭလီၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ ပကဘၪအီၪဒိၪကဆါယွၩလၧဆၧအဂူၫဂၩလဖၪကိၭမံၩ့ဒ့ၭအမ့ၬယၫနီၪလီၫႉ

မုကနံၩယီၩ ပကဘၪအၪ့ဎၬလၩ့ထဲၩ့ပၥၭ လၧပၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့ယီၩ ပအီၪက့ၪစူၭကီၪ့ထၬ ကျိၪစ့ၩဆၧထူၭဆၧလၧၫ့လဖၪန့ဝ့ၫဒၪဎွ့ပၥ့ၪလဲၪယူၬလဲၪနီၪ အကၧၩ့ဒိၪလမွဲဘၪတၭႇ လၧပဆၧၥၭမၧၫ့အဖၧၩ့ ပမၩကဲၪထၪ့ဆၧအဂ့ၩမန့ဒၪလဖၪ န့ဝ့ၫဒၪယူၬလဲၪနီၪ ပကဘၪအၪ့စၪ့လၩ့ထဲၩ့ၥၭနီၪလီၫႉႉႉ

လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ ပနးခီၫ့အဂးပအီၪက့ၪဒိၪထၬကျိၪစ့ၩဆၧထူၭဆၧလၧၫ့လဖၪနီၪ ဆၧအဂးအခၧၫ့မွဲလအီၪဘၪတၭႇ ပကဘၪအီၪက့ၪထၬဆၧလၧအဖ့ၪပၧၩအဂုးအခၧၫ့န့ဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪလီၫႉ အခီၫပယီၫနီၪဘိၩႇ ပအီၪလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့ယီၩအထီ ပကဘၪအီၪက့ၪစူၭကီၪ့ထၬပနးၥၭအဂး ဆၧလၧအလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪအီၪဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪလီၫႉ

ပအီၪလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩအထီ ပမွဲဝ့ၫဒၪၦလၧအလီၩဎွါကျိၪစ့ၩန့ဝ့ၫဒၪကဂၩလါနၫ့ အ့ၪပၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩလအီၪဘၪဒဲၦဂူၫဂၩအဖၫ့ခိၪ အ့ၪပအီၪက့ၪထၬ ဆၧၥုၪ့ကဲၪ့ၥၭကွံၩလဖၪစွါဘိၩႇႉ အ့ၪမွဲပကဲၪၦလၧလအဲၪဒိၭဘၪဆၧတီၩဆၧလီၩ့ႇ ၦလၧယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ဘၪအဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪႇ ၦလၧအအဲၪဒိၭအမံၩ့ဆၧဂၧၫ့ထၪ့ၥၭလၩ့လဖၪစွါဘိၩႇ ကကဲၪဝ့ၫဒၪၦလၧအမီၪ့ဘံၭခွံၬကဆါယွၩအဆၧဆိၫ့လဖၪအၥိၭနီၪလီၫႉ

ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ပကဘၪအီၪက့ၪစူၭကီၪ့ထၬ ဆၧလၧအဖိၬပခဲၫ့န့ဝ့ၫဒၪႇ ဆၧမၩဘိၪ့မၩထးလဖၪႇ ဆၧမၩဆၧၩ့ၦဂူၫဂၩႇ ဆၧၥုၪ့ဂ့ၩၥၭဘွၩႇ ဆၧၥုၪ့ဆံၫ့ၥၭဂ့ၩႇ ဆၧၥုၪ့တီၩၥၭလီၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ လကၭဒံၭဘၪ ပကဘၪအီၪဒိၪကဆါယွၩလၧဆၧအဂူၫဂၩလဖၪကိၭမံၩ့ဒ့ၭအမ့ၬယၫနီၪလီၫႉ

Add new comment

1 + 0 =