ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့ႇ မုအီၪပွံၭနံၩႇ မုနွ့ၫ(၁၇) နွ့ၫလနွ့ၫ

"ဆၧဘၩဆိၪဆၧကမံၩ့ မွဲဝ့ၫဆၧဆုးကျိၭလိၬၥၭလၧကဆါယွၩလီၫႉ ဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ မွဲဝ့ၫပနးၥၭအၥွံၪဖျီၩ့လီၫႉ ပကၧၩ့ဖျီၪ့ၥၭလၧယွၩ ဆၧဘၩဆိၪဖၪအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ပကဲၪထၪ့ဆၧလမံၩ့ဎးလၧယွၩလီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ၦလၧအီၪကၧၩ့ဖျိၪ့ၥၭလၧကဆါယွၩအဆၧဘၩဆိၪဖၪနီၪ အစီၩ့အမၩ့ဎိၩဒိၪနၭမၬလီၫႉ ဘၪနီၪလဲၫစွါဘိၩ ယွၩအီၪလၧအဝ့ၫအဖၧၩ့အကၠီၩ့လီၫႉ

ပကအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧအဂဲ ဆၧဆူနဲၩကဘၪအီၪဝ့ၫလီၫႉ ပကဘၪဆူနဲၩ ယွၩအစီၩ့အမၩ့ႇ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩဒဲ အဆၧမၩဆၧၩ့လီၫႉ

နံၫထုၪလထုၪႇ ဆၧဆၪ့လၫ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭ ကဘၪအီၪဝ့ၫလီၫႉ ယွၩနီၪ ပဆၧၥၭမၧၫ့အခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့လီၫႉ ယွၩအ့ၪလအီၪဘၪလၧပၥိၭႇ ယွၩအခိးအတၩအ့ၪလပန့ဘၪနီၪ ပမွဲဆၧနးမံၩ့အ့ၬႉ ပမွဲဆၧပျီၩပျီၩလီၫႉ ဆၧဘနီၪအကၠီၩ့ ပၡီၫ့လၧပၥၭလၧယွၩအမ့ၬယၫ လၧဆၧဆၪ့လၩ့ၥၭအဖၧၩ့တၭႇ ပအၪ့ကံၩ့ထၪ့ ဆၧမၩဆၧၩ့ႇ ပဂဲးပဘၭႇ အခိးအတၩ ဒဲပဆၧဒဲၩဘၭအဆၧကွဲၪဖျါခွံၬလဖၪလီၫႉ

လၧဆၧဘၩဆိၪဖၪအဖၧၩ့ႇ အ့ၪပၥ့ၪယၫ့အၪ့ကံၩ့ဆၧလၧပမိန့ဘၪႇ န့ၫပဂးလၧၫ့နီၪ ဆၧဘၩဆိၪဖၪယီၩ မွဲကလၧၫ့ဎွ့ၩအ့ၬႉ  အဆိၪထုၬႇ ပကဘၪၥ့ၪယၫအီၪကၧၩဖျိၪ့ၥၭလၧကဆါယွၩႇ ပကဘၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့အဝ့ၫႇ စံၭထၪ့အၪ့အူၭအဝ့ၫႇ စံၭခိးစံၭတၩအဝ့ၫလီၫႉ ဒဲ ပကဘၪအ့ၪကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪန့ ၦဂူၫဂၩအဂးလီၫႉ အလးခဲၫ့ထုၬ ဆၧလၧပဘၪလိၫလဖၪ ပကဘၪအၪ့ကံၩ့လၧ ဆၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭအဖၧၩ့လီၫႉ

ကနံၩယ့ၫၥီၪ့ၥၫ့ပၧၩ လၧပကဘၪအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪလၧယွၩအအီၪ လၧဆူနဲၩႇ လၧယိလါႇ လၧဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭအဖၧၩ့လကၭလၧၩ့ႇ ပကဘၪအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧဆီၪ့ဆီၪ့လ့ၬႇ လၧၥုၪ့ဆၧၩ့ၥၭဆၧဆၧၩ့အဖၧၩ့ႇ လၥုၪ့လလၩ့ဆါႇ ၥၭလဂၭဂီၩ့ဘၪအဖၧၩ့လီၫႉ

ပကဘၩဆိၪၡီၩ့ ဆၧဘၩဆိၪလၧကဆါၥီၪ့ထၬအ့ၪပၧၩနီၪလါဆံၭႉ

အီၪလၧမူၭခိၪပဖါဧ့, မွဲနမံၩ့အီၪဆံၫ့ဎံၪဒၪဝ့ၫဆံၭ. နဘၩ့နမုးနီၪ မွဲအထီၩ့ထဲၩ့ဒၪဝ့ၫဆံၭ.- မွဲနၥၭလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ထဲၩ့ဒၪဝ့ၫ ထီးဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ ဘဲၫလၧမူၭခိၪအၥိၭနီၪဆံၭ. ဆၧအၪ့လၧလနံၩအဂးလနံၩအဂးနီၪ ဖ့ၪလၫ့လါပၧၩလနံၩဘၪလနံၩ, လနံၩဘၪလနံၩဆံၭ. ကွဲၪဖျါခွံၬပဆၧဒဲၩဘၭဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ပကွဲၪဖျါဆ့ကယဲၦလၧအဒ့ၪအမါအီၪ လၧပစူၪဖၧၩ့ကိၭဂၩဒ့ၭတၭ, ထီးဒုၭလ့ၩနုၬပၧၩ လၧဆၧကျဲၩ့ဖစီၩ့အဖၧၩ့နီၪလဂ့ၩ, [အ့ၪမွဲထုၭထၪ့ခွံၬလါပၧၩ လၧဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့အဖၧၩ့နီၪဆံၭ.]

Add new comment

1 + 1 =