ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့ႇ မုနွ့ၫ(၂၆)

ၦၥထံၫဒဲစလၭဇရၧၭ

ၦၥထံၫအီၪဝ့ၫလဂၩတၭ, ကီၩ့ၥိၭဝ့ၫလၧဆၧဝီၩလုၭဖုၭ, ဒဲဆၧဘွၩဖျ့ၫလံၬကံၭတၭ, မုၬလၩဝ့ၫလၧဆၧအၪ့ လၨၪအီၩလၨၪ ကိၭမုနံၩမုနၩဒ့ၭဒိၪမၬလီၫ.- တၭၦၡၪ့ ဖိၪဘၪဆၧဆၫ အီၪဝ့ၫလၧအဖၧၩ့လး ထၧၫ့ဂၩယၫ, အမံၩ့မွဲစလၭဇရၧၭလဂၩနီၪ, ၦအီၪက့ၪလၩ့အဝ့ၫလၧ အဝ့ၫနီၪအဖၧၩ့ၥၭအတရၫ့အခၪ့ထံၭလီၫ.- တၭဆၧမိ အၪ့ဘၪအၥၭ လၧၦၥထံၫအၪ့ဆၧအလၩ့ဎွံၪ လၧစပွဲ ထံၭနီၪး ထွံၪလဖၪဂဲၫအၪ့လဲၪ့အဆၧဆၫ အဖၧၩ့လး ၥံၪလီၫ.-

ဆၧမၩအၥၭလၧၦၡၪ့ဖိၪနီၪၥံၫဝ့ၫတၭ,ဆၧအ ၥီၫ့ၥံၪဆိၬထၪ့ထဲၩ့အဝ့ၫ လၧစအၫဘြဟၫ့အၥၭနၫ ၡါအလီၩ့လီၫ. ၦၥထံၫလဂၩနီၪၥံၫဝ့ၫဒၪဆ့တၭ, ဘၪဆၧခုၪ့လၩ့ဘၧၩ့ဝ့ၫလီၫ.- လၧဖျႃဖၧၩ့နီၪဘၪဆၧၡၪ့ နၭနၭလ့ၬတၭ, စၪ့ထၪ့အမ့ၬၥၪ လၧဖျႃဖၧၩ့တၭ,ဒၪ ဘၪစအၫဘြဟၫ့, ဒဲစလၭဇရၧၭ အီၪလၧအၥၭနၫၡါ အလီၩ့လီၫ.- အဝ့ၫဒၪကိၭထၪ့ဆၧတၭ,စံၭဝ့ၫ, ဖါအၫ ဘြဟၫ့ဧ့, ယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭလါယၧၩဆံၭ. အၪ့မၧၫ့စလၭ ဇရၧၭဘၧၩ့လၩ့အစူၪနိၩ့ထိၭနၫ လၧထံၫကျၩတၭ,ဂဲၫ မၩၡုၪလၩ့ယဖျ့ၩဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ယဘၪဆၧနၭ ဆၧၡၪ့လၧမ့ၪခဲၩအဖၧၩ့ယီၩလီၫ.-

စအၫဘြဟၫ့, စံၭဝ့ၫ,ဖိၪခွၫဧ့, လၧနမၧၫ့ဒံၭအဆၧၫ့အထီ နဒိၭန့နဆၧ ဂ့ၩလဖၪတၭ, စလၭဇရၧၭဘၪလၧဆၧအၧၩ့လဖၪ နီၪ,နၪ့ထၪ့ထဲၩ့နဝ့ၫဆံၭ. အ့ၪမွဲဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ, အဝ့ၫဒၪ လဂၩအီၪမုၬဘၪယူၭဝ့ၫယူၭ. တၭနဝ့ၫဒၪ နဘၪဆၧနၭ ဆၧၡၪ့ယူၭလီၫ.- လၧဆၧယီၩထီးအလူၬ အမ့ၬယၫ, လၧပၧၩဒဲနၥံၪအဘိၩ့ဆၧၩ့နီၪ, ဆၧအီၪက့ၪထၬထိၩ့ဖၭ ဒိၪလဘီၩ့လီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ, ၦအီၪထီးယီၩ လဖၪဆၧအ့ၪမိလ့ၩစိၩဘၪအၥၭ လၧနၥံၪအအီၪနီၪ, လ့ၩဖိးအ့ၬ. ဒဲၦလၧနၥံၪအအီၪလခီၫနီၪ, ဆၧအ့ၪမိ ဂဲၫဘၪအၥၭလၧပအီၪလခီၫယီၩတၭ, ဂဲၫဖိးဆ့အ့ၬ.

အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ, ဖါဧ့, အ့ၪမွဲဘဲၫနီၪတၭ, ယအၪ့ကံၩ့အၪ့ ယၫနၧၩ လၧနမိအၪ့မၧၫ့အလ့ၩ လၧယဖါအဂံၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ယထၧၫ့ဖုဝဲခွၫအီၪယဲဂၩ, ဘဲၫၥိၭအမိ ၥီၪ့ထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪ, ဘဲၫၥိၭအထီၩ့ဂဲၫဘၪလၧ ဆၧၡၪ့ဆၧ နၭဖၭဒိၪအလးယီၩလဂ့ၩလီၫ.- စအၫဘြဟၫ့စံၭအ ဝ့ၫ,ၦလဖၪနီၪအီၪလၧစမိစ့ၭဒဲမီၪၥံၪလီၫ. မွဲအခိၭ နၪဒၪဝ့ၫလၧအဝ့ၫၥံၪဆံၭ.- အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ, မွဲအ့ၬ, ဖါ အၫဘြဟၫ့ဧ့, ၦလၧအၥံၫ လဂၩဂၩနီၪ အ့ၪဂဲထုၪ့ထဲၩ့လ့ၩ လၧအအီၪတၭ, မိနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့အၥၭလီၫ.- အဝ့ၫဒၪ စံၭအဝ့ၫ, အဝ့ၫၥံၪအ့ၪလခိၭနၪဘၪဝ့ၫလၧစမိစ့ၭ ဒဲမီၪၥံၪနီၪ, ၦလၧအၥံၫလဂၩဂၩအ့ၪဂဲထုၪ့လါနၫ့ တၭ,နဲၩဝ့ၫဒၪဆ့အ့ၬ.

Add new comment

11 + 6 =