ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့ႇ မုနွ့ၫ(၂၄)

....ပကဘၪအီၪက့ၪထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭဆၧကမံၩ့နီၪ ပဒိၭန့ဘၪဆၧအခိးအတၩ ဒဲဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩလဖၪယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪယွၩအဆၧအဲၪပၧၩလဖၪတၭႇ အ့ၪပလအီၪက့ၪဒိၪဘၪစွါဘိၩ ကကဲၪထၪ့ဝ့ၫဘဲၫပလယူၭယၪ့ဘၪ ယွၩအဆၧအဲၪ ဒဲအဆၧယၫ့ၥၭလဖၪအၥိၭနီၪလီၫႉ မွဲဆၧဘဲၫနီၪအကၠီၩ့ႇ ပဒိၭန့ဘၪ ဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩဒဲ ဆၧအခိးအတၩအဖၫ့ခိၪ ပကဘၪအီၪက့ၪပၭကၩ ဒဲပကဘၪအၪ့အူၭစံၭခိးစံၭတၩၡီၩ့ထဲၩ့ကဆါယွၩနီၪလီၫႉ

ဆၧလၧပကဲၪၦၡၩနီၪ ပဘၪမၪၥ့ၪဝ့ၫဒၪႇ ပမၩဘၪဆၧဒဲၩဘၭခိၭမၬခိၬမၬဒ့ၭအကၠီၩ့တၭႇ လၧပဆၧဒဲၭဘၭ ဆၧဘၪမၪအဖၫ့ခိၪ ဘဲၫၥိၭပကဒိၭန့ထဲၩ့ဆၧနီၫ့ယါအဂး ကဆါယွၩအဆၧဆိၫ့အီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ပဒိၭန့ဆၧနီၫ့ယါအခၫနီၪ ပကဘၪဒိၭန့ဝ့ၫဒၪ လၧဆၧနီၫ့ယါအတီၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ဘဲၫၥိၭပကနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့ပၥၭ လၧဆၧနီၫ့ယါအတီၩအဂး ကဆါယွၩအဆၧဆိၫ့မုလါအီၪဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ၦလၧအဂဲၫအုၩ့လၩ့ဆၧဒဲၩဘၭဆါကဂၩနီၪ ကဘၪအီၪဆၪ့လၩ့ၥုၪ့ဆၪ့လၩ့ၥၭဒဲ ဘဲၫၥိၭလမၩထဲၩ့ဘၪဆၧဒဲၩဘၭယီၩ လၧခဲၫ့နးဘျၩ့အဂး ကဘၪကျ့ၭစၨၭဝ့ၫဒၪ တၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉ

ပဒိၭန့ဆၧဒဲၩဘၭဆၧကွဲၪဖျါ လၧဆၧနီၫ့ယါအဖၧၩ့ဒဲ အ့ၪမွဲပဒိၭန့လၧဆၧကြၨၭကြၨၭဘၪဘၪအဖၧၩ့စွါဘိၩႇ ဆၧဒဲၩဘၭဆၧကွဲၪဖျါ စၭကရမဲၩတူၩယီၩ အလူၬဒိၪဎွ့ၩဒိၪကအီၪဝ့ၫဒၪဒိၪဒိၪလ့ၬတၭႇ ဘဲၫၥိၭပကဒိၭန့ဘၪ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့အဂး စၭကရမဲၩတူၩယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪဆၧမၩဆၧၩ့ကမံၩ့နီၪလီၫႉ အ့ၪမွဲပမၩဆၧဒဲၩဘၭဆၧဘၪမၪဂီၩ့ကကၠၪ ဘဲၫၥိၭပလလၩ့ဘၧၩ့ဘၪ လၧဆၧဒဲၩဘၭကွံၩဖၧၩ့အဂးႉႉႉ ပကဘၪဒိၭန့ဝ့ၫဒၪ ဆၧဒဲၩဘၭဆၧကွဲၪဖျါလၧ ဆၧနီၫ့ယါအတီၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

လၧပၥၭမၧၫ့ကိၭနံၩဒ့ၭအဖၧၩ့ မွဲပကအၪ့န့ထၪ့ဆၧနီၫ့ယါအတီၩဂီၩ့ မွဲပကဒိၭန့ဘၪ ဆၧဒဲၩဘၭဆၧကွဲၪဖျါခွံၬ လၧဖါကဆါယွၩအီၪ ကိၭဂၩဒ့ၭဆံၭႉ

Add new comment

1 + 7 =