ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့ႇ မုနွ့ၫ(၁၉) နွ့ၫလနွ့ၫ

ဆၧအီၪတဲၩ့ဝဲၩၥၭအကြၨၭအဘၪနီၪ မန့လဲၪႇ မွဲဝ့ၫႇ ဆၧအီၪခိၭဆၧႇ ဆၧအီၪလၧဆၧထုၪ့ၥုၪ့ထုၪ့ၥၭႇ ဆၧအီၪလဆၧမၩဘိၪ့မၩထးဆၧႇ ဆၧအီၪဆၧခိၭနၪအံၩ့လူကၠဲၬထၫႇ ဆၧမၩဆၧဂ့ၩဆၧဘွၩဖၧၩ့ႇ လၧဆၧဂၭကဎ့ၭဆၧဒဲၭဘၭ ဒဲဆၧလတီၩလလီၩ့ဘၪလဖၪနီၪလီၫႉ

ကဆါယွၩကဂဲၫထဲၩ့ဆံၭလဲၪ မုဆၫခီၫႇ မုနၩႇ မုခံၭလၩ့ၥၫ့ႇ ဖိၭဖၫ့မုလီးႇ ဆၧမိဖၩ့လၩ့ၥၫ့အထီဧၪႇ ပလီၩ့ဘၪအ့ၬႉ

ဘဲၫနီၪၥိၭႇ ကဆါယွၩကကိၭထဲၩ့ပနးၥၭအခံၫ့ပၥ့ၪလဲၪႇ ပကဘၪၥံၫအခံၫ့ပၥ့ၪလဲၫႉ ပၥ့ၪယၫလၩ့ပၥၭနးဂၩအ့ၬႉ

ကဆါဎြံၬစံၭဝ့ၫႇ အဎီးအၡၩလၧအကဆါဂဲၫထဲၩ့ဒၪ လၧအအီၪခိၭဆၧႇ လၧအမၩအကဆါအဆၧမၩနီၪ အီၪမုၬဝ့ၫဒၪႇ ဘဲၫပစံၭဆၧအၥိၭႇ ဘၪဆၧဆိၪဂ့ၩလီၫႉ

လါနၫ့ဂ့ၩ ဎီးၡၩလၧအီၪဘျိၪႇ ဘီၪဘီၪလဖၪႇ လၧအၥၭလဆၧၩ့ဘၪႇ လၧလအီၪခိၭဘၪႇ လတဲၩ့ဝဲၩဘၪအၥၭႇ ဒဲ အၪ့ဆၧအီၩဆၧဒဲ အီၩမၧၩ့အၥၭလဖၪနီၪႇ  အဆၧၫ့အထီလၧအဝ့ၫလယိလါဘၪဝ့ၫနီၪ အကဆါကဂဲၫထဲၩ့တၭႇ ကစ့ၩရၫ့စၪအဝ့ၫလီၫႉ

ပကဘၪအၪ့စၪ့လၩ့ၥၭ ကဆါယွၩဂဲၫထဲၩ့ကိၭယၧၩ ကနံၩယီၩႇ ကနၩယီၩစွါဘိၩ မယအီၪတဲၩ့ဝဲၩၥၭယူၭဧၪႉ

ကဆါယွၩဂဲၫထဲၩ့အခံၫ့နီၪ ကဂဲၫထဲၩ့ဒၪဘၪဘဲၪၥ့ၪလဲၪႉ ကဒၪဘၪပအီၪဂုးခၧၫ့လၧဆူနဲၩဖၧၩ့ႇ ဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအထီႇ ဆၧမၩဂ့ၩမၩဘွၩဆၧအထီဧၪႇ အ့ၪလမွဲဘၪ ကဂဲၫထဲၩ့ဒၪပၧၩလၧ ပအီၪဘျိၪဘျိၪဘီၪဘီၪအထီႇ လၧပမၩဆၧအၧၩ့ဆၧၥၫ့ႇ ဆၧဒဲၩဘၭအထီဧၪႉ

Add new comment

2 + 8 =