ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယမွဲၦယူၬၥိၪလၧအဂ့ၩလဂၩလီၫ

ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယမွဲၦယူၬၥိၪလၧအဂ့ၩလဂၩလီၫ. ၦယူၬၥိၪလၧအဂ့ၩလဂၩယီၩ, အီၪက့ၪလၩ့ခွံၬအၥၭ လၧၥိၪအဂးလီၫ.- အ့ၪမွဲၦလၧအလမွဲဘၪၦယူၬၥိၪ, လမွဲဘၪၥိၪအကဆါတၭ, ဒိၭအၪ့လံၩ့လၩ့အၥၭလဂၩနီၪ, ထီးအဒၪဘၪထွံၪမံၩ့ ဂဲၫဝ့ၫတၭ, စဲၪ့ဒၪခွံၬၥိၪတၭ, စဲၪ့ဖျိၭဝ့ၫလီၫ. ထွံၪမံၩ့နီၪအၪ့ဂူၬအဲၪ့အဝ့ၫၥံၪတၭ,မၩလၩ့မုလၩ့ဖၭၥိၪလဖၪလီၫ.- ၦဒိၭအၪ့လံၩ့လၩ့အၥၭလဂၩနီၪ, မွဲလၧအဒိၭအၪ့လံၩ့လၩ့အၥၭအကၠီၩ့နီၪ အၥၭလအီၪဘၪလၧၥိၪတၭ, စဲၪ့ဒၪခွံၬဝ့ၫလီၫ. 

ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယမွဲၦယူၬၥိၪလၧအဂ့ၩတၭး ယၥ့ၪယၫယဆၧ, ဒဲယဆၧၥ့ၪယၫယၧၩဆ့,- ဘဲၫဖါၥ့ၪ ယၫယၧၩ, ဒဲယၥ့ၪယၫဖါအၥိၭနီၪဆ့လီၫ. ယအီၪက့ၪလၩ့ယၥၭမၧၫ့လၧၥိၪအဂးလီၫ.- ယၥိၪလၧအဂူၫ ဂၩလဖၪနီၪ, လၧအလမွဲဘၪလၧဖီၩ့ယီၩ အီၪဒံၭဝ့ၫလီၫ. အဝ့ၫၥံၪနီၪ ယဘၪဂဲၫၥိၫ့ထဲၩ့ဝ့ၫတၭ, အဝ့ၫၥံၪမိ ခိၭနၪယလူတၭ, မိအီၪဝ့ၫဘဲၫၥိၪလဒီၪ့ဎး ဒဲၦယူၬၥိၪလဂၩဎးလီၫ.-

မွဲယဖ့ၪလၫ့ခွံၬယၥၭမၧၫ့ ဘဲၫၥိၭယမိမၩန့ထဲၩ့ဒီၭဝ့ၫအကၠီၩ့နီၪတၭ, ယဖါအဲၪယၧၩလီၫ.- ၦအၪ့ဂူၬန့ဝ့ၫလၧယၧၩနးဂၩအ့ၬ. မွဲယဖ့ၪလၫ့ခွံၬဒၪယဝ့ၫတၭး ယဖ့ၪလၫ့ခွံၬၥ့ၪ, ဒဲယအၪ့မၩန့ ထဲၩ့ဒီၭၥ့ၪလီၫ. ဆၧမၪလူၬယီၩယဒိၭန့လၧယဖါလီၫ.

Add new comment

9 + 0 =