မွဲဆၧမုၬဆၧလၩအီၪလၧနၥံၪအၥိၭဆံၭ

အဝ့ၫၥံၪချဲၩ့လိၬအၥၭအဘိၩ့ဘၭတၭ, အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫ အီၪဆၧၫ့ထုၪ့လၧအကျၩတၭ, စံၭအဝ့ၫၥံၪ, မွဲဆၧမုၬဆၧလၩအီၪလၧနၥံၪအၥိၭဆံၭ.- အဝ့ၫၥံၪဆီၫ့မီၪ့ဝ့ၫ လၧအဒၪၦစၪတၭ, ၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့ဝ့ၫတၭ, အၥုၪ့အၥၭဝၭထိၬဝ့ၫလီၫ.-

 အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ, နၥံၪအၥုၪ့ အၥၭဝၭထိၬမွဲဘၪလဲၪ. ဆၧဆီၫ့မီၪ့အီၪထၪ့ လၧနၥံၪအၥၭဖၧၩ့မွဲဘၪလဲၪ.- ယိယစူၪယၫၥၭ ဒဲယခၪ့ယၫၥၭဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲယနၫ့ဆါဒၪယဝ့ၫလီၫ. ဖီၪ့ယိယၧၩဆံၭ, အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦစၪနီၪအီၪလၧအဎွံၪဒဲအယၪ ဘဲၫနၥံၪဒၪဘၪယၧၩယီၩ အၥိၭအ့ၬ.-

စံၭဆၧဘဲၫနီၪတၭ, ဒုၭနဲၪအစူၪယၫၥၭ ဒဲအခၪ့ယၫၥၭလၧအဝ့ၫၥံၪလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪအၥုၪ့ထိၬၥၭထိၬ, ထီၫမံၫထီၫမၪလၧအကၠီၩ့တၭ, ဘိၩ့အလချႃၭနဲၩဒံၭဘၪနီၪ, အဝ့ၫဒၪစံၭ အဝ့ၫၥံၪ, ဆၧအၪ့မွဲအအီၪလမံၩ့မံၩ့ထီးယီၩဆ့ဧၪ. အဝ့ၫၥံၪဖ့ၪလၫ့ယၪကၪလကုၭတၭ, ဒဲန့ၫခိၪထံၪလကုၭတၭ,- အဝ့ၫဒၪမၩန့အၪ့ဝ့ၫ လၧအဝ့ၫၥံၪအမ့ၬယၫလီၫ.-

တၭစံၭအဝ့ၫၥံၪ, ဆၧချဲၩ့လဖၪယီၩ, ယစံၭဝဲၩနၥံၪလၧယအီၪဒံၭလၧနၥံၪအၥိၭ, လၧကယဲဆၧကွ့ၭ အၥၭလၧစမိစ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အဖၧၩ့, ဒဲလၧမီၪၥံၪအဖၧၩ့, ဒဲလၧအၪ့အူၭဆၧအဖၧၩ့, လၧယဂဲးယကၠီၪ့နီၪ, ဘၪလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ထီးအလူၬလီၫ.-

ထီးနီၪလဖၧၫ့ ဘဲၫၥိၭအဝ့ၫၥံၪအနါမိဖိး လၧဆၧကွ့ၭအၥၭအဂဲးနီၪ, အဝ့ၫဒၪဒုၭဖၩ့ထၪ့အဝ့ၫၥံၪအၥၭလီၫ.- လီၩဘၪ ဝ့ၫလၧဆၧကွ့ၭအၥၭနီၪတၭ, ဎရံၬမိဘၪထိးဆၧဘဲၫနီၪ တၭ, လၧၥၧၫ့နံၩလနံၩအဖၧၩ့နီၪ မိဂဲထုၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫ, ဒဲၦဘၪလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့အၥၭအဂဲး, ဒဲဆၧကွဲၪဖျါခွံၬဆၧဒဲၩဘၭအဂဲး လၧအမံၩ့အကၠီၩ့လၧယရုစလံၫ့ဖိၪၥံၪ, ထီးအဖိးလၧၦကိၭဆၨၩဒ့ၭလီၫ.- နၥံၪမွဲၦထိးအၥၭ လၧဆၧနီၪလဖၪအဂဲးလီၫ.

Add new comment

1 + 3 =