မုအီၪပွံၭနံၩႇ မုနွ့ၫ(၃) နွ့ၫလနွ့ၫ

ကစၭထၪ့လီၩ့လၩ့လၬလၩ့ၥၭထိၬပရၧၫ့အဂး ဒိၭန့ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪဂီၩ့ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪဂဲၫဆီးလၩ့လၧအလီၩ(ၦဒိၭဂုၪအၥၭလီၫ) ယ့ၫၡုၬယီၩ မွဲဎြံၬႇ မစဲအၫလီၫႉ  အခီၫပယီၫနီၪ မွဲ ၦဘၪဆၧဂုၪန့လၧၥိၪလီၫႉ

လၧဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ကနံၩယီၩအဖၧၩ့ႇ ပၥ့ၪယၫဘၪ မစဲအၫအဆၧမၩလဖၪလီၫႉ ၦယုဒၫဖိၪၥံၪ ဆူနဲၩထၬဝ့ၫႇ ထီးဎြံၬအ့ၪဂဲၫထီၩ့ကကၠၪႇ ကမၩဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့ ၦမ့ၬဘျီၪၥံၪအမ့ၬၥၪလီၫႉ

ၦယုဒၫဖိၪ ခိၭယိလါဎြံၬကဂဲၫလၩ့ထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪ လၧဆၧမၩအၧၩ့မၩနၭအစူၪဖၧၩ့လီၫႉ

လ့ၬဆံၫ့ဎံၪအလံၩ့အဖၧၩ့ ၦလၧဆၧအဒိၪၥံၪႇ ၦဎွၩၥံၪ ဒဲ မီၪ့ၥံၪလဖၪနီၪ ဘၪဆၧဂုၪဝ့ၫလၧၥိၪဆံၫ့ဎံၪလီၫႉ  

 ယ့ၫၡုၬဒိၭန့ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪ ဒဲ ဘၪထိးဆၧကျဲၩ့ဖစီၩ့ဂီၩ ဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့အဆိၫထုၬ လၧအဒိၩ့နၫဇရ့ၭလၧအဒိၪထၪ့အလးႇ လီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧအဆိၫထုၬလဘၠၩ့လၧဆၧလုဂံၪ့အဖၧၩ့လီၫႉ

 ဘဲၫယ့ၫၡုၬအၥိၭႇ ပဒိၭန့ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪစကရၫမဲတူၩႇ ဒဲ ခရံၬစမၫၥိၪဆံၫ့ဎံၪစကရၫမဲတူၩတၭႇ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪ ဂူၪပၧၩလၧၥိၪႇ မၩဆီၪ့ထၪ့န့ ပနးၥၭအဂဲးအဘၭႇ မၩကဲၪထၪ့ပၧၩ ၦဎွၩအဆၨၩႇ ၦလုဆၧအဆၨၩႇ ဒဲ မီၪ့အဆၨၩလီၫႉ

Add new comment

3 + 4 =