မုနွ့ၫ(၂) နွ့ၫလနွ့ၫႇ ယိၩယိၩနံၪ့အထးဖၧၩ့

....နးမၫရံၫယီၩ မွဲၦမုၪလၧအခိၪနၪဒဲထီးန့ဖံၭထၬယွၩအလူအထၫလီၫႉ

"ယိခွါႇ ကဆါအခ့ၫအၡၩမုၪတၭႇ မွဲဆၧမၩဒၪဝ့ၫအၥၭလၧယၧၩ ဘဲၫလနလူအၥိၭနီၪဆံၭႉ

နးမၫရံၫယီၩ ၥီၫလိၪနဲၪလိၪအ့ၪပၧၩယွၩအဖၧၩ့ၥၭလီၫႉ မွဲန့ၫလၧအဆၧချဲၩ့လၧၫ့အ့ၬႉ မွဲလၧအၥၭမၧၫ့ဖၧၩ့လီၫႉ ယွၩအမိဆံၫ့ဎံၪနးမၫရံၫႇ ခိၭနၪယွၩအလူအထၫ ဒဲမၩဝ့ၫဘဲၫယွၩအၥၭအီၪအၥိၭလီၫႉ

ယွၩအဖိၪခွၫ ယ့ၫၡုၬယီၩ အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫဆ့ ခိၭနၪဒဲမၩဝ့ၫဘဲၫအဖါယွၩအၥၭအီၪဝ့ၫအၥိၭလီၫႉ

ဖါယွၩမၪလူၬပၧၩႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ အယီၩမွဲယဖိၪခွၫၥၭဘီၩ့တၭႇ  ခိၭနၪအလူဆံၭႉ

ယွၩအမိဆံၫ့ဎံၪမၪလူၪထွ့ၫပၧၩႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ ထီးဒၪအစံၭနၥံၪလမံၩ့မံၩ့နီၪ မၩနၥံၪဝ့ၫဆံၭႉ

ဆၧချဲၩ့လဖၪနီၪ မွဲလၧနးမၫရံၫအဆၧချဲၩ့မၪလူၬအလးခဲၫ့ထုၬလဖၪ လၧပနါဂၧၫ့ဘၪလၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့လီၫႉ

ဆၧချဲၩ့အနီၪ လၧၦဖိၪကဆါဎြံၬအခဲၫ့ႇ အထံၩအဖျဲအဂးလီၫႉ ၦလၧအၥၭအီၪလၧအမိကဲၪထၪ့ ယွၩအခ့ၫအၡၩလဖၪႇ အထံၩအဖျဲလဖၪလီၫႉ အဝ့ၫၥံၪကဘၪခိၭနၪ ဒဲထီးန့ဖံၭထၬအလူအထၫလဖၪလီၫႉ...

Add new comment

5 + 0 =