မိဘၪအီၪကီၪ့ လၧအမ့ၬယၫလီၫ

ထီးၦၡၩအဖိၪခွၫ မိဂဲၫလၩ့ဝ့ၫလၧအလၩအဖၩ့ ဒဲအၥီၫ့ [ဆံၫ့ဎံၪ] ထီးအလူၬနီၪး ထီးနီၪလဖၧၫ့မိဆၧၫ့ နၩ့ဝ့ၫလၧအလးဆီၩ့ဆီ ကယးကဖးအဖၫ့ခိၪတၭ,

 ၦကိၭဆၨၩဒ့ၭ မိဘၪအီၪကီၪ့ လၧအမ့ၬယၫလီၫ. အဝ့ၫဒၪ မိအၪ့နၩ့ဖၭအဆၧၫ့ ဘဲၫၦယူၬၥိၪလဂၩ အၪ့နၩ့ဖၭၥိၪ ဒဲဘ့ၪအဆၧၫ့အၥိၭနီၪလီၫ.- အဝ့ၫဒၪမိအီၪက့ၪၥိၪလဖၪနီၪ လၧအစူၪထွ့ၪလခီၫ, အ့ၪမွဲဘ့ၪလဖၪနီၪ မိအီၪက့ၪဝ့ၫ လၧအစူၪစ့ၪလခီၫလီၫ.

ထီးနီၪလဖၧၫ့ စဎွၩမိစံၭၦအီၪဘၪဝ့ၫလၧ အစူၪထွ့ၪလဖၪနီၪ, ၦလၧအဘၪဆိၪဂ့ၩ လၧယဖါနၥံၪဝ့ၫဧ့, ဂဲၫဘီၪ မၩန့ၥၫဘၩ့မုး လၧဆၧတဲၩ့ဝဲၩန့နၥံၪအဂး ခီၫလၧဂၪ့ခိၪအခၪ့ထံၭကဲၪထၪ့လံၩလံၩဆံၭ.-

အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧၥၭဝံယၥၭတၭ, နၥံၪဖ့ၪအၪ့ဘၪယၧၩလီၫ. ဆၧၥၭဝံယၥၭလၧထံၫတၭ, နၥံၪဒုၭအီၩဘၪယၧၩလီၫ. ယမွဲၦမွံၩတၭ, နၥံၪထိးဆၧၫ့ဘၪယၧၩလီၫ.- ယအီၪဘိၪ့တၭ, နၥံၪဒုၭကီၩ့ဒုၭၥိၭဘၪယၧၩလီၫ. ယစူၭယဆၫတၭ, နၥံၪအီၪၡီၩ့ဘၪယၧၩလီၫ. ယအီၪလၧထီၫ့ဖၧၩ့တၭ, နၥံၪဂဲၫဘၪလၧယအီၪလီၫ.

ထီးနီၪလဖၧၫ့ ၦအတီၩအလီၩ့လဖၪမိချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫတၭ, စံၭဝ့ၫဒၪ, ကဆါဧ့, မွဲဆၧၥၭဝံနၥၭတၭ, ပဒုၭအၪ့ဘၪနၧၩနီၪမွဲဂ့ၩ, ဆၧၥၭဝံနၥၭလၧထံၫတၭ, ပဒုၭအီၩဘၪနၧၩမွဲဂ့ၩ, ပဒၪဘၪပဝ့ၫဎွ့ဆိၭလဲၪ.- နမွဲၦမွံၩတၭ, ပထိးဆၧၫ့ နၧၩနီၪမွဲဂ့ၩ, နအီၪဘိၪ့တၭ,ပဒုၭကီၩ့ဒုၭၥိၭဘၪနၧၩနီၪမွဲဂ့ၩ, ပဒၪဘၪပဝ့ၫဎွ့ဆိၭလဲၪ.- ဆၧစူၭဆၧဆၫနၧၩမွဲဂ့ၩ, နအီၪလၧထီၫ့ဖၧၩ့မွဲဂ့ၩ, ပဒၪဘၪတၭ,ပလ့ၩလၧနအီၪနီၪမွဲဎွ့ဆိၭလဲၪ.-

Add new comment

9 + 1 =