ဘိၪ့လ့ၩဖၭအဆၧၫ့အထီ မုအီၪပွံၭနံၩႇ မုနွ့ၫ(၄)

ဆၧကိၭဖံၭၥိၭ ဆၧဘၩဆိၪဖၪမုနံၩယီၩ မိဖါၥံၪကိၭဂၩ မွဲလၧအဂံၪ့ဒီၪ့အဖၧၩ့ ဘဲၫၥိၭအဖိၪၥံၪလဖၪ ကန့ဘၪဆၧကိၭဖံၭၥိၭ လၧကဆါဎြံၬအဆံၬပျၩ့အလး အဆိၫထုၬမိဖါၥံၪကဘၪအီၪလၧဆၧဘၩဆိၪဖၪႇ ကဘၪခိးဂဲးခိးဘၭႇ ကဘၪနဲၪအ့ၪဝ့ၫအကၠီၪ့အဖျီၩ့ႇ ကဘၪဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭအ့ၪအဖိၪၥံၪအဂးနီၪလီၫႉ

မိဖါၥံၪနီၪ မွဲဝ့ၫဖိၪၥံၪကန့ဘၪဆၧကိၭဖံၭၥိၭအဂး အဆိၫထုၬဆရၫလၧဂံၪ့ဒီၪ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ဆၧၥၭထိၬအပရၧၫ့နီၪ မွဲဝ့ၫၦၡၩထီးလူၬအဂးအကၠီၩ့ မွဲနၥံၪကထိးဆၧၫ့န့ဘၪအဂး အၪ့ဎါနၪၥ့ၪခိၭနၪထံၪထံၪႇ မၩလူၬအခံၫ့လဂ့ၩႇ တဲၩ့ဝဲၩထၬနၥၭလၧနကထိးဆၧၫ့ဘၪဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့အဂးနီၪလီၫႉ

Add new comment

2 + 1 =