ဘိၪ့လ့ၩဖၭအဆၧၫ့အထီ မုအီၪပွံၭနံၩႇ မုနွ့ၫ(၃)

အ့ၪမွဲပဆူနဲၩကဆါဎြံၬနီၪ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭ ပကဘၪထိးဆၫလါနၫ့ဂ့ၩ ဆၧယိလါဆၧမၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ကအီၪဝ့ၫနီၪ ပယိလါကန့ဝ့ၫလီၫႉ

ဘဲၫၥိၭပဆၧဆူနဲၩကဎိၩထၪ့အၪထၪ့ယွၩဎြံၬအဖၫ့ခိၪကိၭနံၩႇ ၦလၧလီၩ့ဖိၬယွၩအဆၧမၪလူၬလဖၪ ကအီၪဝ့ၫကိၭနံၩအဂး ကဆါဎြံၬကဖ့ၪအ့ၪပၧၩ ၥၭမုၩဆံၫ့ဎံၪလၧအယိထဲၩ့ခွါထဲၩ့ပဝ့ၫၥံၪကိၭဂၩအဂးနီၪ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ယီၩ ပကန့ဘၪႇ ပနါဂၧၫ့ကိၭနံၩအဂး မွဲယွၩအီၪတဲၩ့ဝဲၩပၧၩကိၭဂၩဒ့ၭဆံၭႉ

Add new comment

13 + 7 =