ဘိၪ့လ့ၩဖၭအဆၧၫ့အထီ မုနွ့ၫ(၆)

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲၥံၪဧ့ႇ

ဆၧၥၧၫမံၩ့ မွဲဝ့ၫဆၧအဲၪဆၧကွံၩႇ ၦမၩမုၬဆၧၥၭမုဆံၫ့ဎံၪ ဒဲ ဆၧမုၬဆၧလၩယီၩ ဆုးထၬလိၬၥၭကၠၧၫ့ကၠၧၫ့ႇ မွဲဆၧလမံၩ့ဎးလီၫႉ ၥၭမုဆံၫ့ဎံၪကဆါနီၪ မွဲဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လၧဖါကဆါဒဲဖိၪကဆါအကျၩလီၫႉ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩႇ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ ဒဲ ဆၧမုၬဆၧၡူၪနီၪ မွဲဝ့ၫၥၭမုဆံၫ့ဎံၪ အခိးအတၩလီၫႉ

ပအဲၪကွံၩကဆါယွၩ ဒဲ ပအဲၪကွံၩၦၡၩကန့ဝ့ၫအဂး ပကိၭဂၩဒ့ၭယီၩ ပဘၪလိၫၥၭမုဆံၫ့အခိးအတၩလီၫႉ ၦလၧအအီၪၥၭမၧၫ့လၧဆၧၥၭမုဆံၫ့ဎံၪအဆၧအဲၪဆၧကွံၩအစီၩ့အမၩ့ႇ အခိးအတၩအဖၧၩ့နီၪ ဖါကဆါဒဲဖိၪကဆါဂဲၫအီၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့လၧအဝ့ၫအၥိၭလီၫႉ လၧနၫ့ဆါၥၧၫ့ဂၩယွၩလဂၩအီၪအလးနီၪ မွဲဝ့ၫဆၧၥုၪ့ထိၬၥၭထိၬႇ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့ ဒဲ ဆၧဘၪလိၬအိၭလိၬအီၪအလးလီၫႉ

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ ဆၧအဂ့ၩကိၭမံၭအခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့လီၫႉ ထၧၫ့မၧၫ့ထၧၫ့ဝၩၥံၪ ၥုၪ့ထၪ့အဂံၪ့ဒီၪ့လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဖၫ့ခိၪလီၫႉ ကဆါယွၩမၩကဲၪထၪ့ အဆၧအီၪကီၪ့လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဖၫ့ခိၪဆ့လီၫႉ ယ့ၫၡူၬစံၭ စစဲမၧၫပံတၧၫႇ စယိနၫအဖိၪစစဲမၧၫပံတၧၫဧ့ႇ နအဲၪယၧၩဧၪႉ အဝ့ၫစံၭဆၧၫ့ဝ့ၫႇ ယအဲၪနၧၩလီၫ ကဆါဧ့ႉ ယ့ၫၡူၪမိမၩၥ့ၪအဝ့ၫ လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩအရ့ၩဒိၪဝ့ၫအဂဲးနီၪ အၪ့စၪ့စစဲမၧၫ့ပံတၧၫဘဲၫနီၪၥိၭလီၫႉ

စစဲမၧၫပံတၧၫယီၩ အဝ့ၫဒၪ အဆၧၥုၪ့ဒူၩၥၭဒူၩအီၪလါနၫ့ ဆၧကၪဆၧဂဲၩႇ ဆၧမၩကြၩ့ထမးႇ ဆၧမၩအၧၩ့မၩနၭလဖၪ အဝ့ၫကဘၪဒၪခီၩ့ဆၧၫ့ယၫဝ့ၫတၭႇ  အဆၧအဲၪဆၧကွံၩအ့ၪလအီၪနီၪ လ့ၩခိၪလ့ၩနါဆၧအီၪကီၪ့ယီၩန့အ့ၬႉ ၦၡၩလၧအထၪ့ၡါလၩ့ဖၩလဖၪမွဲဂ့ၩႇ ၦၡၩလၧအလီၩဖိၬဆၧလၧၫ့ဆၧဎွ့ၩဖၧၩ့ၥၭႇ ဘဲၫၥၫ့မုၥၫ့ခၫႇ မံၬထၭမုၪႇ မံၭထၬခွၫအၥိၭမွဲဂ့ၩႇ ၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭအၥၭမၧၫ့အထီယီၩ ဘၪဒၪခီၩ့ဆၧၫ့ယၫ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭႇ ဆၧကၪဆၧဂဲၩႇ ဆၧချဲၩ့ဖစီၩ့ႇ ဆၧၥုၪ့အုၭၥၭအုၭလဖၪလီၫႉ ဆၧကၪဆၧဂဲၩႇ ဆၧၡၪ့ဆၧနၭအထီ ဆၧလအဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭနီၪ မွဲဝ့ၫယွၩအခိးအတၩဆၧအဲၪဆၧကွံၩလီၫႉႉႉ

Add new comment

1 + 8 =