ဘိၪ့လ့ၩဖၭအဆၧၫ့အထီ မုနွ့ၫ(၅)

လၧအဖီၩ့ခွံၬပဖံၫဖူၫပမိပဖါၥံၪလဖၪႇ အထီဘိၩ့ယီၩပဝ့ၫၥံၪလဖၪႇ လကၭဒံၭဘၪလခဲၫ့လယၫခီၫ ၦလၧကကဲၪထၪ့ပဖိၪပဒံၪၥံၪလဖၪႇ ထီလထီဘၪထီႇ လဆၫ့ဘၪလဆၫ့ ပကဆုးထဲၩ့ၥိၩ့ဝ့ၫဒၪဆၧချဲၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဆၧချဲၩ့နီၪလီၫႉ

လါနၫ့ဆၧချဲၩ့ဖျိၪ့လၧအမွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪ ၦၡၩကဂၩဒဲကဂၩ ဆၧနၪၥ့ၪအီၪဝ့ၫဒၪကဂၩကမံၩ့တၭႇ ၦၡၩကဂၩဒဲဂၩ ဝဲထၪ့ဝ့ၫဒၪဆၧအဲၪအခီၫပယီၫ မွဲလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪလိၬၥၭနီၪလီၫႉ

ၦၡၩကနၩ့နၩ့ စံၭဝ့ၫဒၪႇ ဆၧအဲၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဆၧအၪ့န့ႇ ၦၡၩကနၩ့နၩ့စံၭဒီၭဝ့ၫႇ ဆၧအဲၪနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧဖ့ၪလၫ့ႇ ၦၡၩအဆၧဆီၫ့မီၪ့ဆီၫ့မၬအီၪဝ့ၫဒၪလၧဆၧအဲၪအဖၫ့ခိၪ အီၪအၪမံၩ့လ့ၬဒဲ အဆၧဆီၫ့မီၪ့ဆီၫ့မၬၥံၪလဖၪ မွဲလမီၪ့ဎီၩ့ဘၪလိၬၥၭနီၪလီၫႉ

ကဆါယွၩမွဲဝ့ၫဒၪ ဆၧအဲၪဆၧကွံၭလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪလဖၪယီၩ ဘၪဆဲၫ့လၧကဆါယွၩအဂဲး မွဲပနၪလၥ့ၪဘၪဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ

ဆၧအဲၪဆၧကွံၩလၩ့မါဝ့ၫဒၪအမုနံၩနီၪ မွဲဝ့ၫလၧဂၪ့ခိၪဒံၩခွံၬဝ့ၫဒၪအမုနံၩနီၪလီၫႉ ပကဘၪၥုၪ့မူၭခိၪအဂံၪ့လၧဆၧအဲၪဆၧကွံၩနီၪလီၫႉ

Add new comment

16 + 1 =