ဆၧလီၩလၩ့လၬဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ႇ မုအီၪပွံၭနံၩ မုနွ့ၫ(၂၄)

ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ယီၩ ဘၪဆဲၫ့လၧပကိၭဒံၩကိၭဂၩအဂဲးလီၫႉ ပဝ့ၫၥံၪမွဲဆၧဒဲၩဘၭဖိၪႇ ပဒ့ၪပမါအီၪအၪအၪလ့ၬထီး ပလိၬထူၬခွံၬန့နးကၠၪလၧၩ့လီၫႉ 
အဎီးအၡၩႇ အမါအီၪ စ့ၩအတၫလၫ့ကလၬလီၫႉ  ကတၫလၫ့နီၪ ဎွ့ၩဎီၩ့လၧ ဒန့ရံၫ ၆၀၀၀ လီၫႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ အတၫလၫ့ကလၬစွါဘိၩ့ႇ ဎွ့ၩဎီၩ့လၧ ဒန့ရံၫ ၆၀၀၀၀လီၫႉ အခံၫ့အခၫဘဲၫနီၪအိၩႇ ၦၡၩမၩဆၧမၩကနံၩအဂး အလံၩ့အလဲၫနီၪ မွဲဝ့ၫစ့ၩဒန့ရံၫ ၁ ဘံၪ့လီၫႉ အဝ့ၫလဂၩႇ လိၬထူၬခွံၬအမါ အတၫလၫ့ကလၬကန့ဝ့ၫအဂးႇ ကဘၪမၩဆၧမၩအနံၪ့ ၁၈၁နံၪ့လီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ၦၡၩအၥၭမၧၫ့ထီး ၁၈၁ အီၪနးဂၩအ့ၬႉ 
ပဆါယွၩတဲၩ့လၩ့ပၧၩႇ ဖ့ၪလၫ့အ့ၪပၧၩ ဆၧၥၭမၧၫ့ႇ ဆၧအၪ့ဆၧအီၪႇ ဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭႇ ဆၧအီၪဆီၪ့အီၪချဲၫ့ႇ ဆၧမုၬဆၧၡူၪႇ ဒဲ ဆၧဒဲၩဘၭဆၧကွဲၪဖျါလီၫႉ အ့ၪလမွဲဘၪ လၧယွၩလဂၩဎးနီၪ ၦၡၩထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့လၧ ဆၧဒဲၩဘၭန့နးဂၩအ့ၬႉ မွဲပဆၧဂ့ၩဆၧဘွၩအကၠီၩ့နီၪအ့ၬႇ မွဲလၧယွၩယၫ့ၥၭအဲၪကွံၩပၧၩအကၠီၩ့ႇ အဝ့ၫကွဲၪဖျါခွံၬပဆၧဒဲၩဘၭႇ အဝ့ၫဆၧၫ့လၩ့ထူၬခွံၬ ပဒ့ၪပမါထီးလူၬလီၫႉ အ့ၪပထိၪထၧၫဎီၩ့ပဒ့ၪပမါအီၪ လၧယွၩအအီၪ ဒဲ ပဒ့ၪပမါအီၪလၧပလိၬၥၭအအီၪနီၪစွါဘိၩႇ ပဒ့ၪပမါအီၪပလိၬၥၭအဖၫ့ခိၪနီၪ အီၪၡၩခိၬလီၫႉ 
ကဆါယွၩနီၪ ၥ့ၪယၫဝ့ၫလၧ ၦၡၩအၪဒၪဆၧနီၪ အၥုၪ့ဂ့ၩအၥၭဘွၩအီၪႇ အဲၪဒိၭဆၧဆံၫ့ဎံၪႇ ဆၧဂ့ၩဆၧဘွၩႇ ဆၧတီၩဆၧလီၩ့လီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ၦၡၩထီးလူၬနီၪ အဂဲးဆံၭဘၭဆံၭတၭႇ လၧၫ့ဎွ့ၩနးဂၩအ့ၬအကၠီၩ့ႇ ယွၩမၪလူၬပၧၩ ပကဘၪအွံၪၥၭဆၧၩ့လိၬၥၭ ဒဲကွံၪဖျါလိၬၥၭအဆၧမၪလီၫႉ 
ၥၫ့ဎွၩဒိၪ ဖရၫ့စ့ၭစံၭထၬဝ့ၫႇ ကဆါယွၩကကွဲၪဖျါခွံၬပဆၧမၪကကၠၪဂီၩ့ကကၠၪအဂဲးႇ ဆၧပွံၭၥၭႇ အၥုၪ့လူၬအၥၭလူၬနးကၠၪအ့ၬႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ပဝ့ၫဒၪလဖၪယီၩ ပကဘၪအၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫထဲၩ့ၥၭအဂးႇ ဆၧဒဲၩဘၭဆၧကွဲၪဖျါကကၠၪဂီၩ့ကကၠၪအဂးႇ ဆၧပွံၭပၥၭႇ ပၥုၪ့လူၬၥၭလူၬလီၫႉ 
ၦလၧအမၩမၪပၧၩနီၪ အ့ၪဂဲၫအၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫလၩ့ထဲၩ့ၥၭမွဲဂ့ၩႇ လအၪ့ကံၩ့ဘၪမွဲဂ့ၩႇ ပကဘၪဖျါခွံၬအဆၧဒဲၩဘၭကိၭအဆၧၫ့အထီဒ့ၭလီၫႉ 
ဘဲၫကဆါယွၩအၪ့မၧၫ့ပၧၩ ကွဲၪဖျါခွံၬလိၬၥၭ နွ့ၫဖၧၫ့အဖၧၫ့နွ့ၫဆံၫအၥိၭႇ ကဆါယွၩအနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫႇ ကွဲၪဖျါခွံၬပၧၩ နွ့ၫဖၧၫ့အဖၧၫ့နွ့ၫဆံၫလီၫႉ ကွဲၪဖျါခွံၬပၧၩကိၭကၠၪဒ့ၭလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ 
ပကဒိၭန့ဘၪဆၧကွဲၪဖျါအဂးႇ ပကဘၪၥ့ၪယၫလၩ့ပဆၧၥၭဒဲၩဘၭဂီၩ့ႇႇ ပကဘၪအၪ့ယၫလၩ့ထဲၩ့ပၥၭ ဆၧနီၫ့ယါအဖၧၩ့ဒဲ ပကဘၪကွဲၪဖျါလိၬၥၭအဆၧမၪလီၫႉ
 

Add new comment

4 + 10 =