ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ဘၪဆဲၫ့အဎီးအၡၩၥၧၫ့ဂၩ

အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧမၩအၥၭဘဲၫၦလဂၩလၧအ လ့ၩလၧထံၫယဲၩ့ခးယဲၩ့တၭ ကိၭန့အဎီးအၡၩဒၪဝ့ၫ ဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫလၧအဆၧဖိၪဆၧလံၩ လၧအစူၪဖၧၩ့လီၫ.အလဂၩနီၪဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫယဲတၫလၫ့ အလဂၩဒၪနံၫတၩ လၫ့,အလဂၩဒၪလတၫလၫ့, ထီးဒၪအမၩဆၧၥ့ၪဆုၬ ဆုၬတၭလ့ၩဝ့ၫလၧထံၫယဲၩ့ခးယဲၩ့ချဲၫ့မၬလီၫ.

ၦလၧအန့ဘၪဝ့ၫယဲတၫလၫ့လဂၩနီၪ လ့ၩမၩဖနံၬဝ့ၫတၭန့ဘၪဒီၭအဂူၫဂၩယဲတၫလၫ့လီၫ. ဘဲၫနီၪ အၥိၭၦလၧအန့ဘၪနံၫတၫလၫ့လဂၩနီၪ န့အၪထၪ့ အဂူၫဂၩနံၫတၫလၫ့လီၫ.အ့ၪမွဲၦလၧအန့ဘၪလတၫလၫ့လဂၩနီၪး လ့ၩခုၪ့ လၩ့ဘၧၩ့ၥူၪခွံၬ အကဆါအစ့ၩ လၧဂၪ့ခိၪလၬလီၫ.

ယံၬယံၬတၭး အဎီးအၡၩလဖၪနီၪ အကဆါဂဲၫထဲၩ့တၭယိထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪအဆရၫ့လီၫ.- ၦလၧအန့ ဘၪယဲတၫလၫ့လဂၩနီၪဂဲၫစိၩဝ့ၫတၭ ဆိၬအဂူၫဂၩ ယဲတၫလၫ့တၭစံၭဝ့ၫဒၪ ကဆါဧ့နဖ့ၪလၫ့ယၧၩယဲ တၫလၫ့တၭယိခွါ ယန့ဘၪအၪထၪ့ယူၭအဂူၫဂၩယဲတၫလၫ့လၧအဖၫ့ခိၪယူၭ.

Add new comment

4 + 9 =