ဆၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ဘၪဆဲၫ့ဆၧအီၪဎုၬမူၭ

ယ့ၫရှူၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭဒီၭဝ့ၫလၧဆၧချဲၩ့အဒီၩ့လဖၪတၭ စံၭဝ့ၫ- မူၭခိၪအဘၩ့အမုးမၩအၥၭ ဘဲၫစဎွၩလၧအမၩဆၧအီၪဎုၬလိၬအၥၭအမူၭလၧ အဖိၪခွၫအဂးအၥိၭနီၪတၭ- အၪ့မၧၫ့အဎီးအၡၩလ့ၩ လၧၦလၧအဘၪ ဆၧလီၩဝဲၩဝ့ၫလဖၪနီၪ ကိၭန့အဝ့ၫ ၥံၪလၧမူၭအဖၧၩ့လီၫ. တၭအဝ့ၫၥံၪဂဲၫနီၪ အၥၭအီၪအ့ၬ.- မၩဒီၭလဖၧၫ့အၪ့မၧၫ့အဎီးအၡၩအဂူၫဂၩလဖၪ လ့ၩဝ့ၫတၭစံၭဝ့ၫဒၪ, လီၩဘၪၦလၧအဘၪဆၧလီၩ ဝဲၩဝ့ၫလဖၪနီၪ ယိခွါ,ယတဲၩ့ဝဲၩယူၭယဆၧအၪ့ဆၧ အီၩယူၭ ချီၥံၪဒဲဆၧလၧအဘီၪ့အၥိၪလဖၪ လၧဆၧ မၩၥံၫယူၭဝ့ၫယူၭ. ဆၧအီၪတဲၩ့ဝဲၩယူၭ ကိၭမံၩ့ဒ့ၭယူၭ,ဂဲၫလၧမူၭအဖၧၩ့ဆံၭ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩ, အဝ့ၫၥံၪ အီၪက့ၪဝ့ၫလၧဆၧနးမံၩ့အ့ၬး လ့ၩဝ့ၫလဂၩလၧအဎံၪ အဎုၭအဆံၬအနၩတၭ လဂၩဒၪလၧအဆၧမၩဖနံၬလီၫ.-

ၦအီၪလၩ့ထးလဖၪနီၪဖီၪ့ထၬအဎီးအၡၩတၭမၩအၧၩ့မၩနၭဝ့ၫဒဲမၩၥံၫဝ့ၫလီၫ.- စဎွၩနါဂၧၫ့ဘၪ ဆၧနီၪအၥၭထၪ့တၭ ခၫ့ထၪ့အၥုၭအၥ့ၪနီၪ မၩၥံၫ ခွံၬၦလၧအမၩၥံၫၦၡၩလဖၪနီၪတၭ ဆူၭထၪ့ခွံၬအဝ့ၫၥံၪအဒိၩ့လီၫ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ အဝ့ၫဒၪစံၭအဎီးအၡၩ ဆၧလၧ မူၭယီၩဆၧတဲၩ့ဝဲၩယူၭး အ့ၪမွဲၦလၧအဘၪဆၧလီၩဝဲၩဝ့ၫလဖၪနီၪကြၨၭအ့ၬ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪ တၭလ့ၩလၧဖၧၩ့ၥၭထဲၩ့ဖၭအခၪ့ထံၭတၭ ထီးဒၪၦ လၧနၥံၪဒၪန့လဖၪနီၪ ကိၭထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪလၧမူၭအဖၧၩ့ယီၩဆံၭ.- အဎီးအၡၩလဖၪနီၪလ့ၩလၧဖၧၩ့ၥုၪ့ဖၧၩ့ ၥၭတၭထီးဒၪၦလၧအဒၪန့ဝ့ၫထီးအလူၬ ၦအဂ့ၩမွဲ ဂ့ၩၦအအၧၩ့မွဲဂ့ၩ,ကိၭကီၪ့ဝ့ၫလၧမူၭဖၧၩ့နီၪတၭ ဆၧဎွ့ၩယူၭဝ့ၫ လၧၦအၪ့မူၭလီၫ.

Add new comment

5 + 2 =