စဎွၩၥၧၫ့ဂၩအဘိၪ့မုနံၩ

ယိခွါႇ ၡၪလၧအဒၪဘၪဝ့ၫ လၧမုထၪ့လခီၫလဖျိၪ့နီၪႇ လ့ၩဝ့ၫလၧအမ့ၬယၫ ထီးအဂဲၫအီၪပထုၬ ထီးဖိၪၥၪအီၪဝ့ၫအလးအဖၫ့ခိၪနီၪလီၫ.- အဝ့ၫ ၥံၪဒၪဘၪၡၪလဖျိၪ့နီၪႇ အၥုၪ့ထိၬအၥၭထိၬ လၧဆၧၥၭထိၬဒိၪဒိၪလ့ၬလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪ လ့ၩနုၬဝ့ၫလၧဂံၪ့ဖၧၩ့နီၪႇ ဒၪဘၪဖိၪၥၪဒဲအမိနးမၫရံၫတၭႇ ထွံၩလၩ့ဘၩထၪ့ဖိၪၥၪနီၪႇ ဝဲထၪ့အဆၧလူဒိၪဎွ့ၩဒိၪတၭႇ မၩဘိၪ့ဖိၪၥၪ လၧထီၫ့ ဒဲလီဘၫ့ဒဲမူရၫ့လီၫ.- ဆၧၥီၪ့ထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪလၧ ဆၧမံၫမးအဖၧၩ့ ဘဲၫၥိၭအထီးထဲၩ့ကဒၩထဲၩ့လၧ စဟ့ရၧၭအအီၪလဂ့ၩတၭႇ မွဲအထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫ လၧအထံၫအခး လၧဖၧၩ့ၥၭအဂူၫဂၩလဘီၩ့လီၫ.

Add new comment

9 + 9 =