ဂီအဆၧၫ့အထီ မုအီၪပွံၭနံၩ (၄)

လၧဂၪ့ခိၪချီၫ့ဖၧၩ့ယီၩ ၦၡၩအၪဒၪဆၧနီၪ လအဲၪဒိၭဘၪ ပလီၩဆၧလၧပနိၭတၭႇ အဲၪဒိၭဝ့ၫဒၪဆၧမၩဖ့ၪနဲၪ လၧဆၧဖံၭဆၧမၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ ကဆါဎြံၬနီၪ မွဲဝ့ၫဂၪ့ခိၪအဆၧဖၩ့နီၪလီၫႉ 
ၦဎြံၬဖိၪလဖၪ ပဘၪဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့ ကဆါယွၩနီၪ မွဲဝ့ၫကဆါလၧအဖ့ၪလၫ့ ဆၧဖၩ့န့ဝ့ၫဒၪတၡါဒ့ၭနီၪလီၫႉ ကဆါလၧပဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့နီၪ ဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫဒဲ ၦၡၩထီးလူၬအဂး မွဲဝ့ၫဒၪဆၧဖၩ့ကဆါနီၪလီၫႉ 
ပဝ့ၫၥံၪထီးလူၬ ဘဲၫၥိၭပကကဲၪထၪ့ ဆၧဖၩ့ဆါဖိၪလဖၪအဂး ပကဘၪဒၪထၪ့လိၬၥၭ လၧကဆါဎြံၬနီၪလီၫႉ 
ၦၡၩကနၩ့နၩ့ဒၪထၪ့လိၬၥၭ လၧကဆါဎြံၬ လၧအဝ့ၫၥံၪအဆၧကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအဖၧၩ့ႇ ၦၡၩကနၩ့နၩ့ ဒၪထၪ့လိၬၥၭလၧကဆါဎြံၬ လၧအဝ့ၫၥံၪဖ့ၪလၫ့မၩဆၧၩ့ထဲၩ့ ၦၡၪ့ဖိၪယၬဖိၪအဖၧၩ့ႇ ၦၡၩကနၩ့နၩ့ ဒၪထၪ့လိၬၥၭလၧကဆါဎြံၬ လၧဆၧစံၭခိးစံၭတၩၡီၩ့ ကဆါယွၩအဖၧၩ့ႇ ကနၩ့နၩ့ဒီၭ လၧစဲကရၫမဲၩတူၩလဖၪအဖၧၩ့ႇ ကနၩ့နၩ့လၧဒီၪနၭခိၭနၪ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့အဖၧၩ့ႇ ကဒၪထၪ့လိၬၥၭလၧကဆါဎြံၬ ကဂၩကမံၩ့နီၪလီၫႉ 
 ပကဒၪထၪ့လိၬၥၭ လၧကဆါဎြံၬအဂး ကဂီအဆၧၫ့အထီယီၩ မွဲဝ့ၫဒၪဆၧၫ့ထီအဂ့ၩထုၬနီၪလီၫႉ ဘၪန့လဲၪစွါဘိၩ လၧဂီအဆၧၫ့အထီယီၩအဖၧၩ့ ပဘၪအီၪမၧၫ့ဝ့ၫဒၪ လၧဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪႇ ဆၧဒုၪအၪ့ဒုၪအီၩႇ ဆၧဖ့ၪလၫ့မၩဘိၪ့ဆၧႇ ဆၧထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ ဆၧနၭဆၧၡၪ့လဖၪအကျၩတၭႇ လၧဆၧလဖၪယီၩအကျၩ ပဒၪထၪ့လိၬၥၭလၧကဆါဎြံၬနီၪလီၫႉ 
ကယဲၦလၧအဒၪထၪ့ဘၪလိၬၥၭ လၧကဆါဎြံၬလဖၪနီၪ ဒိၭန့ဘၪဆၧအမုၬအၡူၪ ဒဲအဆၧမၧၫ့အၪ့လဲၩထၪ့ခွံၬအၥၭ လၧဆၧအဂ့ၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ 
ပဝ့ၫၥံၪကိၭဂၩဒ့ၭ လၧဂီအဆၧၫ့အထီယီၩအဖၧၩ့ ပကဘၪအၪ့ဎၬလီၩ့ဎွါထၪ့ကဆါယ့ၫၡုၬ လၧပဆၧဘၩဆိၪဖၪအဖၧၩ့ႇ ဆၧဒုၪအၪ့ဒုၪအီၩအဖၧၩ့ႇ ဆၧဖ့ၪလၫ့မၩဘိၪ့ဆၧအဖၧၩ့ႇ ဆၧဒိၭန့ဆၧနီၫ့ယါဆၧဒဲၩဘၭအဆၧကွဲၪဖျါအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ 
 

Add new comment

5 + 7 =