ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪအဘိၪ့မုနံၩ

ကဆါယွၩနီၪ အခံၫ့အဆၧၫ့အထီမီၪ့ဎီၩ့အဖၧၩ့ အီၪလၧၥရိၬဖၧၩ့ႇ အီၪလၧဂံၪ့ဖၧၩ့ႇ အီၪလၧဆၧမၩဖၧၩ့ႇ အီၪလၧဖၧၩ့ၥုၪ့ဖၧၩ့ၥၭ ဒဲအီၪလၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့မွဲန့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ လါနၫ့ၦကဲၪၦၡၩလဖၪယီၩ အခံၫ့ဆၧၫ့အထီမီၪ့ဎီၩ့အဖၧၩ့ ပအီၪန့ဝ့ၫဒၪအလးကလးလီၫႉ

ကဆါလၧပဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့နီၪ လၧဒိၪစီၩ့ဒိၪမၩ့အဖၧၩ့ အီၪလၩအီၪအီၪဖၧၩ့ လၧဆၧအလးဎံၩ့လးဒ့ၭန့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ကဆါယွၩအီၪလၧမူၭခိၪဘၩ့မုးအထီ အီၪဝ့ၫလၧဆၧအီၪလၩအီၪဖၩ ဒဲနဲၪ့ဖျီၪထၪ့ယွၩအဆၧကဲၪထံၫထံၫကျၩကျၩ ဒဲလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭလါနၫ့ ကဆါယ့ၫၡူၬဎြံၬအၪ့န့ထၪ့ၦၡၩအဆၧကဲၪအထီ မွဲလနဲၪ့ဖျီၪထၪ့ဘၪယွၩအဆၧကဲၪလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭနီၪလီၫႉႉႉ

ကဆါယွၩအီၪလၩ့အီၪဖၩ့ဝ့ၫလၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ အၥွံၪအယၪအနးခီၫ့မိၡါထီးလူၬနီၪလီၫႉ ကဆါယွၩအီၪလၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့ ပဒၪလၧပမ့ၬၥၪမွဲလၥ့ၪဘၪလါနၫ့ အဝ့ၫအီၪလၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့အဖၧၩ့ လၧဆၧဒိၪစီၩ့ဒိၪမၩ့အဂဲး ပကဘၪဆူနဲၩဝ့ၫဒၪလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭနီၪလီၫႉ

ပဝ့ၫဒၪၦၡၩလဖၪယီၩ ပအဲၪဒိၭကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ပၥၭလၧကဆါယွၩအထီႇ အ့ၪမွဲကအီၪက့ၪကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ပၥၭလၧကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪနီၪ ပလၩ့ဘူၭထၪ့လၧကဆါယွၩ ကန့ဝ့ၫဒၪဘူၭဘူၭထံးထံး ဒဲပကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ပၥၭလၧကဆါယွၩ မွဲကန့ဝ့ၫဒၪလၧၫ့လၧၫ့ဎွ့ၩဎွ့ၩနီၪလီၫႉ

ပအီၪက့ၪကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ပၥၭလၧကဆါယွၩအဂး ဖၧၩ့ၥၭအကၠီၪ့အဖျီၩ့အီၪဝ့ၫအၪမံၩ့လ့ၬနီၪလီၫႉ လၧပနးၥၭအဖၧၩ့ႇ ပအီၪက့ၪကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ပၥၭလၧဆါယွၩန့ဝ့ၫဒၪႇ လၧဂၪ့ခိၪဆၧယံၩယါအဖၧၩ့ ပအီၪက့ၪကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ပၥၭလၧကဆါယွၩန့ဝ့ၫဒၪႇ လၧကဆါယွၩအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ႇ အဆၧမၪလူၬလဖၪအဖၧၩ့ႇ လၧပၥ့ၪယၫနၪၥ့ၪဒဲဆၧထိၪတွၭအၪ့ဎါလဖၪအဖၧၩ့ႇ လၧပဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအဖၧၩ့ ပအီၪက့ၪကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ပၥၭလၧကဆါယွၩန့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ

ဆၧအီၪက့ၪကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ၥၭလၧကဆါယွၩလဖၪယီၩ မငါဝ့ၫဒၪလါနၫ့ လၧကိၪ့ဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪအဖၧၩ့ ပအီၪက့ၪကၧၩ့ဖျိၪ့ထၪ့ပၥၭလၧကဆါယွၩနီၪ ဆၧလၧၫ့ဆၧဎွ့ၩအီၪဝ့ၫနၭနဲၪ့ ဆၧအဂူၫဂၩလဖၪကိၭမံၩ့ဒံၭနီၪလီၫႉႉႉ

လၧမံဆၩဆၧလုထၪ့ဆံၫ့ဎံၪအဖၧၩ့ ဆၧအနိၫ့အီၪဝ့ၫအၪမံၩ့ဒ့ၭအဖၧၩ့ ဆၧဒိၭန့ကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪစကရမဲၩ့တူၩအထီနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪဆၧအဆၧၫ့အထီအဆံၫ့ဎံၪထုၬနီၪလီၫႉ  ပကဲၪကၭၥလ့ၬဎြံၬဖိၪလဖၪယီၩ ပဒိၭန့ဘၪကိၪဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪအကၠီၩ့ ပနးခီၫ့နးၥၭနံၫမံၩ့လူၬ ကဲၪထၪ့ဆၧဂဲးဆၧဘၭ ဒဲပဆၧၥၭမၧၫ့အဂး ကဲၪထၪ့ဝ့ၫဒၪဆၧအခိးအတၩဒိၪဒိၪလ့ၬနီၪလီၫႉႉႉ

Add new comment

6 + 13 =