ကဆါယ့ၫၡုၬထဲၩ့ထၪ့လၧမူၭခိၪအဘိၪ့မုနံၩ

အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ ၦဆူနဲၩဖိၪထီးလူၬၥံၪဧ့ႇ
ယ့ၫၡုၬဂဲထုၪ့မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ လၧဆၧၥံၫဂီၩ့ႇ အဝ့ၫအီၪလၧအထံၩအဖျဲၥံၪအၥိၭႇ အၥၫ့ ၄၀ အထးဖၧၩ့ႇ မၩဂုးထၪ့ခၧၫ့ထၪ့ အဝ့ၫၥံၪအဆၧဆူနဲၩ ခၫ့ဖျီၫ့လၧအဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့ ဒဲအဆၧမၩလၩ့လၩ့လဖၪနီၪလီၫႉ 
ကဆါယ့ၫၡုၬ ထဲၩ့ထၪ့ထဲၩ့လၧမူၭခိၪအကၠီၩ့ႇ  အထံၫအဖျဲၥံၪ လၧဒၪလၧၩ့ဘၪ ယ့ၫၡုၬအမိၡါ လၧအဝ့ၫၥံၪအမ့ၪၥၪလါနၫ့ႇ ယ့ၫၡုၬအီၪက့ၪလၩ့ထၬအစီၩ့အမၩ့ႇ အလူအထၫႇ အၥွံၪအယၪလၧဘိၪ့ဆံၫ့ဎံၪအဖၧၩ့ႇ စၭကရၫမဲတူၩလဖၪအဖၧၩ့ႇ ဒဲ ဖျါလၩ့အၥၭဆံၫ့ဎံၪလၧအဝ့ၫၥံၪအအီၪႇ ဘဲၫၥိၭကအီၪလၧအဝ့ၫၥံၪအၥိၭႇ ကဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭႇ ကမၩပျၩ့ထၪ့ႇ ကမၩဂုးထၪ့ခၧၫ့ထၪ့ႇ ဂုထၪ့အၪထၪ့အဝ့ၫၥံၪ လၧဆၧဆူနဲၩႇ ဆၧယိလါဒဲ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ  
အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲ ၦဆူနဲၩဖိၪထီးလူၬၥံၪဧ့ႇ
လၧလံၬဆံၫ့ဎံၪဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ကနံၩယီၩအဖၧၩ့ႇ ပနါဂၧၫ့ဘၪ ယ့ၫၡုၬဖ့ၫလၫ့ထး အစီၩ့အမၩ့ ဒဲဆၧမၪလူၬၥံၪ လၧအထံၩအဖျဲၥံၪအဂးလီၫႉ ယ့ၫၡုၬမၪလူၬထးအထံၩအဖျဲၥံၪႇ စံၭဝ့ၫဒၪႇ 
"ဒုၭကဲၪထၪ့ၦကိၭဆၨၩဒ့ၭၥံၪ လၧဆၧအထံၩအဖျဲဆံၭႉ 
ဘၭတံၫဇၫ့အဝ့ၫၥံၪ လၧဖါႇ ဒဲဖိၪခွၫႇ ဒဲၥၭမုဆံၫ့ဎံၪအမံၩ့အဖၧၩ့ဆံၭႉ 
ၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့အဝ့ၫၥံၪ ဘဲၫၥိၭအမိထီးန့ ကယဲဆၧလၧယမၪလူၬဝဲၩနၥံၪ ထီးအလူၬနီၪဆံၭႉ   
ယ့ၫၡုၬအၪ့မၧၫ့လၩ့ အဆၧအၪ့မၧၫ့ဖိၪၥံၪ လ့ၩလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ႇ ဒုၭကဲၪထၪ့ ၦကိၭဆၨၩဒ့ၭႇ ဆၧအထံၩအဖျဲလီၫႉ 
လၧအဆိၫထုၬကဘျၩ့အိၩႇ ယ့ၫၡုၬဖျါလၩ့အထံၩအဖျဲၥံၪ လ့ၩလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ႇ နၫ့ထၪ့ခွံၬဆၧနၪႇ မၩဘျၪထဲၩ့ၦစူၭၦဆၫလဖၪ န့ၫလၧၦအံစရ့လၭဖိၪၥံၪအကျၩနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩႇ အလးခဲၫ့ထုၬကဘျၩ့ယီၩႇ ယ့ၫၡုၬအၪ့မၧၫ့လၩ့အထံၩအဖျါၥံၪ လ့ၩလၧဂၪ့ခိၪထၧၫ့ဖျိၪ့ယၫအဖၧၩ့လီၫႉ  
ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ ၦလီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ႇ ဆၧအၪ့မၧၫ့ဖိၪလဖၪႇ စဲၪ့ဒၪခွံၬအထံၫအခးဂီၩ့ႇ လ့ၩလၧထံၫယဲၩခးယဲၩတၭႇ လီၩလၩ့လၬလၩ့အံၩလူကၠၪထၫႇ ဒုၭကဲၪယ့ၫၡုၬအထံၩအဖျဲထီးမုဆၫကနံၩယီၩလီၫႉ 
အဲၪကွံၩဘၪထၧၫ့ဖုဝဲမုၪခွၫထီးလူၬၥံၪဧ့ႇ 
ယ့ၫၡုၬအဆၧအၪ့မၧၫ့ဖိၪၥံၪလဖၪႇ အ့ၪလခိၭနၪဘၪယ့ၫၡုၬအဆၧချဲၩ့ႇ အ့ၪလစဲၪ့ထၪ့လၧအထံၫအခးႇ အ့ၪလဂဲၫလီၩလၩ့လၬလၩ့ဘၪကၠဲၬလူၬကၠဲၬထၫ လၧထံၫယဲၩခးယဲၩႇ ဒဲလၧပထံၫပခးဖၧၩ့စွါဘိၩႇ မွဲပကကဲၪထၪ့ဎြံၬဖိၪၥံၪၥ့ၪနးဂၩအ့ၬႉ  
ယွၩအဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့နီၪ ၦၡၩကိၭဂၩဒ့ၭအဂးလီၫႉ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩထီးအၪဒၪဆၧနီၪ ၥီၪ့လိၬနဲၪလိၬအ့ၪၦၡၩႇ ဆၧဂ့ၩဆၧဘွၩႇ ဆၧတီၩဆၧလီၩအဂဲးလီၫႉ လါနၫ့ဂ့ၩ ဆၧဂ့ၩဆၧဘွၩႇ ဆၧတီၩဆၧလီၩ့ႇ ဆၧၥၭမၧၫ့အခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪ မွဲယွၩလဂၩဎးလီၫႉ အ့ၪလမွဲဘၪ လၧယွၩအခိးအတၩႇ ယွၩအခိးအတၩအ့ၪလပၫဘၪႇ ၦၡၩန့ဘၪ ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ၥ့ၪနးဂၩအ့ၬႉ ဆၧနီၪအကၠီၩ့ႇ
လၧပၥၭမၧၫ့မုကိၭနံၩဒ့ၭအဖၧၩ့နီၪ ဘဲၫယ့ၫၡုၬအၪ့မၧၫ့လၩ့အထံၩအဖျဲၥံၪအၥိၭႇ ယ့ၫၡုၬအၪ့မၧၫ့လၩ့ပၧၩကိၭဂၩဒ့ၭလီၫႉ မံၩဆၩဆၧလုထၪ့အထုၬနီၪ ပနါဂၧၫ့ဘၪႇ ဆၧဖျါလၩ့ဆၧချဲၩ့ႇ "မံဆၩဆၧလုထၪ့ဆံၫ့ဎံၪထုၬယူၭႇ လ့ၩနၥံၪဝ့ၫဆံၭႉ" မံဆၩအထုၬနီၪ မွဲဝ့ၫပဆၧမၩႇပမူၩဒၩစၭထၪ့အခံၫ့လီၫႉ ယ့ၫၡုၬအၪ့မၧၫ့ပၧၩလ့ၩမၩမန့လဲၪႉ 
ကဆါဎြံၬအၪ့မၧၫ့ပၧၩ လ့ၩဒုၭကဲၪထၪ့ ဆၧအထံၩအဖျဲႇ လ့ၩၥီၪ့လိၪနဲၪလိၪႇ ကၠဲၬလူကၠဲၬထၫႇ လီၩလၩ့လၬလၩ့ဆၧၥၭထိအပရၧၫ့ႇ လ့ၩထိးၥၭလၧယ့ၫၡုၬအဂဲးႇ ယ့ၫၡုၬအဆၧယၫ့ၥုၪ့ယၫ့ၥၭႇ အဆၧအဲၪဆၧကွံၩ လၧပဂံၪ့ဒီၪ့ႇ ပနဲၩ့ပဎီၩ့ႇ ဒဲလၧပတဝၫ့ႇ ပထံၫ့ပခးဒဲထံၫယဲၩခးယဲၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ 
 

Add new comment

3 + 11 =