ကဆါဒိၭန့ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪဘိၪ့မုနံၩ

ကနံၩယီၩ ၦဆူနဲၩဖိၪကိၭဂၩဒ့ၭႇ ပကြၧၭနၪ့ထၪ့ ပနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫ အဆၧၥူၫဆံၫ့ဎံၪလီၫႉ အၪဒၪဆၧႇ ပဒိၭန့ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪ လၧပဖိၪၥၪဆံၭအခံၫ့အိၩလီၫႉ

ပၥ့ၪယၫဆၧဒံၭအ့ၬႇ ပချဲၩ့ဘၪဒံၭအ့ၬအခံၫ့ႇ ပမိပဖါဂဲၪကိၭန့ပၧၩဘၩယွၩၥရိၬႇ ဘဲၫကဒိၭန့ဘၪ ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪလီၫႉ ပမိပဖါရွံန့ လၧပဂး ၦလၧကၥီၫၥၪ့ႇ ကယိထွ့ၫပၧၩႇ ကနဲၪအ့ၪပၧၩ ဖၧၩ့ၥၭအဂ့ၩအတီၩလဂၩလီၫႉ လၧပထိးန့ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪအထီနီၪ ပမိပဖါႇ ဒဲလၧပမိပဖါအလး ကယိထွ့ၫမၩဆၧၩ့ပၧၩႇ ကၥီၫလိၪနဲၪလိၪပၧၩ လၧဆူနဲၩဖၧၩ့ၥၭအတီၩအလီၩ့နီၪ အဝ့ၫၥံၪ ဘၪအုၩ့လၩ့ၥၭ လၧကခွံၬၡိၭဆၧဒဲၩဘၭဒဲမုခီၩလဲး အဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪႇ ဒဲလကၭလၧၩ့ႇ အဝ့ၫၥံၪ ဘၪမၩဖျီၪထၪ့အဆၧဆူနဲၩနီၪလီၫႉ

Add new comment

3 + 2 =