57ဘျၩ့လဘျၩ့ ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫဆၧဆုးကျိၭလိၬၥၭအဆၧထိထီၫနီၪ ဘၫတံၫကၫ့ ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫဝ့ၫဒၪ

        ၂၀၂၃နံၪ့အဂး ခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫဆၧထိထီၫနီၪ လၧအဖီၩ့ခွံၬလၩအီၭတိၫဘၧၫ၆ၥၫ့ ပြီပတံၬမုနံၩဒၪအိၩ ဘၫတံၫကၫ့ ဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဆၧထိထီၫနီၪမွဲဝ့ၫဒၪလၧ “ချဲၩ့ထၪ့ဘဲၫၥၭအီၪအၥိၭဆံၭႉ မၩထၪ့ဘၪဆၧအတီၩလဖၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကွံၩလါဆံၭႉ”နီၪလီၫႉ

       ၂၀၂၃နံၪ့ လၩအီၩတိၫဘၧၫကိနီၪ ၦၡၩကမၩလၩမၩဖၩ့ “ဆံၩနီၭ” နီၪလီၫႉ ဆၧထိထီၫဖၧၩ့ “ချဲၩ့ထၪ့ဘဲၫၥၭအီၪအၥိၭဆံၭ” အခီၫပယီၫနီၪ ပကဘၪဖ့ၪလၫ့ၦဂူၫဂၩ ဆၧအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬလၧဖ့ၪလၫ့ဆၧယိလါန့ဝ့ၫဒၪလဖၪနီၪလီၫႉ  ပမၩထၪ့ဘဲၫယီၩအခၫ  ဆၧဆုးကျိၭလိၬၥၭယီၩ ပၥိၩ့ထၪ့ဘၪခိၭ ဆၧဒီၪ့ကမံၩ့ၥိၭအ့ၬ ဒဲ ပကဘၪၥိၩ့ထၪ့ဘဲၫ ဆၧဆုးကျိၭလိၬၥၭ ထီၩ့ကဘီၩ့အၥိၭနီၪ လီၫႉ

             ချဲၩ့ထၪ့ဆၧတီၩဆၧလီၩ့လၧ ဆၧယၫ့ၥၭလါဆံၭႉ ဆၧထိထီၫယီၩအခီၫပယီၫနီၪ ပဝ့ၫၥံၪယီၩပကဘၪချဲၩ့ဆၧတီၩ ဆၧလီၩ့အဂး ပၥၭလမိဒူၩဘၪလါနၫ့ ဆၧအၪ့ယိၫခဲၫ့ကံၭလအီၪဘၪအဖၧၩ့ချဲၩ့ထၪ့လါဆံၭႉ ဘဲၫပချဲၩ့ကဘၧၫ့ဒူၩဒူၩအဂး ပကဘၪလီၩ့ဎွါအခၪ့ထံၭခၪ့ဎၧၩ့လၧ လံၬဆံၫ့ဎံၪဖၧၩ့အဂဲးဆၫ့ထွ့ၪထၬဝ့ၫလီၫႉ ၦချဲၩ့ဆၧတီၩတီၩအခၫ ဆၧယၫ့ၥၭႇ ဆၧမုၬဆၧ ၡူၪ ဒဲ မုဆၫကနံၩယီၩၡၩခမျၧးအဆၧကၪဆၧဂဲၩလဖၪဆ့ ကဘၪပၫထဲးဝ့ၫနီၪလီၫႉ

           ဆၧဆုးကျိၭယီၩ ကြၨၭလမွဲဘၪလၧ ဆၧမၩကဲၪထၪ့ဆၧဘၪထံၭဘၪနဲၪ့နီၪလီၫႉ လၧခးၥဲၫထၧၫ့ဘံၪ့ယၫအဖၧၩ့ ကဲၪထၪ့ ဝ့ၫဒၪ ဆၧဘံၪဘူၪထၪ့ဒၩလဖၪအဖၧၩ့ ပၥိၩ့ထၪ့ဆၧဆုးကျိၭလိၬၥၭအခၫ ထၧၫ့လကဲၪထၪ့ဘၪ ဆၧမၩဆီၪ့ထၪ့ ဆၧဘၪထံၭဘၪ နဲၪ့လဖၪအဂး ပကဘၪထုၪ့ပၥၭနီၪလီၫႉ ၡၩခရၧၫ့အဆၧဆုးကျိၭလိၬၥၭယီၩအၡါမၬနီၪ မွဲဖၧၩ့ၥၭလၧအဝဲထၪ့အ့ၪ ၦဂူၫဂၩဆၧ ကၩ့ကၩဎိၭလၩ့ကမံၩ့နီၪလီၫႉ ဆၧဆုးကျိၭလိၬၥၭနီၪ ဘဲၫမၩလၩ့ၡၩထၪ့စူၪဝဲၩန့အၥိၭ ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭ ကခွံၬလၩ့စူၪဝဲၩဖၧၩ့ၥၭလဖၪ မွဲန့ဆ့လီၫႉ မုလါဆၧဒုဆၧခၭကဲၪထၪ့နီၪ ၡၩလဖၪအၥၭခံဖၧၩ့ နုၬလၩ့အီၪဂူၪထၬၥၭအဂဲး ၦဆံၫ့ဎံၫ St.John (၂၃)ဂၩလဂၩနီၪ ကွ့ၭလၩ့ထၬဝ့ၫ အီၪနီၪလီၫႉ

           ဆၧနီၪအကၠီၩ့ ကဂၩဘၪကဂၩအဂးမွဲဂ့ၩႇ အကၧၩ့ဒိၪထုၬၦအဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ဆၧဖံၭဆၧမၩလၧ ၡၩခရၧၫ့အဆၧဆုးကျိၭ လိၬၥၭအဖၧၩ့မွဲဂ့ၩႇ လၧပဆၧမၩအၪ့မၩအီၩအဖၧၩ့နီၪ ဆၧဘၪလိၬဎွ့ၪဎီၩ့ႇ ထၧၫ့ဖုဝဲၥုၪ့ၥၭဒဲ ထီလၧအလၩ့ဂၬၦၡၩႇ ဆၧလဖၪယီၩ အဂး ပကဘၪကျ့ၭစၨၭထၪ့ဝ့ၫဒၪအဂဲး ပန့ဘၪဆၧပရၧၫ့ ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

9 + 6 =