45ဘျၩ့လဘျၩ့ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫႇမုၪလဖၪ အၥဖၠးဒဲမးၥံၫအီၪဝ့ၫဒၪအဂဲး

နံၪ့၂၀၂၃နံၪ့ လၩမ့ၫ ၄ၥၫ့ဒဲ ထီၩ့စိၩလၧ ၇ၥၫ့အထီနီၪ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫႇမုၪလဖၪ ဘၪထၪ့ၥဖၠးလၧ ဒိၩ့ပၥံၫ့ မယၩ့ခၠီၩ့ ယ့ၫၡူၬအၥၭဆံၫ့ဎံၪၥရိၬလးဝၩ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

လၩမ့ၫ၄ၥၫ့ လဂီၩ၉နၩရံၫအခံၫ့နီၪ ဝဲထၪ့ဘၪၥဖၠးဒဲ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ၥၫ့ခၫဖၭဒိၪ Fr.Henry အဲၪချံၫ့ ဒဲ Fr.Philip Soe Win ၥံၪဂဲၫထၪ့ဖ့ၪဂဲးဖ့ၪဘၭဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဂီၩ့နီၪ ဆရၫစတီဗင်း လ့ၩခိၪလ့ၩနါဒဲဖ့ၪလၫ့ဘၪ ဆၧမၩလိၪ ဘၪထွ့ၫလၧခရၧၫ့အဆၧလ့ၩခိၪလ့ၩနါႇ ဆၧကဲၪထၪ့လၥွံၪဎးလယၪဎးအဂဲး ဒဲ ဆၧအီၪက့ၪဖၨၪထီၫလအီၪဘၪ ၡၩခရၧၫ့အဝၩ့ဒီၪ့ ယံၩၡီၩ့အဂဲးလဖၪနီၪလီၫႉ

လၩမ့ၫ၅ၥၫ့အဖၧၩ့ ဆရၫစအီၫ့အီၫ့ အၪ့နၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫလၩ့ Internal Family System IFS အဂဲးအဖးလဖၪနီၪလီၫႉ လၩမ့ၫ၆ၥၫ့နီၪ ဆရၫStevenလ့ၩခိၪလ့ၩနါ အၪ့နၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫလၩ့ ဂၪ့ခိၪအဆၧခိအဂဲးႇ ခိဆၧၩ့ချံၫ့အဆၧအၪ့လဲၩထၪ့ၥၭအဂဲး ဒဲ လံၩမုလဖုၬအဂဲးလဖၪနီၪလီၫႉ

ဂီၩ့ဘၪထွ့ၫလၧ လံၩမုလဖုၬအဆၧလ့ၩထဲၩ့အဂး ဆၧဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ထၬအလွ့လဖၪနီၪ ဆရၫမုၪ‌ဟေမာ အၪ့နၩ့ ၥ့ၪယၫလၩ့ဝ့ၫဒၪနီၪလီၫႉ ဘၪထွ့ၫလၧ လံၩမုလဖုၬအဂး ပကဘၪအီၪတဲၩ့ဝဲၩဆိၫထၬဆၧလဖၪႇ လံၩမုလဖုၬလၩ့အထီ ပကဘၪ ထုၪ့ပၥၭအဂဲးလဖၪႇ လံၩမုလဖုၬဂီၩ့အထီ ပကဘၪထုၪ့ပၥၭအဂဲးလဖၪနီၪ ဆရၫPeter အၪ့နၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫလၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ

ဆရၫစအီၫ့အီၫ့ဒဲ ဆရၫမုၪစောမြတ်မွန်ဆုးထဲၩ့အၪ့နၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫ ဆၧအၪ့ဆၫအၪ့ၦၡၩအဂဲးဒဲ ၡၩလၧၥုၭအလး ဂီၩ့ဘၪလီၩ့မၩဆၧမၩလဖၪနီၪ လၧဆၧဒူၩဆၧယးဖၧၩ့ဘဲၫလ့ၩထဲၩ့ကန့အဂး ဆၧအဂဲးလဖၪနီၪ အၪ့နၩ့ဖ့ၪၥ့ၪယၫဝ့ၫလၧဆၧဂၩ့မၧၫ့ ဂီၩ့ အၪ့စၪ့ဘၪဝ့ၫ ဆၧအၪ့စၪ့လဖၪနီၪလီၫႉ

ဆၧမၩလိၪၥဖၠးလဖၪဂီၩ့ဝ့ၫဒၪအထီ ဆရၫႇမုၪလဖၪ အီၪကီၪ့ဎိၭလၩ့ထဲၩ့ဆၧနီၪလီၫႉ အဂၫလၩ့၈နၩရံၫအခံၫ့ Fr.အိုင်စီ ဒို လ့ၩခိၪလ့ၩနါဝ့ၫလၧ ဆၧထီးနဲၪ့ယွၩအလူအထၫဂီၩ့ ဆရၫႇမုၪလဖၪ မးၥံၫထဲၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ လၧမးၥံၫဝ့ၫဒၪကနံၩတွၭ အထးဖၧၩ့ ဆရၫႇမုၪလဖၪ န့ဘၪဂဲးဘၭ ဘၪထွ့ၫလၧ ပဒၪထၪ့ဘၪလၧထုၪ့စူၪယၫလီၩ့ ပၩရမံၫလဖၪႇ ပကဘၪမၩထၪ့ထီၫ လၫ့ပၥၭအဂဲးလဖၪႇ ပကဘၪအီၪမၧၫ့လၧခရၧၫ့လဖၪႇ ဆၧအဂဲးလၧအမၩဆံၫ့ဎံၪထၪ့ၦၡၩ၆ထံၫအဂဲးႇ ဆၧဎူၫဆၧဎၩ့အဂဲးႇ ဆၧအၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪအဂဲး ဒဲ ဆၧမၩဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့ ယွၩအလူအထၫအဂဲးလဖၪနီၪလီၫႉ

ဘၪထွ့ၫလၧၥဖၠးကဘျၩ့ယီၩဒဲ မးၥံၫကဘျၩ့ယီၩအဂး ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫႇ ဆရၫမုၪခမံတံၫယီၩ စံၭခိးစံၭတၩဘၪ ၦလၧအလ့ၩခိၪလ့ၩနါမၩကဲၪထၪ့အ့ၪအဝ့ၫၥံၪ ဆၧထံၪလၩ့ဒီၪလၩ့ယီၩလဖၪမွဲဝ့ၫဒၪ Fr.Henry Eikhlein, Fr.Philip Soe Win, Fr.အိုင်စီဒိုႇ ၦလၧအဂဲၫဖ့ၪလၫ့အ့ၪအဝ့ၫၥံၪၥဖၠးမွဲဝ့ၫဒၪ ဒိၩ့ပၥံၫ့ကရူနၫခရၧၫ့ဖိၪၥံၪႇ အီၪလၧမယၩ့ခၠီၩ့ ယ့ၫၡူအၥၭဆံၫ့ ဎံၪၥရိၬလးဝၩ့ဖၧၩ့ ၥၫ့မုၥၫ့ခၫလဖၪဒဲ မံၭထၭခွၫလဖၪႇ ၦလၧအမၩဘိၪ့မၩဆၧၩ့အဝ့ၫၥံၪ ဆၧဘိၪ့ဆၧဘၩဖိၪလဖၪအဂဲး အဝ့ၫၥံၪ ယီၩ ကွ့ၭတတံၩ့ဘၪလံၬနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

 

Add new comment

2 + 2 =