2022-2023 နံၪ့ မၠီၩ့မၠၭဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫႇမုၪလဖၪ အၥဖၠးဖျါလၩ့ဝ့ၫဒၪအဂဲး

၄၅ဘျၩ့လဘျၩ့ စံၫ့မၫတ့ၩဆၧမၩလိၪလး ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫ ဆရၫမုၪလဖၪ အၥဖၠးဖျါလၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ ၂၀၂၃နံၪ့ လၩမၫၡၭ ၁၆ၥၫ့ႇ လၧဝံးမၠီၩ့မၠၭနီၪလီၫႉ

ၥဖၠးဖျါလၩ့နီၪ စၭထၪ့ဝ့ၫဒၪလၧ မံဆၩဆၧလုထၪ့ဒဲ ၦလၧအလ့ၩခိၪလ့ၩနါမံဆၩဆၧလုထၪ့နီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ ဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪ ကီၪ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫၥၫ့ခၫဒိၪထုၬ Fr.Henry Eikhlein နီၪလီၫႉ ၂၀၂၂-၂၀၂၃နံၪ့ ဆၧမၩလိၪနံၪ့ဖၧၩ့ ဆရၫႇမုၪလၧ ဆၧမၩလိၪဂီၩ့ခွံၬ အီၪဝ့ၫဒၪ ၉ဂၩတၭ ၥၫ့ခၫဖၭဒိၪယီၩ လၧမံဆၩဆၧလုထၪ့အဖၧၩ့ ဖ့ၪလၫ့အ့ၪဘၪအဝ့ၫၥံၪ ဆၧမၩလိၪဂီၩ့ခွံၬစူၪမုနီၪလီၫႉ

Fr.Henryယီၩ လ့ၩထီၩ့စိၩလၧ ဝံးမၠီၩ့မၠၭလၧ လၩမၫၡၭ၁၃ၥၫ့အဂၫလၩ့နီၪဒဲ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫလဖၪႇ မံၭထၭမုၪ မံၭထၭခွၫလဖၪဒဲ ဆရၫ ဆရၫမုၪလဖၪ အၪ့ဂၬထိးဆၧၫ့ အဝ့ၫ ဂ့ၩဂ့ၩဘၪဘၪနီၪလီၫႉ ဘဲၫယီၩ ဘၪဆၧကဲၪထၪ့ ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫႇမုၪ ဆၧမၩလိၪ လးခိၪနါဒိၪထုၬနီၪ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ Fr.Albert Nyan Soe Nyein လါနၫ့ လယံၬလမီးလၧၩ့ဘၪနီၪ အဝ့ၫဒဲ မံၭထၭမုၪလဂၩနီၪ မွဲကဘၪၥုၭထဲၩ့အၥၭလၧ အလးဂူၫဂၫအကၠီၩ့ လၩမၫၡၭ၁၅ၥၫ့အဂၫလၩ့ ၇နၩရံၫအခံၫ့နီၪ မွဲၦၡၩ နုၬဆဲၭအဝ့ၫၥံၪနီၪလီၫႉ

လကၭဒံၭဘၪ ၂၀၂၂-၂၀၂၃နံၪ့ ဆၧမၩလိၪနံၪ့အထးဖၧၩ့ ၦလၧအန့ဘၪ ခိၪဖၭ ဆရၫ ဆရၫမုၪလဖၪနီၪ မွဲၦၡၩ ဖ့ၪလၫ့ အ့ၪခိၪဖၭလဖၪနီၪလီၫႉ

ခးပယၩ့ထၧၫ့ဘံၪ့ယၫ ဘၪဆၧကဲၪထၪ့ ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫႇ မုၪလး စံၫ့မၫတ့ၩဆၧမၩလိၪလးယီၩနီၪ ကိနံၪ့ဒ့ၭ မွဲမၩစဲၪ့ထၪ့န့ ဆၧအီၪကီၪ့ဆရၫ ဆရၫမုၪၥံၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

Add new comment

9 + 4 =