ၦၡၩဘီၩ့ထၪ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪဂၠိၫ့မၩ့ဆံၫ့ဎံၪအဂး ဆၧနၪ့ထၪ့လိးထုၪ့အဂဲး

လၧအဖီၩ့ခွံၬ၂၀၂၁နံၪ့ လၩဂၠုၫလဲၫ့၂၂ၥၫ့အထီအိၩ ပအဲၪကွံၩယူၭယၪ့ဘၪ ပၥံၫ့ကဲၭၥလံၬ ဆၧအီၪကီၪ့ခိၪနါ ၥၫ့ခိၪဒိၪဂိၠၫ့မၩ့ဆံၫ့ဎံၪနီၪ မွဲလၧကိၫဘံဆၧဆၫအကၠီၩ့ မံၫမၪထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလၧ က ဆါဎြံၬ နီၪလီၫႉ

လၧလၩနိၫဝံၩဘၧၫ့၂၂ၥၫ့အိၩနီၪ မွဲၦၡၩဘီၩ့ထၪ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪအဂး ဆၧနၪ့ထၪ့လိးထုၪ့နီၪလၧ ၥၫ့ခိၪဒိၪအီၪဖျဲၪအလး ကၠဲၭလၭဆၧအီၪကီၪ့ႇ ပၠံၩကတိၩခၠီၫ့တဝၫ့နီၪလီၫႉ ၦလၧအလ့ၩခိၪလ့ၩနါ မၩဆံၫ့ဎံၪထၪ့ ဆၧနၪ့ထၪ့လိးထုၪ့နီၪ မွဲလၧ Fr.Zuzelအဂဲး ပၥ့ၪယၫဘၪနီၪလီၫႉ

လၧၥၫ့ခိၪဒိၪ မၧၫ့ဒံၭအထီဒၪအိၩ အဝ့ၫဂဲၫထဲၩ့စံၭဝ့ၫဒၪ အ့ၪမွဲယၥၭၡါထၪ့စွါဘဲၫ ယမိဖ့ၪလၫ့ ၦဂူၪဂၩဆၧကၪဆၧဂဲၩနးဂၩအ့ၬ ယမိအီၪလၧဆၧကယုကစုၩဒဲ ဆၧမုၬဆၧၡူၪအီၪဝ့ၫအလးဂီၩ့ ယမိ အၪ့ကံၩ့ဘၩဆိၪဖၪဆၧလၧယွၩအီၪ ၡူၪၡူၪဘၩဘၩနီၪလီၫ ဘဲၫၥၫ့ခိၪဒိၪစံၭဝ့ၫအၥိၭ ပဘီၩ့ထၪ့အ့ၪ ၥၫ့ခိၪဒိၪအဂး ဆၧနၪ့ထၪ့လိးထုၪ့လၧ အဝ့ၫအတဝၫ့ယီၩဂီၩ့ယူၭအကၠီၩ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪနီၪ မွဲကဂဲၫထဲၩ့ အီၪ ပွံၭအီၪၥၪထဲၩ့ဘၪလၧအတဝၫ့ယီၩ လၧဆၧမုၬဆၧၡူၪအဖၧၩ့ ဂ့ၩဘၪစဲၪ့ယူၭအဂဲး Fr.Zuzelစံၭဝ့ၫ ဘဲၫနီၪအၥိၭနီၪလီၫႉ လၧဆၧနၪ့ထၪ့လိးထုၪ့အဖၧၩ့နီၪ ၦၡၩထံၭလၩ့ထဲး ၥၫ့ခိၪဒိၪအဆၧနဲၪ့လဖၪ မွဲဝ့ၫ ၥၫ့ခိၪဒိၪအဆဲၪ့ဒဲ အခိၪလူၬနီၪလီၫႉ

ၦလၧအဖိၭလိၭထၪ့ ၥၫ့ခိၪဒိၪအဆၧနၪ့ထၪ့လိးထုၪ့နီၪ မွဲလၧၥၫ့ခိၪဒိၪအဝဲခွၫ မၩ့ဖလီၩရံၭၥံၪ အဂံၪ့ဒီၪ့ဖိၪလဖၪနီၪလီၫႉ ၦၡၩဘီၩ့လၩ့ထၬ ၥၫ့ခိၪဒိၪအဆၧနၪ့ထၪ့လိးထုၪ့အလးနီၪ မွဲလၧ ပၠံၩကတိၩ ခၠီၫ့ ၥရိၭလးဝၩ့ဖၧၩ့ ထုၪ့စူၪယၫ အနဲၩ့ထံၭနီၪလီၫႉ ၥၫ့ခိၪဒိၪ ၥံၫဖီၩ့ခွံၭထၪ့ဘၭဝ့ၫ လၩ၄ဘံၪ့ဆၧနၪ့ထၪ့ မံဆၩဆၧလုထၪ့ဒဲ ဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩ ဆၧနၪ့ထၪ့လိးထုၪ့ ဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪအဖၧၩ့ Fr.Zuzel, Fr. William Win Naing ဒဲ ဘိၪ့ခိၪၥၫ့ခၫဂူၪဂၩလဖၪ လ့ၩမၩလၩမၩဖၩ့ဝ့ၫနီၪလီၫႉ

ၥၫ့ခိၪဒိၪဂၠိၫ့မၩ့ဆံၫ့ဎံၪယီၩနီၪ လၧ၂၀၀၃နံၪ့ လၩအီၫဂူၭ၂၄ၥၫ့အိၩ မွဲကဲၪထၪ့ဘၪ ၥၫ့ခိၪဒိၪ လဂၩဂီၩ့ အဝ့ၫယီၩနီၪ လၧဒိၩ့ပၥံၫ့ဆၧအီၪကီၪ့ဖၧၩ့ မွဲဝ့ၫဒၪ ၥၫ့ခိၪဒိၪ၆ဂၩလဂၩအဂဲး ပန့ဘၪဆၧ ပရၧၫ့ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

၂၉ႉ၁၁ႉ၂၀၂၁

Add new comment

1 + 0 =