ၦလၧအထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ထၬ ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪလဖၪနီၪ မွဲကဘၪနုၬလၩ့ဂဲၩဝၭလၧဆၧအီၪကီၪ့ဆၧဖံၭ ဆၧမၩဖၧၩ့အဂဲး ၥၫ့ဎွၩစံၭဝ့ၫဒၪ

လၧပူၬတပၠါ မုကိနွ့ၫဒ့ၭ ၥၫ့ဎွၩဒၪလၩ့ဎိၭလိၬၥၭလၧ ၦဆူၩနဲၩဖိၪၥံၪအထီ အဝ့ၫယီၩစံၭဘၪဝ့ၫ

“ပဒိၭန့ထၬဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪ ပဝ့ၫၥံၪလဖၪယီၩ လၧဆၧအီၪကီၪ့ဆၧဖံၭဆၧမၩဖၧၩ့ မွဲပအၪ့န့ထၪ့ထၬ ပမူၩဒၩ ယမူၩဒၩလဖၪ အီၪထၬဝဲၩယူၭနီၪလီၫႉ ဆၧအယီၩနီၪ လမွဲဘၪခရၧၫ့ကခရၧၫ့လီၫအဆၧမၩတၭ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ မိဆၧအီၪ ကီၪ့ အဆၧဆူနဲၩဆၧဖံၭဆၧမၩအဂး ပဘၪထိးၥိၩ့ပၥၭလၧခရၧၫ့လဖၪကၠၧၫ့ကၠၧၫ့နီၪလီၫႉ ဆၧဖံၭဆၧမၩအယီၩနီၪ မွဲပကဘၪဆုးထဲၩ့ဖ့ၪလၫ့အ့ၪ ပဖိၪပလံၩလဆၫ့ဘၪလဆၫ့အဂဲးႇ ပကလီၩလၩ့လါလၩ့ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့အဂး ပၥၭ ဆီၪ့ဝ့ၫနီၪ မွဲအီၪဂဲၫဖျီၪထၪ့လၧ ပဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့မိဆၧအီၪကီၪ့အဆၧဖံၭဆၧမၩလီၫအဂဲးႇ ပကဘၪဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ဆၧအီၪကီၪ့အဆၧဖံၭဆၧမၩနီၪ မွဲပကဘၪပဒၩ့ထၬ ဆၧစီၪဘၪမၪၦဎြံၬဖိၪအဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့လဖၪ ဒဲ ၦၡၩၥိၩ့ထၪ့ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့ ဘဲၫမုဆၫကနံၩယီၩ ထီအဆၧထိၪတွၭအၪ့ဎၬ အဆၧအီၪအၪ့လ့ၩထဲၩ့အဂးနီၪလီၫႉ”

ဘၪထွ့ၪလၧဆၧအီၪကီၪ့အဆၧဖံၭဆၧမၩအဂဲး လၧဘၫတံၫကၫ့၂ဆၧအီၪကီၪ့ဎိၭလၩ့ ဆၧဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ အဖၧၩ့ ဆၫ့ထွ့ၪထၬဝ့ၫ ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

“ၦဎြံၬဖိၪလဖၪ ကဘၪလီၩလၩ့လါလၩ့ ယွၩအဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့နီၪ မွဲအီၪဂဲၫလၧ ၥၭအအဲၪကွံၩဖါကဆါယွၩ အဂဲးႇ စၭထၪ့လၧအနီၪတၭ မွဲလၧၥၭမုဆံၫ့ဎံၪယွၩအစီၩ့အမၩ့နီၪ မွဲမၩဂၧၫ့ထၪ့ၥၩလၩ့ ဖိၪကဆါအဆၧဖံၭဆၧမၩလ ဖၪ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ဖၧၩ့နီၪလီၫႉ  မွဲဘဲၫနီၪတၭ ဆၧဘိၭဘၪၥ့ၪယၫထၪ့ မိဆၧအီၪကီၪ့ အဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့အဂဲးယီၩ မွဲကဆုးထဲၩ့ ဂုးဆၧၫ့ထီးဂၪ့ခိၪထုၬအဂဲးနီၪလီၫႉ”

ၦလၧအထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ထၬ ဆၧၥူၫဝၭဆံၫ့ဎံၪထီးလူၬနီၪ မွဲကဘၪအၪ့န့အဒီၩ့အထ့ၬ လၧကဆါယွၩအဖ့ၪ လၫ့ထၬအၥၭ လၧပဂးလဂၩအအီၪႇ မွဲကဘၪအုၩ့လၩ့ ကဆါယွၩအဆၧတဲၩ့လၩ့လဖၪႇ ဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့လဖၪဒဲ ဆၧ ကွဲၪဖျါခွံၬအစီၩ့အမၩ့လဖၪနီၪ ပကဘၪနၪၥ့ၪထၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ ဆၧကွဲၪဖျါခွံၬလိၬၥၭယီၩနီၪ လမွဲဘၪ ၦလဂၩအဂးတၭ ကဘၪမွဲဝ့ၫၡၩထၧၫ့ဒီၪ့ယၫအဂးနီၪလီၫႉ  လၧၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪအဂး ပလီၩလၩ့လါလၩ့ယွၩ အဆၧၥၭထိၬပရၧၫ့နီၪ ၦအ လီၩလၩ့ဒဲ ၦအခိၭနၪဘဲၫနီၪၥိၭ မွဲလအီၪဘၪအကၠီၩ့တၭ ယွၩအၥီၫ့လဖၪအဆၧၥုၪ့ဆီၪ့ၥၭဆီၪ့နီၪ မွဲအရ့ၩဒိၪဝ့ၫအၪမၬ နီၪလီၫႉ

လၧၥၫ့ဎွၩအလံၬပရၧၫ့ Evangelii Gaudiumဖၧၩ့နီၪ ကွ့ၭလၩ့ထၬဝ့ၫဒၪ “ၦလၧအထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ထၬ ဆၧၥူၫ ဝၭဆံၫ့ဎံၪလဖၪနီၪ မွဲပၫဝ့ၫဒၪလၧ ဘၪဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ မိဆၧအီၪကီၪ့ အဆၧဖံၭဆၧမၩဖၧၩ့အဂဲးႇ ဆၧဖံၭဆၧမၩအယီၩ နီၪ လမွဲဘၪမိဆၧအီၪကီၪ့အဆၧဖံၭဆၧမၩတၭ မွဲဝ့ၫဒၪလၧ စဎွၩႇၥၫ့ခၫႇ မီၪလဂၩမွဲဝ့ၫ ကဆါယ့ၫၡူအဆၧဖံၭ ဆၧမၩ နီၪလီၫႉ”

ၦလၧအၥၭဘၪထံၭထၬလဖၪနီၪ မွဲပကဘၪလ့ၩဒၪဎိၭလၩ့ဝ့ၫ ဘဲၫကဆါယွၩအဖၧၩ့ၥၭၥိၭအဂဲးႇ လၧဆၧၥၭ ထိၬပရၧၫ့ဖၧၩ့ ပကဘၪဖ့ၪဆၧၫ့လၩ့ပၥၭ လၧၡၩခရၧၫ့အဂးနီၪလီၫႉ ဖါကဆါအဆၧအဲၪဆၧကွံၩဒဲ ဖိၪကဆါ ၥၭမုဆံၫ့ ဎံၪကဆါအဆၧဖံၭဆၧမၩလဖၪနီၪ မွဲကိၭန့ပၧၩလၧ ဆၧၥၭမၧၫ့အလၧၫ့ဎွ့ၩဖၧၩ့အဂဲးနီၪ မွဲပကဘၪနၪၥ့ၪထၬ ဒဲ ပကဘၪစံၭခိးစံၭတၩ အၪ့အူၭထၪ့ထဲၩ့အဂဲးႇ လၧပကဒိၭန့ဘၪ ဆၧဆိၪဂ့ၩဆိၪဘွၩလဖၪနီၪ မွဲပကဘၪ ထိးဆၧၫ့ အလၧၫ့အဎွ့ၩအဂဲး” ၥၫ့ဎွၩယီၩ လီၩလၩ့လါလၩ့အ့ၪဘၪ ၦဆူနဲၩဖိၪၥံၪနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

 

Add new comment

11 + 0 =