ၦလၧအထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ထၬဘၪ The Voice of Italy ဆၧပြၧၩ့ဆၧၥၭအွံၪအဂ့ၩထုၬခိၪဖၭ Sr.Christina Scuccia နီၪ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧSrအဆၧကဲၪအဂဲး

Photo from Google, Credit to Owner

လၧအဖီၩ့ခွံၬနံၪ့၂၀၁၄နံၪ့ဒၪအိၩ ၦလၧအထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ထၬ The Voice of Italy ဆၧပြၧၩ့ဆၧၥၭအွံၪ အဂ့ၩထုၬခိၪဖၭ Sr.Christina Scuccia ကဲၪထၪ့ မံၭထၭမုၪလဂၩအဆၧကဲၪ အီၪထၪ့ဘၭဝ့ၫဒၪ၁၅နံၪ့ဒဲ လၧအဖီၩ့ ခွံၬ နံၪ့၂၀၁၉နံၪ့ဒၪအိၩ အဝ့ၫယီၩထိးဆၧၫ့ဒိၭန့ထၬ ဆၧအုၩ့လၩ့လဆိၩယၫနီၪလီၫႉ လါနၫ့ဘဲၫယီၩအဝ့ၫနီၪ အီၪက့ၪထးခွံၬ မံၭထၭမုၪအဆၧကဲၪအဂဲး စံၭဘၪဝ့ၫလၧ interview ကမံၩ့အဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

ဘဲၫယီၩနီၪအဝ့ၫအၥၭအီၪဝ့ၫဒၪ၃၄နံၪ့ဒဲ မၩဆၧၥၭအွံၪဆၧဖံၭဆၧမၩဒဲ မၩဆၧမၩလၧဆၧအၪ့ဆၫ ဆၧအၪ့ ဆၧအီၩအလးနီၪလီၫႉ လၧအဖီၩ့ခွံၬမုနွ့ၫကနွ့ၫအိၩ အီတလီ ဆၧဎိၭထံၪဎိၭဒီၪကမံၩ့မွဲဝ့ၫ Verissimo အဖၧၩ့ အဝ့ၫယီၩလကီၩ့ၥိၭလၧၩ့ဘၪ မံၭထၭမုၪအဆၧကီၩ့ဆၧဒိၭဒဲ ကၠၧၩ့ကၠီၩလၫ့ထၬအၥၭလၧၥံၪဂူၪမ့ၬတၭ ၥိၭကီၩ့လၫ့ထၬ အလွ့အဝီၩဆၧကီၩ့ဆၧၥိၭဂီၩ့ အဝ့ၫယီၩစံၭဆၧၫ့ဘၪ Interview ဘဲၫယီၩအၥိၭနီၪလီၫႉ

“The Voice ယီၩနီၪ မွဲမၩအၪ့လဲၩထၪ့ ယဆၧၥၭမၧၫ့လီၫႉ လၧကိၫဘံဆၧဆၫကဲၪထၪ့အထီယီၩဆ့ ဖ့ၪအီၪပွံၭယၧၩဂီၩ့ ဖ့ၪအၪ့စၪ့လၩ့ဘၪယၧၩ ယမွဲပၧၩလဲၪအဂဲးဂီၩ့ ဖ့ၪခွံၬလၩ့ယၧၩ ၥၭဆၧခွံၬလၩ့န့ကမံၩ့နီၪလီၫႉ ယၧၩ ယီၩ မွဲပၧၩလဲၪအဂဲး ယနၪလၩ့ယၥၭၥ့ၪအ့ၬႉ လၧမံၭထၭမုၪအဆၧၥိၭဆၧကီၩ့အဖၫ့လၬ ယဒၪလၩ့ယၥၭအ့ၬႉ ယလီၩဘၪဘယီၩနီၪ ဆၧဆူနဲၩအီၪလၧယွၩဘိၩ့ဒံၭယၧၩယီၩ မွဲယခွံၬၡိၭခွံၬဆၧဆူနဲၩဖၧၩ့ၥၭ လမွဲဘၪနီၪလီၫႉ ထီးမု ဆၫကနံၩယီၩ ယဂဲၫထဲၩ့ဒၪခီၩ့ခၫ့ဖျီၪဘၪဆၧကိၭမံၩ့အဂး ယစံၭခိးစံၭတၩဘၪလီၫ" အဂဲး အဝ့ၫယီၩစံၭဝ့ၫဒၪနီၪ လီၫႉ

Christina Scuccia ယီၩနီၪလၧအဝ့ၫအၥၭအီၪ၁၉နံၪ့အထီအိၩ နုၬလၩ့ကဲၪမံၭထၭမုၪလၧ "Ursulines of the holy family" ခရၧၫ့ဖၧၩ့နီၪ လီၫႉ ဘၪထွ့ၪလၧ အဝ့ၫစဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧမံၭထၭမုၪအဆၧကဲၪဖၧၩ့အဂဲးနီၪ အဝ့ၫအမံၭထၭမုၪခရၧၫ့နီၪ မွဲလထုၬထၪ့ ဒံၭဘၪ ဆၧဘိၭဘၪၥ့ၪယၫ ဆၧနးမံၩ့အဂဲး လၧအဖီၩ့ခွံၬလၩနိၫဝံၩဘၧၫ ၂၁ၥၫ့အိၩ စီအန်အေ ဆၧပရၧၫ့ဖၧၩ့ စံၭထၬဝ့ၫနီၪလီၫႉ

နးအဲၪဖီၫဘွၩ

 

 

Add new comment

3 + 0 =